پایان نامه 20

پایان نامه 20

مرجع دانلود پایان نامه و مقالات دانشگاهی

محل لوگو

دانلود پایان نامه دکترا بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل-سيكلوهگزنيل-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون


دانلود پایان نامه دکترا بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل-سيكلوهگزنيل-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

دانلود پایان نامه دکترا بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل-سيكلوهگزنيل-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

 

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

خلاصه فارسی

مقدمه............................................................................................................... 1

فصل اول: كليات

1-1- اكسيم‌ها و كاربرد آنها........................................................................... 2

1-1-1- اثر اكسيم به عنوان آنتي دوت........................................................... 4

الف) ساختار شيميائي و ويژگي اكسيم‌ها......................................................... 11

ب) فارماكوكينتيك اكسيم‌ها.............................................................................. 14

ج) سميت اكسيم‌ها............................................................................................. 15

د) خاصيت فعاليت بخشي مجدد در In- Vitro................................................... 17

هـ) خاصيت احياكنندگي در In-Vivo................................................................. 20

و) اثربخشي درماني اكسيم‌ها........................................................................... 25

ز) توصيه‌هاي باليني......................................................................................... 30

1-1-2- اثر اكسيم‌ها به عنوان آنتي دوت سموم ارگانو فسفره...................... 32

الف) مكانيزم عمل آفت كش‌هاي ارگانو فسفره................................................ 32

ب) تابلوي باليني مسموميت با آفت كش‌هاي ارگانو فسفره.............................. 34

ج) درمان مسموميت با آفت كش‌هاي ارگانو فسفره......................................... 37

1-1-3- اكسيم با كاربرد علف‌كش.................................................................. 38

1-1-4- اثر ضد قارچي اكسيم‌ها..................................................................... 39

الف) معرفي قارچ‌ها........................................................................................... 39

ب) شيمي درماني بيماري‌هاي قارچي............................................................... 41

ج) آزول‌هاي ضد قارچ...................................................................................... 43

د) فارماكوفور آزول‌هاي ضد قارچي............................................................... 44

هـ) مكانيزم اثر آزول‌ها.................................................................................... 48

و) طراحي آزول‌هاي جديد ضد قارچ (آنالوگ هاي اكسي كونازول)............... 51

1-1-5- اثر اكسيم در درمان بيماري انگلي لشمانيوز..................................... 55

1-1-6- تركيبات آنتي‌بيوتيك با ساختار اكسيم................................................ 57

الف) تعريف آنتي‌بيوتيك‌ها................................................................................. 57

ب) منابع آنتي‌بيوتيك‌ها...................................................................................... 60

ج) مكانيزم اثر آنتي‌بيوتيك‌ها............................................................................. 60

د) آنتي‌بيوتيك‌هاي بتالاكتام............................................................................... 63

1-1-7- اثر اكسيم در درمان بيماري آلزايمر................................................. 67

الف) علت‌شناسي بيماري آلزايمر...................................................................... 68

ب) درمان بيماري آلزايمر................................................................................. 68

1-1-8- مشتقات اكسيم با خاصيت ضد تشنج................................................. 70

الف) فيزيوپاتولوژي صرع................................................................................ 72

ب)اتيولوژي صرع............................................................................................. 74

ج) دارو درماني صرع....................................................................................... 75

1-1-9- مشتقات اكسيم با خاصيت مهار كنندگي پمپ سديم ـ پتاسيم............ 78

1-1-10- اكسيم با خاصيت مهاركنندگي آنزيم Cytp450.................................. 79

فصل دوم: بخش نظري

2-1- تلاش براي سنتز 2-(4-ترسيوبوتيل-1- سيكلوهگزنيل)-4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون.................. 81

2-1-1- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط اسيدي........ 82

2-1-2- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط اسيدي با حلال تولوئن82

2-1-3- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط بازي........... 83

2-1-4- روش خالص سازي كتون سنتز شده................................................ 84

الف) انتخاب حلال............................................................................................. 85

ب) انحلال.......................................................................................................... 86

ج) صاف كردن محلول داغ............................................................................... 87

د) تبلور............................................................................................................. 87

هـ) صاف كردن................................................................................................ 88

و) خشك كردن بلور‌ها...................................................................................... 89

2-2- تلاش براي سنتز اكسيم از 2-(4- ترسيوبوتيل-1- سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون.............. 90

3-1- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط بازي....... 91

3-2- عمل جداسازي كتون مورد نظر توسط كريستال‌گيري مجدد................ 92

3-3- طيف‌هاي كتون سنتز شده...................................................................... 95

3-4- بررسي و نتيجه گيري............................................................................ 106

3-5- تلاش براي سنتز اكسيم از كتون ساخته شده در مرحله 3-1-............. 107

3-6- عمل جداسازي اكسيم مورد نظر توسط كريستال‌گيري مجدد............... 108

3-7- طيف‌هاي اكسيم سنتز شده..................................................................... 110

3-8- بررسي و نيتجه‌گيري.............................................................................. 115

خلاصه انگليسي................................................................................................ 116

منابع.................................................................................................................. 117

خلاصه فارسي:

هدف از انجام اين پايان‌نامه سنتز اكسيم از 2ـ (4ـ ترسيوبوتيل ـ 1- سيكلوهگزنيل)- 4ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون و بررسي ايزومري‌هاي اكسيم تهيه شده مي‌باشد.

با توجه به اهميت اكسيم‌ها در بسياري از داروها و تركيبات درماني از جمله آنتي دوت سموم ارگانو فسفره و داروهاي آنتي نئوپلاستيك، علف‌كش‌ها، ضد قارچ‌ها و قارچ‌كش‌ها و ... مبادرت به سنتز اين واحدها نمودم.

ابتدا 4ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون را در حضور (%40) KOH و اتانول رفلاكس نموده، سپس از حاصل بدست آمده در حضور هيدروكسيل آمين و هيدروكلرايد و سديم استات، اكسيم مربوطه بدست آمد.

تمامي موارد توسط طيف‌سنجي IR، NMR . H، NMR . C13 مورد بررسي قرار گرفتند. و ايزومري اكسيم حاصله مورد بررسي قرار گرفت.

مقدمه:

با پيدايش شيمي داروئي با تلفيق شيمي آلي سنتيتك، جنبه‌هاي فارماكلوژيك و اهداف باليني به تحولي شگرف در علم داروسازي منتهي شد. تهيه تركيبات رهبر توسط علم شيمي و تطبيق آن با مقاصد درماني بوسيله مطالعات باليني مسير تحقيقات را به سمت توليد دسته‌هاي داروئي جديد سوق داده است. بي‌شك موفقيت علم پزشكي در سال‌هاي اخير تا حد زيادي مرهون اين كشفيات است. البته پيشرفت در اين زمينه به دور از مشكلات نبوده و عدم هماهنگي واحدهاي مختلف از جمله «باليني» در پذيرش و استفاده از داروهاي جديد و يا بهره‌مند نبودن از روش‌هاي كنترل‌ شده موانعي بر سر راه تحقيقات به حساب مي‌آمدند.

پزشكي امروز جهت بكارگيري روش‌هاي مطلوب به داروهائي با طيف اثر انتخابي‌تر و عوارض جانبي كمتر نيازمند است و اين امر به جز در سايه تلاش‌هاي متخصصان شيمي داروئي محقق نخواهد شد، روندي كه در تمام طول تاريخ علي‌رغم معضلات محدوديت‌ها و موانع بيشمار به همت دانشمنداني فرزانه به بهترين نحو پيش رفته و در آينده نيز تداوم خواهد يافت.

كليات:

1-1- اكسيم‌ها و كاربرد آنها:

اكسيم‌ها به نحو گستر‌ده‌اي در خالص‌سازي و شناسائي تركيبات كربونيل‌دار استفاده مي‌شوند. [1].

همچنين گروه عاملي اكسيم، آميد و لاكتام با داشتن خواص داروئي و بيولوژيكي متفاوت، كاربردي وسيع در فرآيندهاي بيوسنتزي، كشاورزي، داروسازي و ساخت رنگ‌ها در صنعت دارند [2].

تركيبات كربونيل محافظت شده نظير اكسيم‌ها به دليل سهولت تهيه و پايداري خوب براي شيميدانان آلي از ارزش زيادي برخوردارند و روش‌هاي مختلفي براي محافظت زدائي آنها گزارش شده است. [5-3 ]. اكسيم‌ها حد واسط‌هاي مهمي در شيمي آلي‌اند كه در تهيه آمين‌ها [6]، آميدها [7] يا لاكتام‌ها [8] و شناسايي آلدئيدها و كتن‌ها [1] بكار مي‌روند.

همچنين، همانطور كه گفته شد، عامل اكسيم و مشتقات آن در اغلب تركيبات داروئي وجود دارند [9].

اكسيم‌ها كاربردهاي درماني وسيعي دارند از جمله اين كاربردها:

- به عنوان آنتي دوت مسموميت با گازهاي جنگي

- به عنوان آنتي دوت مسموميت با سموم ارگانو فسفره

- به عنوان ضد قارچ

- به عنوان علف‌كش

- به عنوان ضد كرم

- و ...

در اين بخش سعي مي‌گردد آثار فارماكولوژيك اكسيم‌ها و كاربردهاي آنها بر اساس مقالات بدست آمده بررسي گردد.

1-1-1- اثر اكسيم‌ها به عنوان آنتي دوت گازهاي جنگي:

آسيب ناشي از مواد شيميائي در عمليات نظامي براي اولين بار در جنگ جهاني اول (1918-1914) زماني كه گاز كلرين Chlorin Gase در يك باد ملايم از سيلندرهاي بزرگ به محيط خارج انتشار يافت صورت گرفت. از آن پس مواد شيميائي متعددي در جنگ جهاني اول بكار رفت در آن زمان از مواد تاول زائي به نام گاز خردل Mustardgas استفاده مي‌شد كه بالاترين آسيب جنگي را در آن زمان ايجاد كرد [10].

در اواخر جنگ جهاني دوم گازهاي اعصاب يا Nerve Gases توسط آلماني‌ها كشف گرديدند. به همين دليل گازهاي عصبي سارين، سومان و تابون را عوامل G – مي‌نامند. در سال 1955 دسته بزرگتري از گازهاي عصبي در يك لابراتوار تجارتي توليد حشره‌كش كشف گرديد. اين تركيبات تازه با عنوان عوامل V – شناخته شدند.

اكثر اين تركيبات در حين آزمايشاتي كه براي تهيه حشره‌كش‌هاي ارگانو فسفره صورت مي‌گرفت سنتز شدند. در اين قسمت مهمترين اين تركيبات را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم:

تابون GA:

تابون (TABUN) در اواخر جنگ جهاني دوم توسط آلمان‌ها ساخته شد و در پايان جنگ يكي از تأسيسات توليدي آن بدست روس‌ها افتاد. قدرت تابون حدوداً نصف سارين و يك چهارم سومان است.

LD50 آن از راه خوراكي 400 ميلي‌گرم به ازاي هر فرد، از طريق جلدي 1000 ميلي‌گرم، Lct50 (از راه تنفس) آن 400 ميلي‌گرم در دقيقه در مترمكعب مي‌باشد.


تابون به شكل مايع و گاز قابل انتشار بوده و پايداري آن در هواي (هواي‌ آفتابي با وجود برف زمين) از 1 تا 2 هفته، در (هواي آفتابي توام با نسيم) از 1 تا 3 روز و در (هواي مرطوب توام با باد) 15 دقيقه تا 16 ساعت مي‌باشد.

شكل 1-1- ساختمان گاز جنگي تابون

اگر چه قدرت اثر تابون به اندازه عوامل سمي ديگر نيست. ليكن بعلت پايداري نسبتاً زياد در صحنه عمليات از نظر تاكتيكي حائز اهميت است. با وجود تجزيه سريع آن در حضور رطوبت، در نتيجه عمل هيدروليز سيانيد هيدروژن ايجاد مي‌شود كه خود گاز خفه كننده خطرناكي محسوب مي‌شود. همچنين بر اثر تركيب آن با محلول‌هاي رفع آلودگي حاوي كلر، تركيب شديداً سمي كلريد سيانوژن توليد مي‌شود [11].

سارين GB:

اين تركيب (SARIN) ظاهراً يكي از مهم‌ترين عوامل رده G از گازهاي عصبي مي‌باشد. در صورت خالص بودن، مايع بي‌رنگي است كه در درجه حرارت‌هاي عادي فرار بوده و گازي بي‌رنگ و بي‌بو ايجاد مي‌كند. سارين به هر نسبتي با آب مخلوط شده و در محلول‌هاي قليائي قوي يعني با PH بالا سريعاً هيدروليز مي‌گردد. مواد حاصل از هيدروليز عموماً غير سمي هستند.

عمل هيدروليز در PH بين 4 تا 7 كه معمولاً PH محلو‌ل‌هاي رفع آلودگي در همين حدود است، بقدري آهسته صورت مي‌گيرد كه عملاً استفاده از چنين محلول‌هايي را بي‌فايده مي‌سازد.

LD50 اين عامل از طريق خوراكي 10 ميلي‌گرم، از طريق پوستي 1500 ميلي‌گرم به ازاء هر فرد و Lct50 آن 100 ميلي‌گرم در دقيقه در متر مكعب مي‌باشد.

شكل 1-2- ساختمان گاز جنگي سارين

سارين كه تقريباً به همان سرعت آب تبخير مي‌شود. از ديدگاه نظامي يك عامل ناپايدار محسوب مي شود پايداري آن در هواي (هواي آفتابي با وجود برف روي زمين) از 1 تا 2 روز در (هواي آفتابي توام با نسيم) و در (هواي مرطوب توام با باد) 15 دقيقه تا 4 ساعت مي‌باشد.

خطر عمده سارين از طريق تنفسي است، بطوري كه با زدن ماسك محافظت كامل ايجاد خواهد شد [11].

سومان GD:

خصوصيات مهم سومان (SOMAN) اثر سريع و بسيار پايدار آن است كه به علت مقاومتش در برابر فعال كننده‌هاي معمولي كولين استراز به سختي از بين مي‌رود شايع شده كه به دليل همين خصوصيت روس‌ها سومان را بر گازهاي عصبي ديگر ترجيح داده و آنرا بصورتي در آورده‌اند كه بسيار پايدار و قابل استفاده بوسيله انواع جنگ افزارها مي‌باشد.

شكل 1-3- ساختمان گاز جنگي سومان

اين عامل نيز در حالت خالص بي‌رنگ بوده و بخار حاصل از آن بوي كافور دارد. سومان غليظ و پايدار شده، در غرب VR-55 نامگذاري شده است كه سميت آن نسبت به تابون 40 برابر و نسبت به سارين 20 برابر مي‌باشد و فقط 15-5 ميلي‌گرم از آن كشنده مي‌باشد.

LD50 سومان معمولي از طريق خوراكي 10 ميلي‌گرم، از طريقپوستي 1200 ميلي‌گرم به ازاي هر فرد، Lct50 آن 70 ميلي گرم در دقيقه در مترمكعب مي‌باشد. پايداري آن در از 1 تا 6 هفته، در از 1 تا 3 روز و در از 3 ساعت تا 3 روز است.

عامل VX:

اين تركيب اولين بار در سال1955 به منظور دستيابي به حشره‌كش‌هاي جدي تهيه گرديد خواصي كه باعث اهميت VX از ديدگاه نظامي شده است. پايداري و قدرت نفوذ آن از طريق پوست مي‌باشد.

شكل 1-4- ساختمان عامل VX

VX در درجه حرارت معمولي مايعي غير فرار بوده و حلاليت آن در آب بين 1 تا 5 درصد است. عامل VX در مقايسه با سارين از خود مقاومت نشان مي‌دهد (حتي در محلول قليائي) اين ماده بعلت تبخير تدريجي مي‌تواند مدت‌ها منطقه هدف را آلوده نگهدارد، همچنين مي‌تواند توسط گياهان جذب شده و كشنده باشد. به نظر مي‌رسد كه موثرترين روش انتشار اين عامل بصورت آئروسل باشد كه در اين صورت از طريق دستگاه تنفسي و پوست جذب مي‌شود. بدين جهت در صورت استعمال VX توسط دشمن انجام عمليات حفاظتي مشكل خواهد بود، چرا كه زدن ماسك تنها نمي‌تواند از ايجاد مسموميت حاد و كشنده توسط آن جلوگيري نمايد.

براي محافظت كامل بايستي كليه بدن با لباس‌هاي غيرقابل نفوذ پوشانده شود. LD50، VX از طريق خوراكي 5 ميلي‌گرم از طريق پوستي 10-5 ميلي‌گرم به ازاء هر فرد، Lct50 آن 36 ميلي گرم در دقيقه در مترمكعب مي‌باشد. پايداري در از 1 تا 16 هفته و در از 3 تا 21 روز و در از 1 تا 16 هفته مي‌باشد.

Nerve Agent‌ها كه در ارتش به عنوان جنگ افزارهاي شيميائي به كار مي‌روند، اين تركيبات مهار كنندة قوي آنزيم استيل كولين استراز هستند. اين آنزيم مسئول خاتمه دادن به عملكرد استيل كولين در سيناپس‌هاي كوليزژيك است. اين تركيبات به دليل مهار آنزيم استيل كولين استراز، منجر به تجمع استيل كولين در سيناپس‌هاي سيستم مركزي و محيطي و تحريك بيش از حد گيرنده هاي كوليزژيك پس سيناپسي مي‌شود. در حيوانات و انسان سميت شديدي دارند. تركيبات ارگانو فسفره‌اي كه تحت عنوان Nerve Agent‌ها از آنها ياد مي‌شود مثل ‌سومان، تابون، سارين و VX و ... بسيار سمي بوده و يكي از خطرناكترين جنگ افزارهاي شيميائي محسوب مي‌شوند. قوانين كنوانسيون سلاح‌هاي شيميائي، ساخت، گسترش، نگهداري و استفاده از اين تركيبات را ممنوع اعلام كرده است. ولي علي‌رغم آن جهان با گسترش سريع اين عوامل روبرو شده است. اين موضوع تهديدي براي ارتشيان و توده مردم به شمار مي‌رود.

شناخت مكانيزم پايه سميت تركيبات ارگانو فسفره منجر به ساخت تركيبات درماني فارماكولوژيك شده است. درمان استاندارد و رايج اين گونه سموميت‌ها شامل استفاده از يك آنتاگونيست گيرنده‌هاي موسكاريني براي بلاك تحريك بيش از حد گيرنده‌هاي كوليزژيك توسط استيل كولين و همچنين استفاده از يك اكسيم براي احياي آنزيم مهار شده است. كارهاي آزمايشگاهي زيادي براي شناخت كينتيك و فارماكوديناميكي تركيبات متنوعي از اكسيم‌ها كه به عنوان آنتي دوت مطرح هستند انجام شده است. [12]

خواص فيزيكي و شيميائي عوامل عصبي:

عوامل عصبي رده G با اينكه در حالت عادي مايع مي‌باشند ولي فراريت نسبتاً زيادشان باعث مي‌شود كه قابليت انتشار به شكل گازها را داشته باشند. اين مواد عموماً بي‌رنگ و بي‌بو بوده و يا تقريباً چنين حالتي دارند. و نه تنها از راه تنفس و چشم بلكه از طريق پوست و مجاري ترشحي و غيره ... نيز جذب مي‌شوند و در محل جذب يا ديگر قسمت‌هاي بدن ايجاد تحريك و يا حس ديگري نمي‌كنند.

عوامل رده V نيز عموماً مايعاتي بي‌رنگ و بي‌بو هستند ولي برخلاف عوامل G در شرايط عادي قابليت تبخير شدن ندارند با اين وجود آنها را مي‌توان به شكل مايع و يا آئروسل (اسپري) در آورد كه در اين حالت در غلظت‌هاي كمتر از عوامل G از طريق تنفسي و پوست تلفات مشابهي را ايجاد مي‌كنند.

بعضي از خواص فيزيكي عوامل عصبي در جدول زير نشان داده شده است.

 

GA

GB

GD

VX

وزن مولكولي

13/162

10/140

18/182

38/267

نقطه جوش

246

147

168

298

نقطه انجماد

50-

56-

50-

51-

دانسيته در

073/1

088/1

022/1

008/1

فراريت در

610

21900

3060

5/10

عوامل عصبي با حلال‌هاي قطبي و غير قطبي قابل اختلال بوده و در PH خنثي و اسيدي ضعيف به آهستگي هيدروليز مي‌شوند. واكنش هيدروليز در شرايط اسيد و باز قوي خيلي سريع‌تر مي‌شود و سميت مواد حاصله نسبت به تركيبات اصلي به طور قابل ملاحظه‌اي كمتر است.

عوامل عصبي به شكل مايع و گاز قادر به عبور از لباس‌هاي عادي، چرم، پوست مي‌باشند. اما از پلاستيك خصوصاً پلاستيك بوتيل و مواد مصنوعي مانند پلي استرها به سختي رد مي‌شوند (در اغلب موارد نفوذ از اين مواد غير ممكن است). البته قابليت و مقدار نفوذ گاز به عواملي چون تعداد لايه‌هاي لباس و سرعت باد در هواي آزاد بستگي دارد.

الف) ساختار شيميائي و ويژگي اكسيم‌ها:

تركيباتي كه جزء اكسيم‌ها (RCH=N-OH) هستند به نيتروژن كواترنر حلقه پريدينيوم متصل شده و آنزيم مهار شده را با دفسفريلاسيون جايگاه فعال آن احيا مي‌كنند.

نيتروژن كواترنز مولكول آنتي دوت را بوسيله واكنش با يك سايت آنيونيك به مكان مناسب در جايگاه فعال آنزيم هدايت مي‌كند.

احياي آنزيم با حمله نوكلئوفيل اكسيم به فسفر شروع شده و يك تركيب

Oxime- Phosphnate از جايگاه فعال آنزيم جدا مي‌شود.

جايگاه استري احيا شده مجدداً قادر خواهد بود به استيل كولين متصل شده و آن را بشكند. چندين نوع اكسيم بالقوه به عنوان آنتي دوت در مسموميت با ارگانو فسفره‌ها مناسب هستند. ساختار پايه آنها شبيه به هم است و فقط در تعداد حلقه‌هاي پريدينيوم و جايگاه گروه اكسيم در حلقه‌ تفاوت دارند. مهم‌ترين اكسيم عبارتند از:

پيراليدوكسيم

(2- Pyridinum aldoxime-N-methyl chlorde)

اوبيدوكسيم

(bis-/4 pyridinium aldoxime-N-methyl/etther dichoride)

متوكسيم

(N,N-methylen/4-pyridinium aldoxime/dichloride)

(4- amino car bonyl-pyridinium-1- methyle-neoxy--(hydroxy iminomethyl) -- methyl pyridinium dichloride monoy drate).

شكل 1-5- ساختمان شيميائي اكسيم‌ها

پايداري اكسيم در محلول‌هاي آبي يك ويژگي شيميائي بسيار مهم است، زيرا در كاربردهاي درماني بايد از پيش آماده و نگهداري شوند. پيراليدوكسيم و اوبيدوكسيم و متوكسيم نسبتاً در آب پايدار هستند و مي‌توانند به صورت محلول نگهداري شوند، HI-6 و HLO-7 در آب ناپايدار بوده و بايد به صورت پودر‌هاي ليوفليزه نگهداري شوند. اين اكسيم‌ها به سرعت در محيط آبي تجزيه مي‌شوند. نيمه عمر تجزيه 1 mM از محلول هر يكي از اين H– اكسيم‌ها در حدود 12 ساعت است [11].

ب) فارماكوكينتيك اكسيم‌ها:

با توجه به اطلاعات تجربي اوليه غلظت پلاسمائي لازم براي مقابله با اثرات سمي تركيبات ارگانو فسفره در Invivo كه شامل بلاك نروماسكولار، برادي كاردي، هايپوتانسيون، نقصان تنفسي، تعيين شده بود. پس از آن اين رقم به عنوان حداقل غلظت بسياري از اكسيم‌ها صرفنظر از ماهيت و وزن مولكولي، براي ايجاد خاصيت آنتي‌دوتي آنها در نظر گرفته شد.

تزريق عضلاني پيراليدوكسيم به داوطلبان انسان با دوز در زمان 5 تا 10 دقيقه غلظت پلاسمائي را ايجاد كرد و به مدت 50 تا 55 دقيقه سطوح بالاتر از اين آستانه را حفظ نمود.

تزريق عضلاني HI-6 با مقادير 250 يا 500 ميلي گرم در عرض 4 تا 6 دقيقه غلظت پلاسمائي را ايجاد كرده و به ترتيب 125 و 200 دقيقه اين غلظت را حفظ كردند.

به طور مشابه تزريق عضلاني اوبيدوكسيم با دوز غلظت پلاسمائي را در عرض 5 دقيقه ايجاد كرد و در حدود 2 تا3 ساعت آن را حفظ نمود. فارماكوكينتيك HLO-7 شبيه HI-6 است. Eyer و همكارانش نشان دادند ميانگين نيمه عمر جذب HLO-7 در حدود 14 دقيقه پس از تزريق عضلاني است. حداكثر غلظت پلاسمائي حدوداً 30 دقيقه پس از تزريق ايجاد مي‌شود و حذف آن با كينتيك درجه يك با نيمه عمر 45 دقيقه انجام مي‌گيرد. ليكن در بعضي مقالات عنوان شده كه غلظت يك آستانه متصورانه براي تأثير آنتي دوت در مقابل اثرات سمي ارگانو فسفره است.

شيلوف و كلمنت نشان داده‌اند كه غلظت پلاسمائي از HI-6 يا غلظت از پيراليدوكسيم (‍Pralidoxime) مي‌تواند 50 درصد رت‌ها را در مقابل دوز سه برابر LD50 سارين، بعد از تزريق آتروپين محافظت كند.

از طرف ديگر غلظت پلاسمائي از اوبيدوكسيم براي ايجاد اثرات مشابه لازم است. به همين دليل غلظت پلاسمائي كه در سال 1961 به عنوان دوز آستانه در نظر گرفته شده نمي‌تواند براي تمامي اكسيم‌ها دقيق باشد و بايد از نو محاسبه گردد [11].

ج) سميت اكسيم‌ها:

اطلاعات دقيق در مورد خاصيت كشندگي اكسيم‌ها در جدول 1 خلاصه شده است. براي موش، LD50 (وريدي) پيراليدوكسيم و HI-6 برابر است و بيشتر از دوز اوبيدوكسيم مي‌باشد. در تزريق عضلاني نيز چنين ارتباطي وجود دارد و همگي آنها كمتر از LD50 متوكسيم هستند. به همين دليل به نظر مي‌رسد متوكسيم كمترين سميت (بيشترين LD50) را داشته باشد. پس از آن به ترتيب پيراليدوكسيم، HI-6 در نهايت اوبيدوكسيم با بيشترين سميت قرار دارند.

در رت LD50 (وريدي) پيراليدوكسيم كمي بيش از اوبيدوكسيم است. در تزريق عضلاني نيز چنين ارتباطي وجود داشته و كمتر از LD50 معادل از متوكسيم، HI-6 و HLO-7 است. به همين دليل مي‌توان نتيجه گرفت متوكسيم، HI-6 و HLO-7 سميت كمتري نسبت به پيراليدوكسيم دارد و اوبيدوكسيم بيشترين سميت را از خود نشان مي‌دهد.

در خوكچه هندي LD50عضلاني در مورد پيراليدوكسيم و HI-6 برابر بوده و بيشتر از اوبيدوكسيم مي‌باشد. به طور مشابه LD50 وريدي پيراليدوكسيم بيشتر از اوبيدوكسيم در خرگوش مي‌باشد. در نتيجه اوبيدوكسيم بيشترين سميت را در حيوانات كوچك آزمايشگاهي ايجاد مي‌كند. فلج تنفسي عامل اصلي سميت در آلدوكسيم‌هاي پيريديني كه در اكسيم‌هاي رايج وجود دارد، مي‌باشد. در نتيجه مرگ در اثر فلج تنفسي در مسموميت با اكسيم‌ها بسيار متحمل است
جدول 1-1- خاصيت كشندگي اكسيم‌ها

د) خاصيت فعاليت بخشي مجدد در In-vitro:

عموماً تأثيرات احيا كنندگي يك اكسيم با حملة نوكلئوفيل جزء اكسيمي كه در حلقه پريدنيوم وجود دارد و افينيتي آن به آنزيم مهار شده مشخص مي‌شود. گرچه اكسيم‌ها از نظر جايگاه گروه اكسيم در حلقه پريدنيوم با يكديگر تفاوت دارند ولي خاصيت احيا‌كنندگي آنهابا هم قابل مقايسه است. زيرا ساختار اوليه آنها بسيار مشابه مي‌باشد. افينيتي اكسيم‌ها به آنزيم تنها با ثابت تفكيك آنزيم ـ تركيب اكسيمي Kdis مشخص مي‌شود. هر چه Kids بيشتر باشد افينيتي اكسيم به آنزيم كمتر مي‌باشد. افينيتي اكسيم به آنزيم مهار شده توسط ارگانو فسفره به ثابت تفكيك آنزيم مهار شده ـ تركيب اكسيمي KR بستگي دارد. هر چه KR بيشتر باشد افينيتي تركيب به آنزيم مهار شده كمتر است.


افينيتي با فاكتورهاي فيزيكو شيميائي مختلفي تعريف مي‌شود، مثل سازگاري استري، تأثيرات الكترواستاتيك واكنش‌هاي هيدروفوبيك، شكل و اندازه و گروه هاي عامل مولكول. توانائي اكسيم‌ها در احياي آنزيم مهار شده در Invitro با پارامترهاي كينتيكي كه در جدول 1-2- به صورت خلاصه آورده شده، تعيين مي‌شود.

جدول1-2- پارامترهاي كينتيكي مؤثر بر توانائي اكسيم در احياي آنزيم مهار شده

 

اكسيم‌ها بر اساس افينيتي به آنزيم تنها و آنزيم فسفونيله شده (KR, Kdis) و توانائي احياي آنزيم مهار شده به دو گروه تقسيم مي‌شوند كه ثابت سرعت احياي آنزيم مهار شده و تنها به ترتيب درجه يك و درجه دو خواهد بود.( و( Krو هرچه اين ثابت سرعت بيشتر شود، سرعت احياي آنزيم مهار شده توسط اكسيم بيشتر خواهد بود. پيراليدوكسيم و اوبيدوكسيم افينيتي كمي به آنزيم تنها و آنزيم فسفونيله شده دارند. در حالي كه H- اكسيم‌ها افينيتي بسيار بيشتري از خود نشان مي‌دهند. اين موضوع به قدرت اكسيم‌ها در احياي آنزيم مهار شده در In-Vitro ارتباط دارد. پيراليدوكسيم و اوبيدوكسيم احيا كننده‌هاي ضعف و H- اكسيم‌ها بسيار خوب هستند. اين تفاوت در احياي آنزيم در

in-vitro به ويژه در مورد سومان بسيار مطرح است. براي مثال اوبيدوكسيم مهار آنزيم توسط سومان را بدتر مي‌كند. متوكسيم افينيتي كمي به آنزيم مهار شده توسط سارين و سومان دارد و احيا كننده ضعيفي در اين مورد به شمار مي‌آيد.

توضيح اختلاف در قدرت احياي آنزيم در تغييرات كنفيگوراسيون مولكول است كه در اثر اتصال تركيبات ارگانوفسفر به جايگاه فعال آنزيم رخ مي‌دهد. زماني كه آنزيم فسفونيله مي‌شود فضاي اطراف جايگاه فعال آن محدود شده و اتصال نيتروژن كواترنر در تركيبات احيا كننده، حمله نوكلئوفيليك آن را دشوار مي‌سازد. در مورد H- اكسيم‌ها علي‌رغم اين كاهش قدرت اتصال، افينيتي آنها به آنزيم مهار شده نسبتاً بالاست و به همين دليل احيا‌كننده‌هاي خوبي در in-vitro به شمار مي‌آيند. از طرف ديگر پيراليدوكسيم و اوبيدوكسيم افينيتي كمي به آنزيم مهار شده دارند. و قدرت احياكنندگي آنها بسيار كمتر از H- اكسيم مي‌باشد. GF كه يك تركيب ارگانو فسفره است قدرت اتصال متوكسيم به آنزيم مهار شده را افزايش داده و اين كار را با بهبود جهت‌گيري متوكسيم در حفره آنزيم انجام مي‌دهد. اين موضوع قدرت احياكنندگي خوب متوكسيم را در مقايسه با ساير تركيبات در مورد مسموميت با GF در in-vitro نشان مي‌دهد.

هـ) خاصيت احياكنندگي در in-vivo:


خاصيت احياكنندگي اكسيم‌ها در in-vitro معمولاً با تأثيرات آنها در in-vivo مرتبط است و در جدول 1-3- به آن اشاره شده است.

جدول 1-3- خاصيت احيا كنندگي اكسيم‌ها در in-vivo

پراليدوكسيم، اوبيدوكسيم و متوكسيم خاصيت احياكنندگي ضعيفي در مورد آنزيم مهار شده با سومان چه در سيستم‌ عصبي محيطي و چه در سيستم عصبي مركزي از خود نشان مي‌دهد.

 

خلاصه انگليسي:

The oximes Compounds have been observed in several drugs such as

antidotes of organ phosphorus agents, antibiotics, etc.

Synthesis of oxime from 2-(4-tert butyl-1-cyclohexenyl)-4- tert butyl

cyclohexanone is the subject of this thesis.

We refluxed 4- tert cyclohexanone in presence of KOH 40% and

ethanol, The compound 2-(4-tert butyl-1-cyclohexenyl)-4- tert butyl

cyclohexanone was loitered by crystallization the crud product. In the second

 

stage the oxime was prepared form 2-(4-tert butyl-1-cyclohexenyl)-4- tert butyl cyclohexanone in presence of NH2OH, HCH and CH3COONa.

 

IR , HNMR , CNMR , were used to verify all of the products.

 

 منابع:

[1]. T.W.Greene and P.G.H.Wuts , Protective Groups in Organic Synthesise Wiley , New York , (1991).

[2]. C.O.Kappe.Tetra hedron , 49 , 6937 , (1993).

[3]. H.Firouzabadi , N.Iran poor , F.Kiaee zadeh and J.Toofan , Tetrahedron , 42 ,719 , (1986).

[4]. I.M.Baltork and Sh.Poushirbani , Synth.Commun. 26 , 1 , (1996).

[5]. A.R.Hajipour and N.Mahboub khah, J.Chem. Reserch , 122 , (1988).

[6]. A.demir , G.Tanyeh , O.Sesenoglu , S.Demic , Tetra hedron Lett , 37 , 1 , 407 , (1996).

[7]. L.G.Donadma and W.Z.H.Heldt , Organic Reactions , 11 , (1960).

[8]. Robert.Conley and Raymond.J.Lange , J.Org.Chem. , 28 , 210 , (1963).

[9]. G.Leclerc , A.Mann , C.Camille , G.Wermuth , Jurnal of Medical

Chemistry , 20 ,12 , 1657 , (1991).

[10]. آسيب بدني در جنگ خردل ـ گوگردي، دكتر حسين الياسي، مركز اطلاع رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي، (1372).

[11]. ش.م.ر ـ بهداري كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، شناخت سلاحهاي شيميائي و درمان عوارض حاصل از آنها، دارو و درمان، (1366).

[12]. R.A.W,Rosychuk and K.V.Fieseler , Veterinary Dermatology , 12 , 13 , (2001).

[13]. J.Kassa , Jurnal of Toxicology , Clinical Toxxicology , 40 , 803-816 , (2002).

[14]. Martin K.Johnson , Dag Jacobsen , Tim J.Meredith , Peter Eyer Andrew J.Heath , Emergency Medicine , 12 , 22 , (2000).

[15]. Baji , H.Flammang , M.Kimny , T.Gasques , F.Compagnon , P.L.Delcourt , Eur.J.Med.Chem , 30 , 617-626 , (1995).

[16]. Lovey , R.G.Elliott , A.J.Kaminski , J.J.Loebenberg , J.Med.Chem , 35 , 4221-4229 , (1992).

[17]. Tafi , A.Anastassopoulou , J.Med.Chem , 39 , 1227-1235 , (1996).

[18]. Griffith , R.Tracy , Antifungal drugs.In:Foye s Priciples of Medicinal Chemicstry , 5th Edition , 891-903 , (2002).

[19]. Korolkovas , Essntials of Medicinal Chemistry , 2nd Edition , 680-694 , (1988).

[20]. Sheppart , D.Lampiris , Basic and Clinical Pharmacology , 7th Edition , 780-787.

[21]. Lyman , Walsh , Drugs , 44 , 9-35 , (1992).

[22]. Formtling , Drugs of Today , 20 , 325-349 , (1984)

[23]. Lwata , K.Yamashia , I.Uehara , H.Hozawa , Chemotherapy , 38 , 435-443 , (1990).

[24]. A.R.Martin , Wilson and Gisvolds Text book of organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry , 10th Edition , 185-196 , (1998).

[25]. Rossello , A.Bertini , S.Lapucci , A.Macchia , M.Martinelli , A.Rapposelli , S.Herreros , E.Macchia , J.Med Chem. , 45 , 4903-4912 , (2002).

[26]. Ji , H.Zhou , Y.Zhang , M.Zhu , J.Song , Y.Lu , J.Zhu J.Med.Chem. , 43 , 2493-2505 , (2000).

[27]. Yoshida , Y.Aoyama , Biochem.Pharmacol. , 36 , 229-235 , (1987).

[28]. Mixich ,V.G.Thiele , Drug Res. , 29II , 1510-1513 , (1979).

[29]. Rossi , R.Carpita , A.Piergiorgio , P.Manniana , L.Valensin , Tetrahedron , 55 , 11343-11364 , (1999).

[30]. Tuncbilek , M.Bozdag , O.Ayhan-Kiilcigil , G.Altanlar , N.Buyukbingol , E.Ertan , Drug Res. , 49 II , 853-857 , (1999).

[31]. F.Dorn , Chem.Abst. , 97 , 163017c , (1982).

[32]. Ankhimwala , M.D.Naik , Chem.Abst. , 115 , 91889d , (1991).

[33]. AlNakib , T.Bezjak , V.Meegan , M.J.Chandy , Eur.J.Med.Chem , 25 , 455-462 , (1990).

[34]. Rane , D.F.Fishman , A.G.Pike , Synthesis , 8 , 694-695 , (1984).

[35]. C.Fest , K.J.Schmidt , The chemistry of organophosphorus pesticides , (1973).

[37]. Tomi Jarvinen , Simon L.Croft , T.Garnier , Bioorganic and

Medicinal Chemistry , 12 , 3497-3502 , (2004).

[38]. مبادي آنتي بيوتيك‌ها، رونالد راينر، دكتر عباس شفيعي، دكتر قنبر پور، انتشارات دانشگاه تهران، (1371).

[39]. ميكروب‌شناسي داروئي، وب هوگو، آ.د. راسل، دكتر صديقه فضلي، انتشارات دانشكده علوم پزشكي مشهد، (1371).

[40]. Boyd R.F. , Hoerl B.G. , Basic medical microbiology , 4th Edition ,

(1998).

[41]. شيمي درماني (فارماكولوژي ضد ميكروب‌ها و ضد سرطان‌ها)، ثميني، دهپور، شريف‌زاده، چاپ اول، (1374).

[42]. فارماكولوژي كاتزونگ، ترور، كاتزونگ، ترور، منصور ميرزائي، چاپ دوم، (1378).

[43]. فارماكولوژي گات، گات، بهرام قاضي جهاني، منوچهر بشيريان، بيژن جهانگيري، جلد دوم، چاپ اول، (1371).

[44]. اطلاعات و كاربرد باليني آنتي بيوتيك‌ها، رحيمي‌نژاد، اجتماعي، چاپ اول، (1373).

[45]. Remington , The saince and Practice of pharmacy , 20th Edition , (2000).

[46]. Evans DA. , Funkenstein H.H. , Albert M.S. , JAMA , 262 , 2551-2556 , (1989).

[47]. R.Katzma , Amagor Killer , Arch. Neurol , 33 , 217-218 , (1976).

[48]. P.Davies , Aj.Malony , Lancet , 2 , 1457-1459 , (1976).

[49]. R.Mayeux , M.Sano , N.Engl.J.Med , 34 , 1670-1679 , (1999).

[50]. A.I.Bush , Current opinion in Psychiat , 14 , 341-348 , (2001).

[51]. Current opinion in Therapeutic patent , 3(10) , 1555-1557 , (1993).

[52]. اصول طب داخلي هاريسون، بيماري‌هاي مغز و اعصاب، آقاجاني، آينده‌سازان، (1370).

[53]. بررسي ديدگاه‌هاي تازه در دارو درماني اپي لپسي، ارضي، گله‌دار، معاونت پژوهشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، چاپ اول.

[54]. فارماكوتراپي صرع، ثميني، مجله‌ رازي، سال چهارم، شماره6، (تير 1372).

[55]. فارماكولوژي پايه و باليني، برترام، كاتزونگ، باقرزاده، رفوگران، پاك كار، درخشان، انتشارات شهر آب ويرايش پنجم، جلد اول، (1371).

[56]. اطلاعات داروئي باليني داروهاي ژنريك ايران، جاويدان نژاد، حاجي بابائي، مركز نشر دانشگاهي ويرايش دوم، جلد دوم، (1370).

[57]. Tina Martin , Sharon Lobert , Bioorganic and Medicinal Chemistry , 12 , 3307-3312 , (1999).

[58]. Chem.Abst. , Vol:85 , 149 , 36b , (1976).

[59]. Schoen , K.Wolf , R.Arzneim-Forsch , Chem. Abst. , Vol:78 , 2574d , (1973).

[60]. W.Wayne and H.Adkins , J.Am.Chem. soc , 62 , 3401 , (1940).

[61]. Christophe Bochu , Axel Couture and Pierre Grandclaudon , J.Org Cem , (1988).

[62]. F.A.Davis , M.Serajul Maque and R.M.Preslarski , J.Org.Chem , 54 , 2021 , (1989).

[63]. شيمي آلي تجربي نوين، رابرتس، گيلبرت، ردوالد، وينگرو، هوشنگ پيرالهي، مركز نشر دانشگاهي، (1370

 

تعداد صفحات:122

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت برای دانلود آن لحظه ای شک نکنید زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی در 8 فایل زیپ شده قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ...

دانلود رایگان فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود رایگان فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری هلو

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری هلو

تعداد اسلاید ها : 63 نوع فایل : Powerpoint این نرم افزار کلیه عملیات مرتبط با حسابداری ، خرید و فروش ، انبارداری ، گردش چک و بانک را ساده نموده است. همچنین به کاربران کمک میکند تا کلیه عملیات مالی و کنترل فروشگاه خود را با سرعت و امنیت بالا در دست داشته باشد. قابلیت اتصال به تمامی ...

دانلودآموزش حرکت دادن اجسام با نیروی ذهن( تله

دانلودآموزش حرکت دادن اجسام با نیروی ذهن( تله

مشخصات کتاب نام کتاب : آموزش تله کینزی زبان کتاب : کاملا فارسی فرمت : PDF تعداد صفحات :70 حجم: 6.5 MB تله کینزی توانایی حرکت دادن اجسام توسط انرژی روانی می باشد.تئوری که در ارتباط با تله کینزی وجود دارد که آن به وسیله میدانهای انرژی یا امواج انرژی روانی به میزان کافی متراکم ...

نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی

نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache اگر با زبان آلمانی سرو کار دارید و تحقیق کرده باشید، حتما اسم موسسه Langenscheidt را شنیده اید. این دیکشنری که تقریبا تمام دبیران زبان آلمانی به بی نظیر بودن این دیکشنری هم عقیده هستند، دارای یکی از گسترده ترین دایره لغاط همراه با تلفظ می ...

خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت + 700تست

خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت + 700تست

خلاصه کتاب دانش خانواده و جمعیت براساس کتاب جمعی از نویسندگان از انتشارات معارف، به انضمام تست های تالیفی جامع و بانک نمونه سوالات دانشگاه پیام نور از این مبحث با پاسخنامه، مناسب برای تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور با کد رشته 1233043 . محتویات محصول :نکات مهم و کلیدی فصول ...

نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a

نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a

نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a این فایل شامل یک سری نمونه سوال فاینال تاپ ناچ فاندامنتال a می باشد. ...

رایانه کار حسابدار مالی

رایانه کار حسابدار مالی

شامل 3 سری سوالات رسمی و اساسی رایانه کار مالی همراه با جواب و همچنین شامل 2 سری سوالات پراکنده و عمومی مطرح درباره موضوع درس ******** مدت خرید با تخفیف محدود می باشد. ...

دانلود کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه

دانلود کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی فصول 1 الی13 نوع فایل :pdf تعدادصفحه:80 زبان:فارسی حجم فایل: 1.048kb ...

دانلود کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء(مجموعه

دانلود کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء(مجموعه

عنوان کتاب:کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء نام نویسنده:شیخ بهاء الدین محمد نقشبندی تهیه و تنظیم و گردآوری:حسین نمینی نوع فایل:pdf تعدادصفحات:314 فهرست مطالب: چند نمونه از دعا های آمده در این کتاب: دعا برای رفع سختی و گشودن گرفتگی کارها دعا برای جلب محبت دعا برای رفع ...

لکچر آماده زبان انگلیسی

لکچر آماده زبان انگلیسی

لکچر بسیار زیبا و فوق حرفه ایی بصورت پاورپوینت نرم افزاری با موضوع کهکشان مثلثی ( سه تکه) طراحی شده آماده برای اجرا در کلاس زبان. موضوعی جذاب و حیرت آور در باره کهکشانی شگف انگیز ! طراحی حرفه ایی و زیبا و آماده بصورت نرم افزاری ( بصورتی که شما با کلیک بر متن و تصاویر ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

آموزش تصویری صفر تا صد موتور سواری

آموزش تصویری صفر تا صد موتور سواری

با اسقبال بی نظیر شما از این پکیج و درخواست مکرر شما برای کاهش قیمت ما بر آن شدیم تا تخفیف30%برای شما عزیزان اعمال کنیم آموزش موتور سواری به صورت کامل به زبان فارسی آموزش اصولی موتور سواری آموزش تصویری انجام انواع حرکات مارپیچی با موتور آموزش تصویری دور زدن با موتور و ...

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری پارمیس

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری پارمیس

تعداد اسلایدها : 47 نوع فایل :Powerpoint عنوان ها: معرفی نرم افزار پارمیس گام اول: پشتیبان گیری گام دوم:کنترل مانده حساب مشتریان گام سوم:کنترل مانده حساب بانک ها گام چهارم:کنترل مانده صندوق ها گام پنجم:کنترل اسناد دریافتی گام ششم:کنترل اسناد پرداختی گام هفتم:کنترل موجودی ...

نرم افزار ویندوز دیکشنری آلمانی به آلمانی

نرم افزار ویندوز دیکشنری آلمانی به آلمانی

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (پیشنهاد ویژه برای کسانی که دارنده موبایل های آیفون هستند و نمی توانند از نرم افزار اندروید لانگنشایت بهره ببرند) ( این نرم افزار، نرم افزاریست که در موسسه گوته در تهران به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گیرد ) اگر با زبان آلمانی سرو ...

دانلود کتاب سر المستتر pdf

دانلود کتاب سر المستتر pdf

دانلود کتاب سر المستتر pdf این کتاب در باب علوم غریبه و جفر و خوابنامه از شیخ بهایی می باشد. نوشته های روی جلد کتاب به خواص اسماء الله و دانستن بعضی مطالب مجهوله اشاره دارد. در زیر نمونه ای از صفحات کتاب و فهرست مطالب آن را می توانید مشاهده کنید. ...

خرید دانلود بهترین پکیج مجموعه کامل فیلم آموزش

خرید دانلود بهترین پکیج مجموعه کامل فیلم آموزش

آموزش تست زنی در کنکور-ارشد-سراسری بدون معلومات کسب رتبه بالا در هر آزمونی اعم از دانشگاهی یا استخدامی و... شما هم می توانید رتبه های بالا کسب کنید فقط کافیست با آموزشهای ما آشنا شوید مجموعه کامل آموزش اصول تست زنی بصورت کاملا تصویری قابل اجرا در کامپیوتر و هم گوشی ...

خلاصه و نکات مهم مدنی 1تا 8 کاتوزیان

خلاصه و نکات مهم مدنی 1 تا 8 , جزوه مدنی 1تا 8 کاتوزیان , تمام نکات مهم حقوق مدنی , در این بخش خلاصه و نکات مهم حقوق مدنی 1 تا 8 دکتر کاتوزیان رابرای دانلود و استفاده شما عزیزان قرار دادیم با تخفیف ویژه ...

بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق

بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران در این تحقیق به بررسی مال مشاع و انتقال و تقسیم مال مشاع و مالکیت مفروز و یا بصورت اشاعه و مفهوم اشاعه و آثار حقوقی و کیفری آن به منظور بررسی و شناخت مال ، اشاعه، تقسیم مال مشاع و انتقال آن با رویکردی به قانون مدنی ...

دانلود کتاب آفرینش ژنتیکی

دانلود کتاب آفرینش ژنتیکی

کتاب آفرینش ژنتیکی زبان : فارسی تعداد صفحات : 220 نویسنده : ماکسیمیلیان دی لافیت در مورد شخصیت ماکسیمیلیان دی لافایت ناگفته ها و ناشناخته های فراوانی وجود دارد . شخصیتی اسرار آمیز که در طول 30 سال 2100 کتاب در زمینه های مختلف از جمله هنر ، تاریخ ، جادو و تاریخ باستان و ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد

آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد در این بخش آیین دادرسی دکتر شمس را یه صورت نموداری و شامل نکات مهم و خلاصه نکات کلیدی بصورت نموداری از تمام نکات کتاب برای راحتی داوطلبان حقوق قرار دادیم ...

پرسشنامه مقیاس شخصیتی مرزی (STB)

پرسشنامه مقیاس شخصیتی مرزی (STB)

پرسشنامه اختلال شخصیت مرزی شامل 22 سوال بطور کامل در قالب فایل word ارائه شده و شامل پرسشنامه-روش نمره گذاری و تفسیر-روایی و پایایی و منبع می باشد.پرسشنامه اختلال شخصیت مرزی شامل 22 سوال بطور کامل در قالب فایل word ارائه شده و شامل پرسشنامه-روش نمره گذاری و تفسیر-روایی و پایایی و ...

آموزش کامل کتاب زبان 504 در یک هفته به روش تصویر

آموزش کامل کتاب زبان 504 در یک هفته به روش تصویر

آموزش کامل زبان 504 در یک هفته به روش تصویر سازی ذهنی یادگیری عجیب لغات 504 واژه ضروری زبان در هفت روز جدیدترین و بهترین روش یادگیری لغات مشکل زبان انگلیسی، روش تصویرسازی ذهنی است.در این روش شما یک لغت انگلیسی را با یک لغت فارسی(که تلفظ یا املای مشابهی با آن دارد) به هم مربوط می ...

دانلود کتاب گنج العرش

دانلود کتاب گنج العرش

کتاب گنج العرش تعداد صفحات : 310 صفحه زبان : فارسـی فرمت فایل : PDF کیفیت عالی این کتاب ارزشمند برای اولین بار بصورت کامل با تخفیف ویژه از سایت کهن کتاب عرضه میگردد ، ...

دانلود کتاب دعا مستجاب pdf

دانلود کتاب دعا مستجاب pdf

دانلود کتاب دعا مستجاب pdf مشخصات کتاب: نام کتاب:کتاب دعای مستجاب تعداد صفحات:198 مولف:ملا محمد مهدی دامغانی(معروف به ملا جن گیر دامغانی) حجم کتاب:24 مگا بایت نوع فایل: pdf توضیحات : این کتاب در زمینه تسخیرات و دعوات,استخراجات مواکلین علوی سفلی و پریان و احضار ختومات ...

مجموعه آموزشی حسابداری میانه 1 شامل

مجموعه فایل های آموزشی حسابداری میانه 1 شامل نمونه سوال سال 92-93 جزوه حسابداری میانه دکتر قاسمی حل مسائل میانه 1 جمشید اسکندری جزوه POWE POINT مهدی مشکی ...

مجموعه محبوب مستند های Deutschland von Oben با زبان و

مجموعه محبوب مستند های Deutschland von Oben با زبان و

Deutschland von Oben مجموعه ای که در این پست خدمت زبان آموزان عزیز عرضه می گردد، مجموعه مستندی Deutschland von Oben یا آلمان از بالا ( با زبان و زیرنویس آلمانی) می باشد. در این مجموعه ها که در 2 فصل 3 قسمتی ( مجموعا 6 قسمت ) تولید شده است، به معرفی دیدنی ها و جذابیت های آلمان پرداخته شده است. از ...

خلاصه اصول فقه به صورت نموداری برای آزمون وکالت

خلاصه اصول فقه به صورت نموداری برای آزمون وکالت یا سایر آزمونهای حقوقی شامل موضوعات اصول فقه مثل انواع مفهوم شرط غایت حصر عدد وصف لقب خاص و مخصص شبه انواع شبه اجمال نسخ تعارض بین عام و خاص فرق عام مطلق اقسام مبین و اقسام اطلاق و سایر نکات اصول فقه بصورت نموداری و ...

مرجع دانلود پایان نامه و مقالات دانشگاهی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما