پایان نامه 20

پایان نامه 20

مرجع دانلود پایان نامه و مقالات دانشگاهی

محل لوگو

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 15
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 70230

دانلود پایان نامه دکترا بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل-سيكلوهگزنيل-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون


دانلود پایان نامه دکترا بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل-سيكلوهگزنيل-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

دانلود پایان نامه دکترا بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل-سيكلوهگزنيل-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

 

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

خلاصه فارسی

مقدمه............................................................................................................... 1

فصل اول: كليات

1-1- اكسيم‌ها و كاربرد آنها........................................................................... 2

1-1-1- اثر اكسيم به عنوان آنتي دوت........................................................... 4

الف) ساختار شيميائي و ويژگي اكسيم‌ها......................................................... 11

ب) فارماكوكينتيك اكسيم‌ها.............................................................................. 14

ج) سميت اكسيم‌ها............................................................................................. 15

د) خاصيت فعاليت بخشي مجدد در In- Vitro................................................... 17

هـ) خاصيت احياكنندگي در In-Vivo................................................................. 20

و) اثربخشي درماني اكسيم‌ها........................................................................... 25

ز) توصيه‌هاي باليني......................................................................................... 30

1-1-2- اثر اكسيم‌ها به عنوان آنتي دوت سموم ارگانو فسفره...................... 32

الف) مكانيزم عمل آفت كش‌هاي ارگانو فسفره................................................ 32

ب) تابلوي باليني مسموميت با آفت كش‌هاي ارگانو فسفره.............................. 34

ج) درمان مسموميت با آفت كش‌هاي ارگانو فسفره......................................... 37

1-1-3- اكسيم با كاربرد علف‌كش.................................................................. 38

1-1-4- اثر ضد قارچي اكسيم‌ها..................................................................... 39

الف) معرفي قارچ‌ها........................................................................................... 39

ب) شيمي درماني بيماري‌هاي قارچي............................................................... 41

ج) آزول‌هاي ضد قارچ...................................................................................... 43

د) فارماكوفور آزول‌هاي ضد قارچي............................................................... 44

هـ) مكانيزم اثر آزول‌ها.................................................................................... 48

و) طراحي آزول‌هاي جديد ضد قارچ (آنالوگ هاي اكسي كونازول)............... 51

1-1-5- اثر اكسيم در درمان بيماري انگلي لشمانيوز..................................... 55

1-1-6- تركيبات آنتي‌بيوتيك با ساختار اكسيم................................................ 57

الف) تعريف آنتي‌بيوتيك‌ها................................................................................. 57

ب) منابع آنتي‌بيوتيك‌ها...................................................................................... 60

ج) مكانيزم اثر آنتي‌بيوتيك‌ها............................................................................. 60

د) آنتي‌بيوتيك‌هاي بتالاكتام............................................................................... 63

1-1-7- اثر اكسيم در درمان بيماري آلزايمر................................................. 67

الف) علت‌شناسي بيماري آلزايمر...................................................................... 68

ب) درمان بيماري آلزايمر................................................................................. 68

1-1-8- مشتقات اكسيم با خاصيت ضد تشنج................................................. 70

الف) فيزيوپاتولوژي صرع................................................................................ 72

ب)اتيولوژي صرع............................................................................................. 74

ج) دارو درماني صرع....................................................................................... 75

1-1-9- مشتقات اكسيم با خاصيت مهار كنندگي پمپ سديم ـ پتاسيم............ 78

1-1-10- اكسيم با خاصيت مهاركنندگي آنزيم Cytp450.................................. 79

فصل دوم: بخش نظري

2-1- تلاش براي سنتز 2-(4-ترسيوبوتيل-1- سيكلوهگزنيل)-4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون.................. 81

2-1-1- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط اسيدي........ 82

2-1-2- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط اسيدي با حلال تولوئن82

2-1-3- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط بازي........... 83

2-1-4- روش خالص سازي كتون سنتز شده................................................ 84

الف) انتخاب حلال............................................................................................. 85

ب) انحلال.......................................................................................................... 86

ج) صاف كردن محلول داغ............................................................................... 87

د) تبلور............................................................................................................. 87

هـ) صاف كردن................................................................................................ 88

و) خشك كردن بلور‌ها...................................................................................... 89

2-2- تلاش براي سنتز اكسيم از 2-(4- ترسيوبوتيل-1- سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون.............. 90

3-1- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط بازي....... 91

3-2- عمل جداسازي كتون مورد نظر توسط كريستال‌گيري مجدد................ 92

3-3- طيف‌هاي كتون سنتز شده...................................................................... 95

3-4- بررسي و نتيجه گيري............................................................................ 106

3-5- تلاش براي سنتز اكسيم از كتون ساخته شده در مرحله 3-1-............. 107

3-6- عمل جداسازي اكسيم مورد نظر توسط كريستال‌گيري مجدد............... 108

3-7- طيف‌هاي اكسيم سنتز شده..................................................................... 110

3-8- بررسي و نيتجه‌گيري.............................................................................. 115

خلاصه انگليسي................................................................................................ 116

منابع.................................................................................................................. 117

خلاصه فارسي:

هدف از انجام اين پايان‌نامه سنتز اكسيم از 2ـ (4ـ ترسيوبوتيل ـ 1- سيكلوهگزنيل)- 4ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون و بررسي ايزومري‌هاي اكسيم تهيه شده مي‌باشد.

با توجه به اهميت اكسيم‌ها در بسياري از داروها و تركيبات درماني از جمله آنتي دوت سموم ارگانو فسفره و داروهاي آنتي نئوپلاستيك، علف‌كش‌ها، ضد قارچ‌ها و قارچ‌كش‌ها و ... مبادرت به سنتز اين واحدها نمودم.

ابتدا 4ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون را در حضور (%40) KOH و اتانول رفلاكس نموده، سپس از حاصل بدست آمده در حضور هيدروكسيل آمين و هيدروكلرايد و سديم استات، اكسيم مربوطه بدست آمد.

تمامي موارد توسط طيف‌سنجي IR، NMR . H، NMR . C13 مورد بررسي قرار گرفتند. و ايزومري اكسيم حاصله مورد بررسي قرار گرفت.

مقدمه:

با پيدايش شيمي داروئي با تلفيق شيمي آلي سنتيتك، جنبه‌هاي فارماكلوژيك و اهداف باليني به تحولي شگرف در علم داروسازي منتهي شد. تهيه تركيبات رهبر توسط علم شيمي و تطبيق آن با مقاصد درماني بوسيله مطالعات باليني مسير تحقيقات را به سمت توليد دسته‌هاي داروئي جديد سوق داده است. بي‌شك موفقيت علم پزشكي در سال‌هاي اخير تا حد زيادي مرهون اين كشفيات است. البته پيشرفت در اين زمينه به دور از مشكلات نبوده و عدم هماهنگي واحدهاي مختلف از جمله «باليني» در پذيرش و استفاده از داروهاي جديد و يا بهره‌مند نبودن از روش‌هاي كنترل‌ شده موانعي بر سر راه تحقيقات به حساب مي‌آمدند.

پزشكي امروز جهت بكارگيري روش‌هاي مطلوب به داروهائي با طيف اثر انتخابي‌تر و عوارض جانبي كمتر نيازمند است و اين امر به جز در سايه تلاش‌هاي متخصصان شيمي داروئي محقق نخواهد شد، روندي كه در تمام طول تاريخ علي‌رغم معضلات محدوديت‌ها و موانع بيشمار به همت دانشمنداني فرزانه به بهترين نحو پيش رفته و در آينده نيز تداوم خواهد يافت.

كليات:

1-1- اكسيم‌ها و كاربرد آنها:

اكسيم‌ها به نحو گستر‌ده‌اي در خالص‌سازي و شناسائي تركيبات كربونيل‌دار استفاده مي‌شوند. [1].

همچنين گروه عاملي اكسيم، آميد و لاكتام با داشتن خواص داروئي و بيولوژيكي متفاوت، كاربردي وسيع در فرآيندهاي بيوسنتزي، كشاورزي، داروسازي و ساخت رنگ‌ها در صنعت دارند [2].

تركيبات كربونيل محافظت شده نظير اكسيم‌ها به دليل سهولت تهيه و پايداري خوب براي شيميدانان آلي از ارزش زيادي برخوردارند و روش‌هاي مختلفي براي محافظت زدائي آنها گزارش شده است. [5-3 ]. اكسيم‌ها حد واسط‌هاي مهمي در شيمي آلي‌اند كه در تهيه آمين‌ها [6]، آميدها [7] يا لاكتام‌ها [8] و شناسايي آلدئيدها و كتن‌ها [1] بكار مي‌روند.

همچنين، همانطور كه گفته شد، عامل اكسيم و مشتقات آن در اغلب تركيبات داروئي وجود دارند [9].

اكسيم‌ها كاربردهاي درماني وسيعي دارند از جمله اين كاربردها:

- به عنوان آنتي دوت مسموميت با گازهاي جنگي

- به عنوان آنتي دوت مسموميت با سموم ارگانو فسفره

- به عنوان ضد قارچ

- به عنوان علف‌كش

- به عنوان ضد كرم

- و ...

در اين بخش سعي مي‌گردد آثار فارماكولوژيك اكسيم‌ها و كاربردهاي آنها بر اساس مقالات بدست آمده بررسي گردد.

1-1-1- اثر اكسيم‌ها به عنوان آنتي دوت گازهاي جنگي:

آسيب ناشي از مواد شيميائي در عمليات نظامي براي اولين بار در جنگ جهاني اول (1918-1914) زماني كه گاز كلرين Chlorin Gase در يك باد ملايم از سيلندرهاي بزرگ به محيط خارج انتشار يافت صورت گرفت. از آن پس مواد شيميائي متعددي در جنگ جهاني اول بكار رفت در آن زمان از مواد تاول زائي به نام گاز خردل Mustardgas استفاده مي‌شد كه بالاترين آسيب جنگي را در آن زمان ايجاد كرد [10].

در اواخر جنگ جهاني دوم گازهاي اعصاب يا Nerve Gases توسط آلماني‌ها كشف گرديدند. به همين دليل گازهاي عصبي سارين، سومان و تابون را عوامل G – مي‌نامند. در سال 1955 دسته بزرگتري از گازهاي عصبي در يك لابراتوار تجارتي توليد حشره‌كش كشف گرديد. اين تركيبات تازه با عنوان عوامل V – شناخته شدند.

اكثر اين تركيبات در حين آزمايشاتي كه براي تهيه حشره‌كش‌هاي ارگانو فسفره صورت مي‌گرفت سنتز شدند. در اين قسمت مهمترين اين تركيبات را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم:

تابون GA:

تابون (TABUN) در اواخر جنگ جهاني دوم توسط آلمان‌ها ساخته شد و در پايان جنگ يكي از تأسيسات توليدي آن بدست روس‌ها افتاد. قدرت تابون حدوداً نصف سارين و يك چهارم سومان است.

LD50 آن از راه خوراكي 400 ميلي‌گرم به ازاي هر فرد، از طريق جلدي 1000 ميلي‌گرم، Lct50 (از راه تنفس) آن 400 ميلي‌گرم در دقيقه در مترمكعب مي‌باشد.


تابون به شكل مايع و گاز قابل انتشار بوده و پايداري آن در هواي (هواي‌ آفتابي با وجود برف زمين) از 1 تا 2 هفته، در (هواي آفتابي توام با نسيم) از 1 تا 3 روز و در (هواي مرطوب توام با باد) 15 دقيقه تا 16 ساعت مي‌باشد.

شكل 1-1- ساختمان گاز جنگي تابون

اگر چه قدرت اثر تابون به اندازه عوامل سمي ديگر نيست. ليكن بعلت پايداري نسبتاً زياد در صحنه عمليات از نظر تاكتيكي حائز اهميت است. با وجود تجزيه سريع آن در حضور رطوبت، در نتيجه عمل هيدروليز سيانيد هيدروژن ايجاد مي‌شود كه خود گاز خفه كننده خطرناكي محسوب مي‌شود. همچنين بر اثر تركيب آن با محلول‌هاي رفع آلودگي حاوي كلر، تركيب شديداً سمي كلريد سيانوژن توليد مي‌شود [11].

سارين GB:

اين تركيب (SARIN) ظاهراً يكي از مهم‌ترين عوامل رده G از گازهاي عصبي مي‌باشد. در صورت خالص بودن، مايع بي‌رنگي است كه در درجه حرارت‌هاي عادي فرار بوده و گازي بي‌رنگ و بي‌بو ايجاد مي‌كند. سارين به هر نسبتي با آب مخلوط شده و در محلول‌هاي قليائي قوي يعني با PH بالا سريعاً هيدروليز مي‌گردد. مواد حاصل از هيدروليز عموماً غير سمي هستند.

عمل هيدروليز در PH بين 4 تا 7 كه معمولاً PH محلو‌ل‌هاي رفع آلودگي در همين حدود است، بقدري آهسته صورت مي‌گيرد كه عملاً استفاده از چنين محلول‌هايي را بي‌فايده مي‌سازد.

LD50 اين عامل از طريق خوراكي 10 ميلي‌گرم، از طريق پوستي 1500 ميلي‌گرم به ازاء هر فرد و Lct50 آن 100 ميلي‌گرم در دقيقه در متر مكعب مي‌باشد.

شكل 1-2- ساختمان گاز جنگي سارين

سارين كه تقريباً به همان سرعت آب تبخير مي‌شود. از ديدگاه نظامي يك عامل ناپايدار محسوب مي شود پايداري آن در هواي (هواي آفتابي با وجود برف روي زمين) از 1 تا 2 روز در (هواي آفتابي توام با نسيم) و در (هواي مرطوب توام با باد) 15 دقيقه تا 4 ساعت مي‌باشد.

خطر عمده سارين از طريق تنفسي است، بطوري كه با زدن ماسك محافظت كامل ايجاد خواهد شد [11].

سومان GD:

خصوصيات مهم سومان (SOMAN) اثر سريع و بسيار پايدار آن است كه به علت مقاومتش در برابر فعال كننده‌هاي معمولي كولين استراز به سختي از بين مي‌رود شايع شده كه به دليل همين خصوصيت روس‌ها سومان را بر گازهاي عصبي ديگر ترجيح داده و آنرا بصورتي در آورده‌اند كه بسيار پايدار و قابل استفاده بوسيله انواع جنگ افزارها مي‌باشد.

شكل 1-3- ساختمان گاز جنگي سومان

اين عامل نيز در حالت خالص بي‌رنگ بوده و بخار حاصل از آن بوي كافور دارد. سومان غليظ و پايدار شده، در غرب VR-55 نامگذاري شده است كه سميت آن نسبت به تابون 40 برابر و نسبت به سارين 20 برابر مي‌باشد و فقط 15-5 ميلي‌گرم از آن كشنده مي‌باشد.

LD50 سومان معمولي از طريق خوراكي 10 ميلي‌گرم، از طريقپوستي 1200 ميلي‌گرم به ازاي هر فرد، Lct50 آن 70 ميلي گرم در دقيقه در مترمكعب مي‌باشد. پايداري آن در از 1 تا 6 هفته، در از 1 تا 3 روز و در از 3 ساعت تا 3 روز است.

عامل VX:

اين تركيب اولين بار در سال1955 به منظور دستيابي به حشره‌كش‌هاي جدي تهيه گرديد خواصي كه باعث اهميت VX از ديدگاه نظامي شده است. پايداري و قدرت نفوذ آن از طريق پوست مي‌باشد.

شكل 1-4- ساختمان عامل VX

VX در درجه حرارت معمولي مايعي غير فرار بوده و حلاليت آن در آب بين 1 تا 5 درصد است. عامل VX در مقايسه با سارين از خود مقاومت نشان مي‌دهد (حتي در محلول قليائي) اين ماده بعلت تبخير تدريجي مي‌تواند مدت‌ها منطقه هدف را آلوده نگهدارد، همچنين مي‌تواند توسط گياهان جذب شده و كشنده باشد. به نظر مي‌رسد كه موثرترين روش انتشار اين عامل بصورت آئروسل باشد كه در اين صورت از طريق دستگاه تنفسي و پوست جذب مي‌شود. بدين جهت در صورت استعمال VX توسط دشمن انجام عمليات حفاظتي مشكل خواهد بود، چرا كه زدن ماسك تنها نمي‌تواند از ايجاد مسموميت حاد و كشنده توسط آن جلوگيري نمايد.

براي محافظت كامل بايستي كليه بدن با لباس‌هاي غيرقابل نفوذ پوشانده شود. LD50، VX از طريق خوراكي 5 ميلي‌گرم از طريق پوستي 10-5 ميلي‌گرم به ازاء هر فرد، Lct50 آن 36 ميلي گرم در دقيقه در مترمكعب مي‌باشد. پايداري در از 1 تا 16 هفته و در از 3 تا 21 روز و در از 1 تا 16 هفته مي‌باشد.

Nerve Agent‌ها كه در ارتش به عنوان جنگ افزارهاي شيميائي به كار مي‌روند، اين تركيبات مهار كنندة قوي آنزيم استيل كولين استراز هستند. اين آنزيم مسئول خاتمه دادن به عملكرد استيل كولين در سيناپس‌هاي كوليزژيك است. اين تركيبات به دليل مهار آنزيم استيل كولين استراز، منجر به تجمع استيل كولين در سيناپس‌هاي سيستم مركزي و محيطي و تحريك بيش از حد گيرنده هاي كوليزژيك پس سيناپسي مي‌شود. در حيوانات و انسان سميت شديدي دارند. تركيبات ارگانو فسفره‌اي كه تحت عنوان Nerve Agent‌ها از آنها ياد مي‌شود مثل ‌سومان، تابون، سارين و VX و ... بسيار سمي بوده و يكي از خطرناكترين جنگ افزارهاي شيميائي محسوب مي‌شوند. قوانين كنوانسيون سلاح‌هاي شيميائي، ساخت، گسترش، نگهداري و استفاده از اين تركيبات را ممنوع اعلام كرده است. ولي علي‌رغم آن جهان با گسترش سريع اين عوامل روبرو شده است. اين موضوع تهديدي براي ارتشيان و توده مردم به شمار مي‌رود.

شناخت مكانيزم پايه سميت تركيبات ارگانو فسفره منجر به ساخت تركيبات درماني فارماكولوژيك شده است. درمان استاندارد و رايج اين گونه سموميت‌ها شامل استفاده از يك آنتاگونيست گيرنده‌هاي موسكاريني براي بلاك تحريك بيش از حد گيرنده‌هاي كوليزژيك توسط استيل كولين و همچنين استفاده از يك اكسيم براي احياي آنزيم مهار شده است. كارهاي آزمايشگاهي زيادي براي شناخت كينتيك و فارماكوديناميكي تركيبات متنوعي از اكسيم‌ها كه به عنوان آنتي دوت مطرح هستند انجام شده است. [12]

خواص فيزيكي و شيميائي عوامل عصبي:

عوامل عصبي رده G با اينكه در حالت عادي مايع مي‌باشند ولي فراريت نسبتاً زيادشان باعث مي‌شود كه قابليت انتشار به شكل گازها را داشته باشند. اين مواد عموماً بي‌رنگ و بي‌بو بوده و يا تقريباً چنين حالتي دارند. و نه تنها از راه تنفس و چشم بلكه از طريق پوست و مجاري ترشحي و غيره ... نيز جذب مي‌شوند و در محل جذب يا ديگر قسمت‌هاي بدن ايجاد تحريك و يا حس ديگري نمي‌كنند.

عوامل رده V نيز عموماً مايعاتي بي‌رنگ و بي‌بو هستند ولي برخلاف عوامل G در شرايط عادي قابليت تبخير شدن ندارند با اين وجود آنها را مي‌توان به شكل مايع و يا آئروسل (اسپري) در آورد كه در اين حالت در غلظت‌هاي كمتر از عوامل G از طريق تنفسي و پوست تلفات مشابهي را ايجاد مي‌كنند.

بعضي از خواص فيزيكي عوامل عصبي در جدول زير نشان داده شده است.

 

GA

GB

GD

VX

وزن مولكولي

13/162

10/140

18/182

38/267

نقطه جوش

246

147

168

298

نقطه انجماد

50-

56-

50-

51-

دانسيته در

073/1

088/1

022/1

008/1

فراريت در

610

21900

3060

5/10

عوامل عصبي با حلال‌هاي قطبي و غير قطبي قابل اختلال بوده و در PH خنثي و اسيدي ضعيف به آهستگي هيدروليز مي‌شوند. واكنش هيدروليز در شرايط اسيد و باز قوي خيلي سريع‌تر مي‌شود و سميت مواد حاصله نسبت به تركيبات اصلي به طور قابل ملاحظه‌اي كمتر است.

عوامل عصبي به شكل مايع و گاز قادر به عبور از لباس‌هاي عادي، چرم، پوست مي‌باشند. اما از پلاستيك خصوصاً پلاستيك بوتيل و مواد مصنوعي مانند پلي استرها به سختي رد مي‌شوند (در اغلب موارد نفوذ از اين مواد غير ممكن است). البته قابليت و مقدار نفوذ گاز به عواملي چون تعداد لايه‌هاي لباس و سرعت باد در هواي آزاد بستگي دارد.

الف) ساختار شيميائي و ويژگي اكسيم‌ها:

تركيباتي كه جزء اكسيم‌ها (RCH=N-OH) هستند به نيتروژن كواترنر حلقه پريدينيوم متصل شده و آنزيم مهار شده را با دفسفريلاسيون جايگاه فعال آن احيا مي‌كنند.

نيتروژن كواترنز مولكول آنتي دوت را بوسيله واكنش با يك سايت آنيونيك به مكان مناسب در جايگاه فعال آنزيم هدايت مي‌كند.

احياي آنزيم با حمله نوكلئوفيل اكسيم به فسفر شروع شده و يك تركيب

Oxime- Phosphnate از جايگاه فعال آنزيم جدا مي‌شود.

جايگاه استري احيا شده مجدداً قادر خواهد بود به استيل كولين متصل شده و آن را بشكند. چندين نوع اكسيم بالقوه به عنوان آنتي دوت در مسموميت با ارگانو فسفره‌ها مناسب هستند. ساختار پايه آنها شبيه به هم است و فقط در تعداد حلقه‌هاي پريدينيوم و جايگاه گروه اكسيم در حلقه‌ تفاوت دارند. مهم‌ترين اكسيم عبارتند از:

پيراليدوكسيم

(2- Pyridinum aldoxime-N-methyl chlorde)

اوبيدوكسيم

(bis-/4 pyridinium aldoxime-N-methyl/etther dichoride)

متوكسيم

(N,N-methylen/4-pyridinium aldoxime/dichloride)

(4- amino car bonyl-pyridinium-1- methyle-neoxy--(hydroxy iminomethyl) -- methyl pyridinium dichloride monoy drate).

شكل 1-5- ساختمان شيميائي اكسيم‌ها

پايداري اكسيم در محلول‌هاي آبي يك ويژگي شيميائي بسيار مهم است، زيرا در كاربردهاي درماني بايد از پيش آماده و نگهداري شوند. پيراليدوكسيم و اوبيدوكسيم و متوكسيم نسبتاً در آب پايدار هستند و مي‌توانند به صورت محلول نگهداري شوند، HI-6 و HLO-7 در آب ناپايدار بوده و بايد به صورت پودر‌هاي ليوفليزه نگهداري شوند. اين اكسيم‌ها به سرعت در محيط آبي تجزيه مي‌شوند. نيمه عمر تجزيه 1 mM از محلول هر يكي از اين H– اكسيم‌ها در حدود 12 ساعت است [11].

ب) فارماكوكينتيك اكسيم‌ها:

با توجه به اطلاعات تجربي اوليه غلظت پلاسمائي لازم براي مقابله با اثرات سمي تركيبات ارگانو فسفره در Invivo كه شامل بلاك نروماسكولار، برادي كاردي، هايپوتانسيون، نقصان تنفسي، تعيين شده بود. پس از آن اين رقم به عنوان حداقل غلظت بسياري از اكسيم‌ها صرفنظر از ماهيت و وزن مولكولي، براي ايجاد خاصيت آنتي‌دوتي آنها در نظر گرفته شد.

تزريق عضلاني پيراليدوكسيم به داوطلبان انسان با دوز در زمان 5 تا 10 دقيقه غلظت پلاسمائي را ايجاد كرد و به مدت 50 تا 55 دقيقه سطوح بالاتر از اين آستانه را حفظ نمود.

تزريق عضلاني HI-6 با مقادير 250 يا 500 ميلي گرم در عرض 4 تا 6 دقيقه غلظت پلاسمائي را ايجاد كرده و به ترتيب 125 و 200 دقيقه اين غلظت را حفظ كردند.

به طور مشابه تزريق عضلاني اوبيدوكسيم با دوز غلظت پلاسمائي را در عرض 5 دقيقه ايجاد كرد و در حدود 2 تا3 ساعت آن را حفظ نمود. فارماكوكينتيك HLO-7 شبيه HI-6 است. Eyer و همكارانش نشان دادند ميانگين نيمه عمر جذب HLO-7 در حدود 14 دقيقه پس از تزريق عضلاني است. حداكثر غلظت پلاسمائي حدوداً 30 دقيقه پس از تزريق ايجاد مي‌شود و حذف آن با كينتيك درجه يك با نيمه عمر 45 دقيقه انجام مي‌گيرد. ليكن در بعضي مقالات عنوان شده كه غلظت يك آستانه متصورانه براي تأثير آنتي دوت در مقابل اثرات سمي ارگانو فسفره است.

شيلوف و كلمنت نشان داده‌اند كه غلظت پلاسمائي از HI-6 يا غلظت از پيراليدوكسيم (‍Pralidoxime) مي‌تواند 50 درصد رت‌ها را در مقابل دوز سه برابر LD50 سارين، بعد از تزريق آتروپين محافظت كند.

از طرف ديگر غلظت پلاسمائي از اوبيدوكسيم براي ايجاد اثرات مشابه لازم است. به همين دليل غلظت پلاسمائي كه در سال 1961 به عنوان دوز آستانه در نظر گرفته شده نمي‌تواند براي تمامي اكسيم‌ها دقيق باشد و بايد از نو محاسبه گردد [11].

ج) سميت اكسيم‌ها:

اطلاعات دقيق در مورد خاصيت كشندگي اكسيم‌ها در جدول 1 خلاصه شده است. براي موش، LD50 (وريدي) پيراليدوكسيم و HI-6 برابر است و بيشتر از دوز اوبيدوكسيم مي‌باشد. در تزريق عضلاني نيز چنين ارتباطي وجود دارد و همگي آنها كمتر از LD50 متوكسيم هستند. به همين دليل به نظر مي‌رسد متوكسيم كمترين سميت (بيشترين LD50) را داشته باشد. پس از آن به ترتيب پيراليدوكسيم، HI-6 در نهايت اوبيدوكسيم با بيشترين سميت قرار دارند.

در رت LD50 (وريدي) پيراليدوكسيم كمي بيش از اوبيدوكسيم است. در تزريق عضلاني نيز چنين ارتباطي وجود داشته و كمتر از LD50 معادل از متوكسيم، HI-6 و HLO-7 است. به همين دليل مي‌توان نتيجه گرفت متوكسيم، HI-6 و HLO-7 سميت كمتري نسبت به پيراليدوكسيم دارد و اوبيدوكسيم بيشترين سميت را از خود نشان مي‌دهد.

در خوكچه هندي LD50عضلاني در مورد پيراليدوكسيم و HI-6 برابر بوده و بيشتر از اوبيدوكسيم مي‌باشد. به طور مشابه LD50 وريدي پيراليدوكسيم بيشتر از اوبيدوكسيم در خرگوش مي‌باشد. در نتيجه اوبيدوكسيم بيشترين سميت را در حيوانات كوچك آزمايشگاهي ايجاد مي‌كند. فلج تنفسي عامل اصلي سميت در آلدوكسيم‌هاي پيريديني كه در اكسيم‌هاي رايج وجود دارد، مي‌باشد. در نتيجه مرگ در اثر فلج تنفسي در مسموميت با اكسيم‌ها بسيار متحمل است
جدول 1-1- خاصيت كشندگي اكسيم‌ها

د) خاصيت فعاليت بخشي مجدد در In-vitro:

عموماً تأثيرات احيا كنندگي يك اكسيم با حملة نوكلئوفيل جزء اكسيمي كه در حلقه پريدنيوم وجود دارد و افينيتي آن به آنزيم مهار شده مشخص مي‌شود. گرچه اكسيم‌ها از نظر جايگاه گروه اكسيم در حلقه پريدنيوم با يكديگر تفاوت دارند ولي خاصيت احيا‌كنندگي آنهابا هم قابل مقايسه است. زيرا ساختار اوليه آنها بسيار مشابه مي‌باشد. افينيتي اكسيم‌ها به آنزيم تنها با ثابت تفكيك آنزيم ـ تركيب اكسيمي Kdis مشخص مي‌شود. هر چه Kids بيشتر باشد افينيتي اكسيم به آنزيم كمتر مي‌باشد. افينيتي اكسيم به آنزيم مهار شده توسط ارگانو فسفره به ثابت تفكيك آنزيم مهار شده ـ تركيب اكسيمي KR بستگي دارد. هر چه KR بيشتر باشد افينيتي تركيب به آنزيم مهار شده كمتر است.


افينيتي با فاكتورهاي فيزيكو شيميائي مختلفي تعريف مي‌شود، مثل سازگاري استري، تأثيرات الكترواستاتيك واكنش‌هاي هيدروفوبيك، شكل و اندازه و گروه هاي عامل مولكول. توانائي اكسيم‌ها در احياي آنزيم مهار شده در Invitro با پارامترهاي كينتيكي كه در جدول 1-2- به صورت خلاصه آورده شده، تعيين مي‌شود.

جدول1-2- پارامترهاي كينتيكي مؤثر بر توانائي اكسيم در احياي آنزيم مهار شده

 

اكسيم‌ها بر اساس افينيتي به آنزيم تنها و آنزيم فسفونيله شده (KR, Kdis) و توانائي احياي آنزيم مهار شده به دو گروه تقسيم مي‌شوند كه ثابت سرعت احياي آنزيم مهار شده و تنها به ترتيب درجه يك و درجه دو خواهد بود.( و( Krو هرچه اين ثابت سرعت بيشتر شود، سرعت احياي آنزيم مهار شده توسط اكسيم بيشتر خواهد بود. پيراليدوكسيم و اوبيدوكسيم افينيتي كمي به آنزيم تنها و آنزيم فسفونيله شده دارند. در حالي كه H- اكسيم‌ها افينيتي بسيار بيشتري از خود نشان مي‌دهند. اين موضوع به قدرت اكسيم‌ها در احياي آنزيم مهار شده در In-Vitro ارتباط دارد. پيراليدوكسيم و اوبيدوكسيم احيا كننده‌هاي ضعف و H- اكسيم‌ها بسيار خوب هستند. اين تفاوت در احياي آنزيم در

in-vitro به ويژه در مورد سومان بسيار مطرح است. براي مثال اوبيدوكسيم مهار آنزيم توسط سومان را بدتر مي‌كند. متوكسيم افينيتي كمي به آنزيم مهار شده توسط سارين و سومان دارد و احيا كننده ضعيفي در اين مورد به شمار مي‌آيد.

توضيح اختلاف در قدرت احياي آنزيم در تغييرات كنفيگوراسيون مولكول است كه در اثر اتصال تركيبات ارگانوفسفر به جايگاه فعال آنزيم رخ مي‌دهد. زماني كه آنزيم فسفونيله مي‌شود فضاي اطراف جايگاه فعال آن محدود شده و اتصال نيتروژن كواترنر در تركيبات احيا كننده، حمله نوكلئوفيليك آن را دشوار مي‌سازد. در مورد H- اكسيم‌ها علي‌رغم اين كاهش قدرت اتصال، افينيتي آنها به آنزيم مهار شده نسبتاً بالاست و به همين دليل احيا‌كننده‌هاي خوبي در in-vitro به شمار مي‌آيند. از طرف ديگر پيراليدوكسيم و اوبيدوكسيم افينيتي كمي به آنزيم مهار شده دارند. و قدرت احياكنندگي آنها بسيار كمتر از H- اكسيم مي‌باشد. GF كه يك تركيب ارگانو فسفره است قدرت اتصال متوكسيم به آنزيم مهار شده را افزايش داده و اين كار را با بهبود جهت‌گيري متوكسيم در حفره آنزيم انجام مي‌دهد. اين موضوع قدرت احياكنندگي خوب متوكسيم را در مقايسه با ساير تركيبات در مورد مسموميت با GF در in-vitro نشان مي‌دهد.

هـ) خاصيت احياكنندگي در in-vivo:


خاصيت احياكنندگي اكسيم‌ها در in-vitro معمولاً با تأثيرات آنها در in-vivo مرتبط است و در جدول 1-3- به آن اشاره شده است.

جدول 1-3- خاصيت احيا كنندگي اكسيم‌ها در in-vivo

پراليدوكسيم، اوبيدوكسيم و متوكسيم خاصيت احياكنندگي ضعيفي در مورد آنزيم مهار شده با سومان چه در سيستم‌ عصبي محيطي و چه در سيستم عصبي مركزي از خود نشان مي‌دهد.

 

خلاصه انگليسي:

The oximes Compounds have been observed in several drugs such as

antidotes of organ phosphorus agents, antibiotics, etc.

Synthesis of oxime from 2-(4-tert butyl-1-cyclohexenyl)-4- tert butyl

cyclohexanone is the subject of this thesis.

We refluxed 4- tert cyclohexanone in presence of KOH 40% and

ethanol, The compound 2-(4-tert butyl-1-cyclohexenyl)-4- tert butyl

cyclohexanone was loitered by crystallization the crud product. In the second

stage the oxime was prepared form 2-(4-tert butyl-1-cyclohexenyl)-4- tert butyl cyclohexanone in presence of NH2OH, HCH and CH3COONa.

IR , HNMR , CNMR , were used to verify all of the products.

 

تعداد صفحات:122

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

بینهایت ممبر واقعی برای کانال تلگرام

بینهایت ممبر واقعی برای کانال تلگرام

۱۰۰% رایگان، افزایش بینهایت اعضای کانال تلگرام، ۱۰۰% واقعی افزایش ممبر تلگرام. ما در مجله اینترنتی نودوهشتیها روش های مختلفی رو واسه افزایش ممبر اعضای کانال تلگرام براتون به صورت خیلی ساده و مفید آموزش میدیم روش های مختلف افزایش ممبر کانال تلگرام هر روش یک سری خوبی ها و ...

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

امروز برای شما که دنبال موفقیت هستید آموزش جامع و کامل تعمیر موتور سیکلت هوندا را قرار داده ایم،که در ادامه می توانید دانلود کنید این مجموعه کتاب به همه دارندگان موتورسیکلت به منظور تعمیر، ایمنی و آشنایی با عملکرد بخش های مختلف این وسیله نقلیه توصیه می شود. محتوای این پکیج: ...

دانلود نمونه سوالات دوره ضمن خدمت راهبری هوشمند

دانلود نمونه سوالات دوره ضمن خدمت راهبری هوشمند

دوره آموزشی راهبری هوشمند سازی مدارس - مرحله مقدماتی (۹۲۰۰۲۵۶۶) نوع برگزاری : آزمون بصورت الکترونیکی می باشد که نمونه سوالات و جزوات این ازمون با دانلود این مجموعه ارزان و ارزشمند قطعا قبولی شما تضمین میگردد این مجموعه نمونه سئوالات و سئوالات دوره قبلی بی نظیر شامل حدود 700 ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت(ویراست دوم) +

خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت(ویراست دوم) +

خلاصه کتاب دانش خانواده و جمعیت براساس کتاب جمعی از نویسندگان از انتشارات معارف، به انضمام تست های تالیفی جامع و بانک نمونه سوالات دانشگاه پیام نور از این مبحث با پاسخنامه، مناسب برای تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور با کد رشته 1233043 . محتویات محصول : بروز رسانی فایل: افزوده ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

جذابیت در 21 روز

جذابیت در 21 روز

آیا دوست دارید به فردی جذاب تر و دوست داشتنی تر تبدیل شوید؟ آیا دوست دارید به فردی اجتماعی تر تبدیل شوید، به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنید و دیگران سرگرم کنید تا از بودن در کنار شما احساس خوشایندی داشته باشند؟ یا دوست دارید کاریزمایی خارق العاده ...

دریافت فایل : جذابیت در 21 روز
دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

تقویت هوش جنین!!!!!!!!!!!! امروز برای شما همراهان همیشکی نسیم بوک کتابی در رابطه با اجرای تکنیکهای موفق دنیا در مورد تضمین سلامت روان،تقویت هوش جنین و زیبایی چهره آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید دانلود کنید.... مطابق با آخرین یافته های دانشمندان بزرگ دنیااز جمله پروفسور ...

دانلود کتاب کامل متون حقوقی به زبان انگلیسی A Level

دانلود کتاب کامل متون حقوقی به زبان انگلیسی A Level

دانلود کتاب A Level and AS Level Law دانلود متن انگلیسی کتاب حقوقی A Level and AS Level Law بطور کامل مارتین هانت فرمت فایل : pdf 303 صفحه ...

دانلود خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن اثر رولف

دانلود خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن اثر رولف

دانلود خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن اثر رولف دوبلی ترجمه عادل فردوسی پور به صورت pdf تعداد صفحات: ۱۰۸صفحه معرفی اجمالی محصول کتاب هنر شفاف انديشيدن اثر رولف دوبلي ترجمه عادل فردوسی پور «آیا تا به حال... زمان صرف چیزی کرده‌ای که در آینده احساس کنی ارزشش را ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...

آپلود بالا 2 دقیقه اینستاگرام برای اولین بار در

آپلود بالا 2 دقیقه اینستاگرام برای اولین بار در

بلاخره توسط تیم ما این مشکل حل شد آپلود فایل و ویدیو نامحدود فیلم ها- نرم افزارها-عکس های با حجم بالای خود را به راحتی آپلود کنید فیلم ها و سریال های خود را با سرعت بالا و بدون اخطار آپلود کنید. اختصاصی دیجی دانلود جدیدا که در اینستاگرام مشغول گشت و گذار باشید ، حتما با ...

کسب درآمد با اندیکاتور binary از سایت الیمپ

کسب درآمد با اندیکاتور binary از سایت الیمپ

برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

مرجع دانلود کتب مختلف و همچنین پایان نامه و مقالات دانشگاهی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما