پایان نامه 20

پایان نامه 20

مرجع دانلود پایان نامه و مقالات دانشگاهی

محل لوگو

دانلود پایان نامه داروسازی استفاده از اشكال دارويي " پيوسته رهش " جهت جلب رضايت بيمار


دانلود پایان نامه داروسازی استفاده از اشكال دارويي  " پيوسته رهش "  جهت جلب رضايت بيمار

دانلود پایان نامه داروسازی استفاده از اشكال دارويي " پيوسته رهش " جهت جلب رضايت بيمار

 

پيشگفتار

وجود غلظت خوني معين و ثابت دارو در طول دورة درمان در بسياري از بيماريها ضروي به نظر مي رسد. براي دستيابي به سطح خوني مؤثر يك دارو ،‌بيمار ناگزير به مصرف دوزهاي مكرر دارو مي باشد و اين مسأله در مورد بيماريهايي كه دورة درماني آنها طولاني و يا مادام العمر مي باشد باعث عدم پذيرش بيمار و سرپيچي وي از مصرف صحيح و به موقع دارو همچنين بروز عوارض جانبي مي شود.

استفاده از اشكال دارويي پيوسته رهش مي تواند كمك قابل توجهي به رفع اين مشكلات نمايد همچنين شكل دارويي پلت آهسته رهش خوراكي قابليت هاي ويژه اي مانند عدم وجود مشكلات پرس شدن ، بكارگيري چند نوع دارو و يا ماده جانبي ديگر در يك دوز دارويي بدون اثرات نامطلوب و فيزيكو شيميايي بر روي يكديگر و ايجاد تقويت اثر دارويي و يا كاهش عوارض جانبي را نيز دارا مي باشد همچنانكه تركيباتي Multi – Ingredient Preparation همچون Dolo – Neurobin Merck كه شامل ديكلوفناك سديم ، ويتامين B و يا GerCombaren Ciba Cancer, كه شامل ديكلوفناك سديم و كدئين فسفات هيدرات و يا B-Voltaren , Ger كه شامل ديكلوفناك سديم مشتقات ويتامين B و يا همراه نمودن ديكلوفناك سديم با ميزوپروستول COMBINATION WITH MISOPROSTOL در مورد بيماراني كه در خطر ابتلاي به اولسراي پپتيك ناشي از NSAIDs مي باشند [1] را مي توان برشمرد.

همچنين كينتيك خروج دارو از معده نيز به دليل اندازه ذره اي قابل پيش بيني تر ، همچنين عوارض جانبي موضعي آن كمتر و نيز آزادسازي دارو كنترل شده تر و مناسبتر مي باشد و خطرات ناشي از آزاد سازي يكباره دارو از دوزدارويي به دليل مناسب نبودن فرمولاسيون و شكست پوشش پليمري نيز كمتر مي باشد (به دليل كوچك بودن واحدهاي تشكيل دهنده پلت در مقايسه با قرص و شكلهاي ديگر دارويي
پيوسته رهش. موضوع اين پايان نامه تهيه و فرمولاسيون پلت هاي آهسته رهش خوراكي ديكلوفناك سديم 100mg پوشش داده شده بوسيله اكريليك رزين ها بالاخص ادوراجيت RSPO و كربومر 934 و به دو روش ديگ سنتي [2] و فلويد بد و بررسي آزادسازي و پايداري فرمولاسيون هاي تهيه شده مي باشد.

ديكلوفناك سديم ، يك داروي ضد درد غير استروئيدي [3] مي باشد كه به نظر مي رسد با مهار سيكلو اكسيژنازها كه در بيوسنتز پروستاگلندين ها نقش دارند اثر خود را اعمال مي نمايد ( پروستاگلندين ها نقش مهمي در ايجاد درد، التهاب و تب دارند).

ديكلوفناك سديم مانند ساير [4] براي گونه هاي مختلف ناراحتي هاي التهابي و دردناك بكار مي رود و مهمترين عارضه جاني آن صدمات گوارشي [5] مي باشد كه شامل Diarrhoea , Vomiting , Nausea , Epigastric Pain مي باشند.

كينتيك اين دارو به اين صورت است كه ديكلوفناك سديم هنگام تجويز محلولهاي خوراكي ،‌شياف هاي مقعدي و يا آمپول هاي تزريقي عضلاني به سرعت جذب
مي گردد اما جذب آن هنگامي كه به صورت اشكال دارويي پيوسته رهش و يا همراه غذا داده مي شود آهسته تر مي گردد هر چند تقريباً كل دارو در نهايت از دستگاه گوارش جذب گرديده اما به دليل First-Pass Metabolism آن ، تقريباً 50% دارو به گردش سيستميك مي رسد. نيمه عمر پلاسمايي آن يك تا دو ساعت مي باشد.[6] اين دارو در فرم آهسته رهش بيشتر براي كاهش دردهاي مزمن بكار مي رود و براي دردهاي حاد و آنجايي كه نياز به اثرات سريع ضد درد و ضد التهابي داريم مناسب نمي باشد.

با تجويز شكل آهسته رهش اين دارو ، ضمن كاهش عوارض جانبي ،‌غلظت خوني مناسبي از دارو نيز مي توان ايجاد نمود.

با توجه به مزاياي شكل دارويي پلت آهسته رهش خوراكي همچنين با توجه به امكانات موجود بر آن شديم تا اين شكل دارويي را با توجه به بررسيهاي انجام شده به روشهاي ديگ سنتي (Pan Coating) اسپري دراي و فلويد بد تهيه نماييم.

مراحل كار به طور خلاصه شامل :

1- تهيه هسته اي خنثي [7]

2- آزمايشات ميكرومرتيكس روي هسته اي خنثي و محاسبهdg و s

 

رسم نمودار LOG-PROBABILITY

3-بارگيري داروي ديكلوفناك سديم روي هسته هاي خنثي و تهيه پلت هاي دارويي

4- آهسته رهش نمودن پلت ها با استفاده از اكريليك رزين ها

5- بررسي آزادسازي دارو از پلت تهيه شده و مقايسه با استانداردهاي بين المللي مطابق با فارماكوپه

6-بررسي پايداري فرمولاسيون تهيه شده و اصلاح فرمولاسيون ها

7- تهيه عكس هاي ميكروسكوپ الكتروني و تأييد يكنواختي پوشش ها و بارگيري دارو

شرح كارهاي عملي :

ابتدا كريسهالهاي شكراز نظر اندازه ذره اي همچنين پراكندگي اندازه ذره اي[8] بررسي گرديد و نمودارهاي Log-Probability و همچنين مقادير dg و gs محاسبه گرديد سپس كريستالهاي با مش بندي مناسب و يكنواختي پراكندگي اندازه ذره اي مناسب ،‌جدا سازي شد سپس اين كريستالها به روش پن كوتينگ اسپري دراي بوسيله شوگركوتينگ به صورت هسته هاي خنثي تهيه گرديد آنگاه اين هسته هاي خنثي براي آزمايشات ميكرومرتيكس و بررسي هاي اندازه ذره اي و يـكنواختي مـورد سنجش قرار گرفتند . بعد از آزمايـشات ميـكرومرتيكس روي

هسته هاي تهيه شده ، آزمايشات كنترل فيزيكوشيميايي و ميكروبي مطابق با منوگراف (USP) Sugar Sphere انجام گرفت و فرمولاسيون اصلاح گرديد و مطابق استانداردها از نظر نوع مواد بكار رفته و مقادير مجاز آنها مورد تأييد قرار گرفت سپس بارگيري دارو به روش Dusting Powder روي هسته هاي تهيه شده صورت گرفت و مقدار داروي بارگيري شده مطابق با استانداردها محاسبه گرديد و پلت هاي حاوي دارو 100mg ديكلوفناك سديم تهيه شد در مرحله بعد پلت هاي حاوي ديكلوفناك سديم براي آزمايشات ميكرومرتيكس و كنترل فيزيكوشيميايي و ميكروبي مورد بررسي قرار گرفت و پلت هاي تهيه شده از نظر وزن ، سختي، ‌فرسايش ،‌ميزان ماده موثره و يكنواختي ماده موثره ، ميزان رطوبت و سرعت آزاد سازي و بررسي شدند. لازم به ذكر است بر روي نمونه هاي تجارتي خارجي نيز آزمايشات تعيين مقدار ماده موثره ، تعيين يكنواختي و آزادسازي ماده موثره انجام شد سپس پلت هاي حاوي دارو بوسيله پليمرهاي اكريليك پوشش داده شد . لازم به ذكر است پليمر به دو صورت ماتريكسي (به همراه دارو)، همچنين بعد از بارگيري دارو بصورت مخزني روي پلت هاي بارگيري شده بوسيله ديكلوفناك سديم پوشش داده شد. به عبارت ديگر پلت هاي آهسته رهش ديكلوفناك سديم به دو شكل ماتريكسي و مخزني تهيه گرديد و براي آزمايشات آزادسازي دارو مورد بررسي قرار گرفت.

بعد از بررسي آزادسازي 22 و 24 ساعته ،‌بهترين درصد پليمر و دارو همچنين بهترين فرمولاسيون ها تعيين گرديده وفرمولاسيون ها اصلاح گرديد.سپس پلتهايي كه از نظر آزادسازي دارو مناسب و مطابق استانداردها بودند براي بررسي آزمايشات پايداري تسريع شدة سه ماهه مورد بررسي قرار گرفت به اين ترتيب كه هر ماه از نمونه ها آزمايشات آزادسازي 24 ساعته گرفته مي شد و نمودارهاي آزادسازي 24 بوسيله برنامه Microsoft Windows Spss 10 مورد تجزيه تحليل و آناليز قرار گرفت بدين ترتيب كه فرمولاسيون هاي مختلف بوسيله آناليز واريانس يك طرفه One Way Anowa مورد بررسي قرار گرفت همچنين تستهاي Descripive و Homogenicity of Variance براي داده ها مورد استفاده قرار گرفت آنگاه در مورد فرمولاسيون ها تست (Scheffe) POST HOC TEST نيز انجام گرفت و در پايان نتايج به صورت جدول تنظيم و تفسير گرديد.

در پايان فرمولاسيون هاي پوشش داده شده بوسيله اودراجيت آر.اس.پي.او. و كربومر 934 با پلاستي سايزرمناسب مورد تأييد قرار گرفته و مطابق بااستانداردها تشخيص داده شد. بدليل قدرت آهسته رهش نمودن مناسب پليمرادوراجيت آر.اس.پي.او. (در غلظت هاي مناسب و پلاستي سايزر مناسب) همچنين آزادسازي مناسب دارو از اين پليمر به دو صورت مخزني وماتريكسي،‌اين پليمربه هردو صورت براي تهيه شكل آهسته رهش ديكلوفناك سديم [9] پيشنهاد مي گردد. همچنين پليمرهاي كربومر 934 به صورت ماتريكسي آزادسازي قابل قبول از خود نشان مي دهد اما پايدار نمودن فرمولاسيون از نظر آزادسازي مشكل به نظر ميرسد.

در پايان پيشنهاد مي گردد (به دليل مناسب بودن نمودارهاي آزادسازي پس از آزمايشات تسريع شده پايداري ) به بكارگيري دو پليمر ادوراجيت آر.اس.پي.او. و. و كربومر 934 به همراه هم براي افزايش طول اثر همچنين مناسب نمودن آزادسازي مناسب مي باشد. و عكس هاي (Scanning Electron Micrograph) يكنواختي و مناسب بودن پوششهاي تهيه شده با اين دو پليمر را مورد تأييد قرار ميدهد

فصل اول

1-1 ديكلوفناك سديم به عنوان ماده مؤثره

ديكلوفناك سديم از دسته داروهاي ضد التهاب غير استروييدي مي باشد . اين دسته دارويي از گروه داروهاي در حال تكامل هستند كه به دليل اثرات ضد درد و ضد التهاب به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرند. داروهاي ضد التهاب غير استروييدي داراي ساختمان هاي مختلفي بوده كه مهمترين آنها شامل پروپيونيك اسيدها ،‌ايندول ها ، فتالات ها ،‌اوكسيك ها و فنيل استيك اسيدها مي باشد.

2-1 خصوصيات كلي ديكلوفناك سديم (22921)

1-2-1 مشخصات ظاهري

ديكلوفناك سديم از نظر شكل ظاهري داراي كريستالهاي تقريباً سفيد وبي بو ميباشد . پودرآن به ميزان كمي جاذب رطوبت است وزن مولكول آن 318/13 گرم است نقطه ذوب آن 283 تا 285 درجه سلسيوس است حلال كريستاليزاسيون ديكلوفناك سديم آب و ديكلوفناك مخلوطي از اتردوپترول و اتر مي باشد.

2-2-1 ساختمان شيميايي و نام آن

ديكلوفناك سديم داراي ساختمان صفحه بعد مي باشد.

ديكلوفناك سديم يك داروي خنثي (نوترال) و تا حدي قليايي (آلكالين) مي باشد كه در اسيد داراي حلاليت كمي مي باشد ديكلوفناك سديم دارويي با نيمه عمر كوتاه ميباشد. همچنين تحريك دستگاه گوارش با اين دارو گزارش شده است. بنابراين اشكال روده اي و آهسته رهش اين دارو براي جلوگيري از افزايش غلظت اين دارو در معده ضروري به نظر مي رسد.(7)

ديكلوفناك در متانل در محيط قليايي به خوبي حل شده در اتانول محلول است. در اسيدو كلروفرم عملاً حل نمي شود اما در آب محلول مي باشد.

فرمول بسته آن C14H10CL2NO2Na بوده و جرم مولكولي اين تركيب 13/318 مي باشد اين تركيب با نامهاي شيميايي زير شناخته مي شود.

1) 2- [(2,6)- Dichlorophenyl) Amino] benzene acetic Acid

2) [ O-(2,6- Dichloroanilino ) phenyl] acetic acid sodium salt.

3) Sodium [o-[2,6-dichlorophenyl) amino ] phenyl ] acetate

نمودار جذب U.V

در متانول

باز فسفات با پ هاش 2/7 ميزان حلاليت ديكلوفناك سديم و ضريب

3-2-1 حلاليت دارو در روغن (P.C)

ميزان حلاليت دارو در حلالهاي متفاوت در جدول زير نشان داده شده است.

نوع حلالآب ديونيزه (2/5 (pH =متانولاستناستونيتريلسيكلوهگزاناسيد كلريدريك (ph= 1/1)با فر فسفات (ph= 7/2)

ميزان حلاليت mg/ml>9> 246<1<1<1

جدول(1): ميزان حلاليتديكلوفناك‌سديم درحلال‌هاي مختلف

Pkaديكلوفناك‌سديم در آب 4 مي‌باشد وضريب حلاليت دارو در (8- اكتانول وآب) حدود 4/13 گزارش شده است.

3-1 فارماكوكينتيك

1-3-1 مكانيسم عمل (13)

اثرضد دردوضد التهاب اين دارو ناشي ازمهار ساخت وآزادسازي پروستاگلندين ها
مي باشد به نظر مي رسد كه پروستاگلندين ها گيرنده هاي درد را نسبت به تحريك هاي مكانيكي يا واسطه هاي شيميايي ديگر حساس مي سازند. اين داروها ساخت پروستاگلندين ها را از طريق محيطي و احتمالاً مركزي مهار مي كنند.

 

4-1 موارد مصرف (13)

اين دارو در بيماريهاي زير به كار مي رود:

استئوآرتريت :

از راه خوراكي مقدار 150-100 ميلي گرم در دوز در مقادير منقسم مصرف ميشود.

اسپونديليت آنكيلوزان:

با مقدار 25 ميلي گرم چهار بار در دوز مصرف مي شود به هنگام خواب نيز ممكن است مقدار 25 ميلي گرم ديگر ضروري باشد.

آرتريت روماتوئيد:

از راه خوراكي مقدار 200-150 ميليگرم در مقادير منقسم مصرف مي شود.

*بيمارهاي چشمي : قبل جراحي چشم ، در ميوزهاي مقاوم بر ميدرياتيك هاي روتين. در طي آزادسازي پروستاگلندين ها در اثر تروما و ضربه به چشم. همچنين در التهاب هاي چشمي به عنوان جايگزين كورتيكواستروئيدهاي چشمي در التهاب هاي بعد جراحي بكار مي رود. همچنين درادم ماكولار سيستوئيد بكار ميرود.

* تب : به مقدار 5/0 تا 25/0 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در كودكان و 50 تا 150 ميلي گرم در بزرگسالان.

* نقرس:

استئوپدوز:

درد: دردهاي دنداني ، دردهاي بعد جراحي كوچك ، دردهاي بعد زايمان و سردردها بسيار مؤثر است.

5-1 * موارد منع مصرف (3و2)

وجود زخم يا خونريزي گوارشي فعال يا مشكوك

بيماران آسمي كه به دنبال مصرف ضد التهابهاي غير استروئيدي دچار علامت آسم ، كهير و يا آبريزش بيني حاد مي شوند.

6-1 عوارض جانبي :‌(18)

مهمترين عوارض جانبي اين دسته دارويي عوارض گوارشي مي باشد. در جدول (2) عوارض جانبي كليه داروهاي اين گروه آورده شده است.

همچنين روي خون ،‌الكتروليتها ،‌چشمها، كليه ها ،‌كبد و پوست داراي اثرات سوء ميباشد.

مانند ساير داروها ممكن است حساسيت به اين دارو مشاهده شود. در بيماران پورفيري داروي بي خطري نمي باشد.

عوارض جانبي ديكلوفناك عموماً در 6 ماهه اول دورة درماني رخ مي دهد. از جمله عوارض گوارشي آن مي توان به خونريزي ، زخمهاي گوارشي ، پرفوره شدن ديوارة روده اشاره نمود. در 15 درصد بيماران افزايش ترانس آميناز كبدي در پلاسما مشاهده شده است كه البته قابل برگشت مي باشد. در صورت بروز عوارض ناخواسته بايد مصرف دارو متوقف گردد مصرف اين دارو براي كودكان و زنان باردار توصيه نميشود

Common NSAID GI ADVERSe REACTIONS(%)

‏Tolmetin

Piroxicam

Naproxen

Mefenmic Acid

Indomethacin

Ibuprofen

Diclofenac

GI

11

3-9

3-9

Å

3-9

3-9

3-9

Nausea With orWitout Vominting

3-9

<1

<1

 

 

 

<1

Vomiting

3-9

1-3

<3

5

<3

<3

3-9

Diarrhea

<3

1-3

3-9

Å

<3

<3

3-9

Constipation

3-9

1-3

3-9

Å

<3

<3

3-9

Abdominal Distress Cramp /pain

3-9

3-9

3-9

Å

3-9

3-9

3-9

Dyspepsia

3-9

1-3

 

Å

<1

<3

1-3

Flatuation

 

1-3

 

Å

<1

 

<1

Anorexia

<1

1-3

<3

 

<1

 

 

Stomatitis

Å occur , No incedence reported

جدول(2): عوارض جانبي دسته دارويي ضدالتهاب هاي غير استروئيدي

 

7-1 تداخلات دارويي مهم (12)

تجويز همزمان تك دوز آسپرين به ميزان و در ديكلوفناك سديم (50mg) باعث كاهش در سطح زير منحني ديكلوفناك در پلاسما خواهد شد.

مطالعات بيشتر در موش نشان داده شده است كه غلظت دارويي آزاد در مصرف همزمان با ساليسيلات ها افزايش مي يابد. همچنين گزارش گرديده است كه ميزان قند خون و سطح پلاسمايي تولبوتاميد با مصرف ديكلوفناك تغيير نموده يا بدون ديكلوفناك سديم به موارد تداخل با داروهاي خوراكي ضد انعقاد مانند استوكومارول نشان نداده است.

8-1 فارماكوكنيتيك و متابوليسم (15 و 16 و 17 و 18 و 19)

اين دارو بعد از تجويز خوراكي به طور كامل از مجراي گوارش جذب مي شود . نيمه عمر آن حدود 2 ساعت مي باشد. متوسط سطح پلاسمايي دارو 3-2 ساعت بعد از تجويز خوراكي قرص ( mg 25 و mg 50 آن حدود 5/0 و 1 مي باشد بعد از تجويز خوراكي اين دارو به طور وسيعي در ارگان هاي دفعي (كليه وكبد) و خون پخش مي شود . همچنين ديكلوفناك سديم از داخل غشاهاي سينويال عبور كرده و 24 ساعت بعد از تجويز خوراكي غلظت دارو در مايعات سينويال بالاتر از غلظت معادل آن در خون است . از نظر متابوليسم و فعاليت متابوليسم دارو در بدن مي توان گفت كه تغيير عمده در انسان و ميمون بر روي اين دارو هيدروكسيله شدن مي باشد در حالي كه در سگ و موش تغيير عمده كونژوگه شدن به صورت مستقيم است. در شكل (3-2) متابوليتهاي موجود در بدن انسان نشان داده شده است.

 

متابوليت

H

H

OH

1

OH

H

H

2

Oh

H

OH

3

H

OH

H

4

جدول (3) :‌متابوليت هاي ديكلوفناك در بدن انسان

متابوليت (1) ، متابوليت اصلي در بدن انسان مي باشد. همه اين تركيبات داراي فعاليت ضد دردي ميباشند ولي فقط متابوليت (1) داراي اثر ضد تب نيز هست . از نظر كميت متابوليت (1) داراي LD50 برابر ديكلوفناك مي باشد ولي سه متابوليت ديگر داراي سطح سمي بالاتري هستند.

البته جذب شكل آهسته رهش ( با روكش روده اي) آن آهسته تر صورت مي گيرد خصوصاً هنگامي كه با غذا خورد شود هر چند كه شكل خوراكي ديكلوفناك سديم تقريباً كامل جذب مي شود اما در اثر عبور اول كبدي 50% دارو متابوليزه مي شود و 50% دارو به طور دست نخورده به گردش عمومي خون مي رسد.

ديكلوفناك سديم همچنين از طريق پوستها جذب مي شود. در غلظت هاي درماني ديكلوفناك سديم بيش از 99% به پروتئين هاي خون پيوند مي شود. ديكلوفناك سديم در شير ترشح مي شود. دفع آن به صورت گلوكورونيده و سولفات كونژوگه به طور عمده در ادرار (65 درصد ) و همچنين در صفرا (حدود 35درصد ) مي باشد.(13)

9-1 پايداري ديكلوفناك سديم

قرص ديكلوفناك سديم كه توسط پلي مرهايي مانند هيدروكسي پروپيل سلولز پوشيده شده است براي يك هفته در رطوبت 80% و دماي 30 درجه سلسيوس پايدار ميباشد. (14)

همچنين فرمولاسيون شياف آن براي 24 ماه در دماي اتاق پايدار مي باشد.(14)

پايداري ديكلوفناك سديم در مايعات بيولوژيك (سرم) نيز اندازه گيري شده است و نتيجه آن نشان مي دهد كه اين دارو دو هفته به صورت منجمد بدون كوچكترين تخريب پايدار مي باشد.. (14)

براي اولين بار توسط كوبالا و همكاران (15) گزارش شده است كه تركيب زير

1- (2,6 – dichlorophenyl ) – L – indolin-2-one

به عنوان محصول تخريب دارو مي باشد اين تركيب در اثر رطوبت و گرما ايجاد خواهد شد.

10-1 رابطه ساختمان و اثر (16)

لطفاً به رفرانس 16 مراجعه شود.

11-1 اشكال دارويي

تزريقي :‌75 ميلي گرم در 3 ميلي ليتر

شياف: 100 ميلي گرمي

قرص پوشش دار: 25 ميلي گرمي

قرص آهسته رهش : 75 ميلي گرمي و 100 ميلي گرمي

كپسول آهسته رهش : 75 ميلي گرمي و 100 ميلي گرمي

ژل موضعي ديكلوفناك (1%) و قطره چشمي (ديكلوفناك 1/0%) همچنين ديكلوفناك سديم در تركيب با داروهاي ديگر مانند ميزوپروستول و سوكرالفيت به صورت تجارتي در دسترس مي باشد.

ديكلوفناك سديم به نسبت وزن آن از آسپرين ،‌ايبوپروفين ، ناپروكسن و فنيل بوتازون داراي پتانسي بيشتري مي باشد و نسبت به پيروكسيكام از پتانسي كمتر و به نسبت ايندومتاسين پتانسي مشابه دارد. ديكلوفناك در دوز درماني معمولاً تأثير ضعيفي روي زمان خونريزي در انسان دارد.

ديكلوفناك يك مهار كنندة قوي سيكلواكسيژناژ در مطالعات درون و برون تني ميباشد همچنين باعث كاهش سنتز پروستاگلندين ها ، پروستاسايكلين ها (ترومباكسان ميشود)
بعلاوه به نظر مي رسد كه اين دارو غلظت درون سلولي آراشيدونات آزاد در لكوسيتها را كاهش مي دهد.(17 و 16) .

بعد از يك دوز تكي 50 ميلي گرمي ، پيك غلظت پلاسمايي ديكلوفناك 7/0 تا 5/1 ميلي گرم در ليتر مي باشد بعد از اينكه دوز تك واحدي 100 ميلي گرم (ديكلوفناك آهسته رهش غلظت حدود 1/0 ميلي گرم در ليتر مي باشد اين دارو و متابوليت هاي آن كاملاً از جفت عبور مي نمايند و ممكن است كمي در شير ترشح شوند. متابوليت اصلي آن در انسان 4- هيدروكسي ديكلوفناك مي باشد كه داراي فعاليت ضد التهابي است.

نيمه عمر دفع آن پس از مصرف يك دوز ماركه شده در حدود 30 ساعت است.

عواملي چون سن ،‌نقص كار كليه و كبد تأثير مهمي بر روي غلظت پلاسماي ديكلوفناك نداشته اگر چه غلظت متابوليت هاي آن ممكن است كه بوسيلة نارسايي شديد كليه افزايش يابد.

دوز مصرفي دوزانه ديكلوفناك دوزانه 75 تا 150 ميلي گرم در مصرف خوراكي يا ركتال مي باشد.

12-1 روشهاي شناسايي ديكلوفناك (19 و 20)

1- تست هاي رنگي

2- اچ.پي ال.سي (H.P.L.C)

3- آي.آر (I.R)

4- يو.وي (U.V)

طيف استاندارد دارو در منابع موجود است. ماكزيمم جذب آن در يو.وي 275 نانومتر مي باشد. با توجه به اينكه رديابي دستگاه يو.وي جهت بررسي چگونگي آزاد سازي دارو از پلتهاي تهيه شده در محدودة قابل قبول قرار داشت ، از اين دستگاه جهت اندازه گيري ميزان داروي آزاد شده از نمونه اي ساخته شده استفاده شد.

REFERENCES

1- H.S.Hall and R.E pondell,the wurster process, in controlled release Technologies: Methods, theory and Application s, Vol II (A.F.Ky donieul, ed.), CRC press, Boca raton, florida, PP.137 (1986)

2- Issac Ghebre- Sellassie, Pharmaceutical, pelletiztion technology, Marcel Dekker, Inc. New York Basel, 1989: 224

3- دكتر مرتضي رفيعي تهران، مبادي فرمولاسيون اشكال دارويي پيوسته رهش خوراكي صفحات مختلف.(3 و 17 و 53 و 63 و 137 و 185 و 273 و 281 و 313).

4- MENDELL APENWEST COMPANY 1996.

5- The United State pharmacopeia. Twenty- third revision. United States pharmacopeial convention Inc., Rocville, MD, 1995: 1580, ; 1577, .

6- Ghebre- sellasie I.In I. Ghebre-sellasie (ed.), Multiparticulate oral delivery, marcel Dekker, New York, 1994.

7- Rohm pharma polymers aplication of EUDRAGIT X4.1.9.2 Diclofenac, do c/1/Fe.02/page 1,2,3.

8- “practical course in Lacquer coation”, Lehman et al.

9- Http: //WWW. Rohma pharma. Com/product %20 Demonstration/ EUDRAGIT- Files/ slide 0044, htm 8/20/2002.

10- The MERCK INDEX, THIRTEENTH EDITION, 2001, pp.345, 1359,1362,1613.

11- فرمولاسيون و تكنولوژي توليد فرآورده‌هاي آرايشي و بهداشتي و حفاظت ميكروبي آنها ترجمه و تأليف مهندس سيد اسداله عمراني، صفحه 491، 521.

12- Professor JEAN- MAURICE VERGNAUD, Drug- Carbopol. Sheet, COTROLLED DRUG RELEASE OF ORAL DOSAGE FORMS, First published in 1993 by Ellis Horwood limited pp.225 (1993).

13- Gennaro, A.R. “Remington’s pharmaceutical sciences” 18 Th ed. Mack publishing company, Easton, Ponsylvania, pp. 1504-1508, 1126, 36,37 (1996).

14- Mechkovski, A. “who Guidelines on stability testion of pharmaceutical products (1991) wt/o Geneva, Switzerland (1991).

15- Goodman and Gilman’s the pharmacological basis of theraputics 669, 1991.

16- Todd, peter A., Diclofenac sodium, Drugs, Vol: 35, 244-285, 1988.

17- Drug Facts and comparision, 1991.

18- Ullman’s Encyclopedia of Industerial chemistry Vol: 9,509-529.

19- Maysinger, D.prepartion and invitro effect of micro encapsulation cholinotoxin int.y. Pharm (63) 149- 153, 1990.

20- Torres, D.g Garcia- Encina, G.etal. ‘Formulation and invitro evaluation of HPMCP- micro encapsulated drug-resion complexes for SR of diclofencac’ , int. J. pharm, 121: 239- 243, 1995.

21- Liu, C.H., Kao, Yott, et al. “in vitro and invivo studies of the diclofenac sodiom controlled release matrix tablests”, J. Pharm. Phama col. 47: 260- 364, 1995.

22- Therapeutic drugs. 2nd. Ed. Churchill Livingston, USA, Vol. 1,pp, D96- D100, 1991.

23- Physical pharmacy Martin, Micromeritics, part 18, pp 493.

24- Hosny EA, EI- Mahrouk GM, Gouda MW. Formulation and invitro and invivo availability of diclofenac sodium enteric- coated beads.

Drug. Dev. Ind. Pharm. 1998; 24: 661-666.

25- Claudio Nastruzzi, Rita cortesi, Elisabetta Esposito, Alberto Genovesi, Alessandro spadoni, carlo ve cchi, Enea Menegatti. Influence of formulation process parameters on pellet production by powder layering Technique, AAPS. Pharm. Sci. Tech, 2000 ; 1(2) article 9 chttp://www. Pharm Sci.tech. Com/)

26- C.T. Rhodes and S.C. porter. Coations for controlled – Release Drug delivery systems, Drug. Dev. Ind. Pharm, 1998; 24 (12): 1139-1154.

27- United States patent, patent number 4,948, 581.

28- A. Bodea and S.E. Leucuta. Optimization of propranolol Hydrochloride sustained- Release pellets using Box- Behnken Design and Desirability function, Drug. Dev. Ind. Pharm. 1998; 24 (2): 145-155.

29- Shrutiu. Bhat and J.K, Lalla, Alook AT PROCESS COSTING AND COST–EFFECTIVENESS OF A PHARMACEUTICAL FORMULAON

. India DRUGS, 1995; 32(1): 551-559.

30- Bhat S.U. and Lalla J.K. “2! Factorial approcach to optimiztion of coating for pellet preparation: coating pan VS dish pelletiser”; Indian grugs; 1992; 29: 527.

31- F. Fabiani and C.Vechio, fluidized- bed rotogranulation to prepare extended drug release multiple unit dosage. Forms, acta technol. Legis Med., 1993; 1,57.

32- C.Vecchio, F. Fabiani, M.E. Sangalli, L. Zema and A. Gazzaniga. Rotary tangential spray technique for Aqueous film coating of Indobufen pellets. Drug Dev. Ind. Pharm. 1998; 24 (3): 262- 274.

33- Rohm Pharma polymers, Rohm GMBH and co. KG, Dormstadt, Germany,. Sustained-Release formulations for oral dosage forms. (http://www. Rohm pharma. Com/ eudragit); 2001.

34- http:/www. Rohm pharma/ HTML/ trouble %20 shooting. htm. 8/20/2002.

35- 2000 The United States pharmacopeial convention, Inc. Rockville, MD. 2000; USP 24-NF 19 Through supplement two, sugar spheres, syrup, … page No. 547.

36- MORTEZA RAFIEE- TEHRANI. AND N. SADEGH- SHOBEIRI. Drug. Dev. Ind. Pharm. 1995; 21 (10): 1193- 1202. EFFECT OF VARIOUS POLYMERS IN FORMULATION OF CONTROLLED RELEASE (CR) IBUPROFEN PELLETS BY FLUID BED TECHNIQUE.

37- MORTEZA RAFIEE- TEHRANI, ZAHRA JAFARI- AZAR formulation of theophylline controlled- Release Tablets : invitro/ invivo and stability studies. Acta. Pharma. 48 , 1998; 155-166.

 

 

تعداد صفحات:186

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

 


مبلغ قابل پرداخت 5,900 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت برای دانلود آن لحظه ای شک نکنید زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی در 8 فایل زیپ شده قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ...

دانلود رایگان فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود رایگان فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری هلو

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری هلو

تعداد اسلاید ها : 63 نوع فایل : Powerpoint این نرم افزار کلیه عملیات مرتبط با حسابداری ، خرید و فروش ، انبارداری ، گردش چک و بانک را ساده نموده است. همچنین به کاربران کمک میکند تا کلیه عملیات مالی و کنترل فروشگاه خود را با سرعت و امنیت بالا در دست داشته باشد. قابلیت اتصال به تمامی ...

دانلودآموزش حرکت دادن اجسام با نیروی ذهن( تله

دانلودآموزش حرکت دادن اجسام با نیروی ذهن( تله

مشخصات کتاب نام کتاب : آموزش تله کینزی زبان کتاب : کاملا فارسی فرمت : PDF تعداد صفحات :70 حجم: 6.5 MB تله کینزی توانایی حرکت دادن اجسام توسط انرژی روانی می باشد.تئوری که در ارتباط با تله کینزی وجود دارد که آن به وسیله میدانهای انرژی یا امواج انرژی روانی به میزان کافی متراکم ...

نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی

نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache اگر با زبان آلمانی سرو کار دارید و تحقیق کرده باشید، حتما اسم موسسه Langenscheidt را شنیده اید. این دیکشنری که تقریبا تمام دبیران زبان آلمانی به بی نظیر بودن این دیکشنری هم عقیده هستند، دارای یکی از گسترده ترین دایره لغاط همراه با تلفظ می ...

خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت + 700تست

خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت + 700تست

خلاصه کتاب دانش خانواده و جمعیت براساس کتاب جمعی از نویسندگان از انتشارات معارف، به انضمام تست های تالیفی جامع و بانک نمونه سوالات دانشگاه پیام نور از این مبحث با پاسخنامه، مناسب برای تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور با کد رشته 1233043 . محتویات محصول :نکات مهم و کلیدی فصول ...

نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a

نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a

نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a این فایل شامل یک سری نمونه سوال فاینال تاپ ناچ فاندامنتال a می باشد. ...

رایانه کار حسابدار مالی

رایانه کار حسابدار مالی

شامل 3 سری سوالات رسمی و اساسی رایانه کار مالی همراه با جواب و همچنین شامل 2 سری سوالات پراکنده و عمومی مطرح درباره موضوع درس ******** مدت خرید با تخفیف محدود می باشد. ...

دانلود کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه

دانلود کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی فصول 1 الی13 نوع فایل :pdf تعدادصفحه:80 زبان:فارسی حجم فایل: 1.048kb ...

دانلود کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء(مجموعه

دانلود کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء(مجموعه

عنوان کتاب:کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء نام نویسنده:شیخ بهاء الدین محمد نقشبندی تهیه و تنظیم و گردآوری:حسین نمینی نوع فایل:pdf تعدادصفحات:314 فهرست مطالب: چند نمونه از دعا های آمده در این کتاب: دعا برای رفع سختی و گشودن گرفتگی کارها دعا برای جلب محبت دعا برای رفع ...

لکچر آماده زبان انگلیسی

لکچر آماده زبان انگلیسی

لکچر بسیار زیبا و فوق حرفه ایی بصورت پاورپوینت نرم افزاری با موضوع کهکشان مثلثی ( سه تکه) طراحی شده آماده برای اجرا در کلاس زبان. موضوعی جذاب و حیرت آور در باره کهکشانی شگف انگیز ! طراحی حرفه ایی و زیبا و آماده بصورت نرم افزاری ( بصورتی که شما با کلیک بر متن و تصاویر ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

آموزش تصویری صفر تا صد موتور سواری

آموزش تصویری صفر تا صد موتور سواری

با اسقبال بی نظیر شما از این پکیج و درخواست مکرر شما برای کاهش قیمت ما بر آن شدیم تا تخفیف30%برای شما عزیزان اعمال کنیم آموزش موتور سواری به صورت کامل به زبان فارسی آموزش اصولی موتور سواری آموزش تصویری انجام انواع حرکات مارپیچی با موتور آموزش تصویری دور زدن با موتور و ...

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری پارمیس

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری پارمیس

تعداد اسلایدها : 47 نوع فایل :Powerpoint عنوان ها: معرفی نرم افزار پارمیس گام اول: پشتیبان گیری گام دوم:کنترل مانده حساب مشتریان گام سوم:کنترل مانده حساب بانک ها گام چهارم:کنترل مانده صندوق ها گام پنجم:کنترل اسناد دریافتی گام ششم:کنترل اسناد پرداختی گام هفتم:کنترل موجودی ...

نرم افزار ویندوز دیکشنری آلمانی به آلمانی

نرم افزار ویندوز دیکشنری آلمانی به آلمانی

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (پیشنهاد ویژه برای کسانی که دارنده موبایل های آیفون هستند و نمی توانند از نرم افزار اندروید لانگنشایت بهره ببرند) ( این نرم افزار، نرم افزاریست که در موسسه گوته در تهران به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گیرد ) اگر با زبان آلمانی سرو ...

دانلود کتاب سر المستتر pdf

دانلود کتاب سر المستتر pdf

دانلود کتاب سر المستتر pdf این کتاب در باب علوم غریبه و جفر و خوابنامه از شیخ بهایی می باشد. نوشته های روی جلد کتاب به خواص اسماء الله و دانستن بعضی مطالب مجهوله اشاره دارد. در زیر نمونه ای از صفحات کتاب و فهرست مطالب آن را می توانید مشاهده کنید. ...

خرید دانلود بهترین پکیج مجموعه کامل فیلم آموزش

خرید دانلود بهترین پکیج مجموعه کامل فیلم آموزش

آموزش تست زنی در کنکور-ارشد-سراسری بدون معلومات کسب رتبه بالا در هر آزمونی اعم از دانشگاهی یا استخدامی و... شما هم می توانید رتبه های بالا کسب کنید فقط کافیست با آموزشهای ما آشنا شوید مجموعه کامل آموزش اصول تست زنی بصورت کاملا تصویری قابل اجرا در کامپیوتر و هم گوشی ...

خلاصه و نکات مهم مدنی 1تا 8 کاتوزیان

خلاصه و نکات مهم مدنی 1 تا 8 , جزوه مدنی 1تا 8 کاتوزیان , تمام نکات مهم حقوق مدنی , در این بخش خلاصه و نکات مهم حقوق مدنی 1 تا 8 دکتر کاتوزیان رابرای دانلود و استفاده شما عزیزان قرار دادیم با تخفیف ویژه ...

بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق

بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران در این تحقیق به بررسی مال مشاع و انتقال و تقسیم مال مشاع و مالکیت مفروز و یا بصورت اشاعه و مفهوم اشاعه و آثار حقوقی و کیفری آن به منظور بررسی و شناخت مال ، اشاعه، تقسیم مال مشاع و انتقال آن با رویکردی به قانون مدنی ...

دانلود کتاب آفرینش ژنتیکی

دانلود کتاب آفرینش ژنتیکی

کتاب آفرینش ژنتیکی زبان : فارسی تعداد صفحات : 220 نویسنده : ماکسیمیلیان دی لافیت در مورد شخصیت ماکسیمیلیان دی لافایت ناگفته ها و ناشناخته های فراوانی وجود دارد . شخصیتی اسرار آمیز که در طول 30 سال 2100 کتاب در زمینه های مختلف از جمله هنر ، تاریخ ، جادو و تاریخ باستان و ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد

آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد در این بخش آیین دادرسی دکتر شمس را یه صورت نموداری و شامل نکات مهم و خلاصه نکات کلیدی بصورت نموداری از تمام نکات کتاب برای راحتی داوطلبان حقوق قرار دادیم ...

پرسشنامه مقیاس شخصیتی مرزی (STB)

پرسشنامه مقیاس شخصیتی مرزی (STB)

پرسشنامه اختلال شخصیت مرزی شامل 22 سوال بطور کامل در قالب فایل word ارائه شده و شامل پرسشنامه-روش نمره گذاری و تفسیر-روایی و پایایی و منبع می باشد.پرسشنامه اختلال شخصیت مرزی شامل 22 سوال بطور کامل در قالب فایل word ارائه شده و شامل پرسشنامه-روش نمره گذاری و تفسیر-روایی و پایایی و ...

آموزش کامل کتاب زبان 504 در یک هفته به روش تصویر

آموزش کامل کتاب زبان 504 در یک هفته به روش تصویر

آموزش کامل زبان 504 در یک هفته به روش تصویر سازی ذهنی یادگیری عجیب لغات 504 واژه ضروری زبان در هفت روز جدیدترین و بهترین روش یادگیری لغات مشکل زبان انگلیسی، روش تصویرسازی ذهنی است.در این روش شما یک لغت انگلیسی را با یک لغت فارسی(که تلفظ یا املای مشابهی با آن دارد) به هم مربوط می ...

دانلود کتاب گنج العرش

دانلود کتاب گنج العرش

کتاب گنج العرش تعداد صفحات : 310 صفحه زبان : فارسـی فرمت فایل : PDF کیفیت عالی این کتاب ارزشمند برای اولین بار بصورت کامل با تخفیف ویژه از سایت کهن کتاب عرضه میگردد ، ...

دانلود کتاب دعا مستجاب pdf

دانلود کتاب دعا مستجاب pdf

دانلود کتاب دعا مستجاب pdf مشخصات کتاب: نام کتاب:کتاب دعای مستجاب تعداد صفحات:198 مولف:ملا محمد مهدی دامغانی(معروف به ملا جن گیر دامغانی) حجم کتاب:24 مگا بایت نوع فایل: pdf توضیحات : این کتاب در زمینه تسخیرات و دعوات,استخراجات مواکلین علوی سفلی و پریان و احضار ختومات ...

مجموعه آموزشی حسابداری میانه 1 شامل

مجموعه فایل های آموزشی حسابداری میانه 1 شامل نمونه سوال سال 92-93 جزوه حسابداری میانه دکتر قاسمی حل مسائل میانه 1 جمشید اسکندری جزوه POWE POINT مهدی مشکی ...

مجموعه محبوب مستند های Deutschland von Oben با زبان و

مجموعه محبوب مستند های Deutschland von Oben با زبان و

Deutschland von Oben مجموعه ای که در این پست خدمت زبان آموزان عزیز عرضه می گردد، مجموعه مستندی Deutschland von Oben یا آلمان از بالا ( با زبان و زیرنویس آلمانی) می باشد. در این مجموعه ها که در 2 فصل 3 قسمتی ( مجموعا 6 قسمت ) تولید شده است، به معرفی دیدنی ها و جذابیت های آلمان پرداخته شده است. از ...

خلاصه اصول فقه به صورت نموداری برای آزمون وکالت

خلاصه اصول فقه به صورت نموداری برای آزمون وکالت یا سایر آزمونهای حقوقی شامل موضوعات اصول فقه مثل انواع مفهوم شرط غایت حصر عدد وصف لقب خاص و مخصص شبه انواع شبه اجمال نسخ تعارض بین عام و خاص فرق عام مطلق اقسام مبین و اقسام اطلاق و سایر نکات اصول فقه بصورت نموداری و ...

مرجع دانلود پایان نامه و مقالات دانشگاهی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما