پایان نامه 20

پایان نامه 20

مرجع دانلود پایان نامه و مقالات دانشگاهی

محل لوگو

دانلود پایان نامه دکترا بررسي اثر ملاتونين در زخم معد ه ناشي از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك


دانلود پایان نامه دکترا بررسي اثر ملاتونين در زخم معد ه ناشي  از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك

دانلود پایان نامه دکترا بررسي اثر ملاتونين در زخم معد ه ناشي از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك
 
فهرست
عنوان صفحه
خلاصه.............................................................................................................. 1
فصل اول:.......................................................................................................... 2
(1-1) اهميت مسأله............................................................................ 3
(2-1) بيان مسأله................................................................................. 4
(3-1) اهميت مسأله............................................................................ 5
فصل دوم: بررسي متون و مطالعات ديگران در اين زمينه................................... 7
(1-2) زخمهاي پپتيك.......................................................................... 8
(2-2) اشكال غير معمول اولسر پپتيك................................................. 8
(3-2) اپيدميولوژي............................................................................... 9
(4-2) اتيولوژي..................................................................................... 9
(5-2) پاتوژنززخم معده و عوامل مهاجم.............................................. 13
(1-5-2) اسيد و پپسين.............................................................. 13
(2-5-2) معيوب شدن سد مخاطي............................................. 13
(6-2) برخي از عوامل دفاعي در مقابل زخم‌هاي معدي......................... 15
(1-6-2) ترشح موكوس و بي‌كربنات.......................................... 15
(2-6-2) جريان خون موضعي..................................................... 16
(3-6-2) پروستاگلندين‌هاي داخلي.............................................. 17
(4-6-2) نيتريك اكسايد.............................................................. 18
(7-2) روشهاي ايجاد زخم معده تجربي................................................... 19
(1-7-2) زخم دارويي يا روش شيميايي....................................... 19
(2-7-2) روش فيزيكي................................................................. 19
(8-2) روش‌هاي اندازه‌گيري زخم معده................................................... 23
(1-8-2) J.Score......................................................................... 23
(2-8-2) محاسبة Ulcer index..................................................... 23
(3-8-2) تغييرات در گردش خون معده....................................... 24
(9-2) كلستازيس..................................................................................... 25
(10-2) سندروم كلستاز............................................................................ 25
(11-2) تظاهرات باليني............................................................................ 25
(12-2) تغييرات بيوشيميايي..................................................................... 26
(13-2) ارتباط يرقان انسدادي با اولسر پپتيك.......................................... 28
(1-13-2) تعريف بيماري اولسر پپتيك....................................... 28
(2-13-2) انواع اولسر پپتيك....................................................... 28
(3-13-2) تعريف يرقان.............................................................. 28
(4-13-2) بررسي شيوع اولسر پپتيك در بيماران يرقاني............. 28
(5-13-2) سيروز......................................................................... 29
(6-13-2) تعريف واريس مري................................................... 29
(7-13-2) ظهور ليژن‌هاي موكوسي معدي ـ روده‌اي در
سيروز كبدي................................................................................ 30
(8-13-2) سيروز صفراوي.......................................................... 30
(9-13-2) سيروز صفراوي اوليه.................................................. 31
(14-2) راديكال‌هاي آزاد......................................................................... 32
(15-2) راديكال‌هاي آزاد حاصل از متابوليسم o2..................................... 33
(16-2) الكل اتيليك................................................................................ 36
(17-2) فارماكولوژي پايه‌اي اتانول.......................................................... 36
(1-17-2) مسير الكل دهيدروژناز............................................. 37
(2-17-2) سيستم ميكروزومي اكسيد كنندة اتانول (MEOS)........ 37
(3-17-2) متابوليسم استالدئيد...................................................... 38
(18-2) اثر اتانول در GIT.......................................................................... 38
(19-2) الكل و راديكال‌هاي آزادي كه توليد مي‌كند................................... 40
(20-2) ملاتونين....................................................................................... 45
(1-20-2) منشأ ملاتونين در بدن................................................... 45
(2-20-2) ساختمان شيميايي و كريستالي ملاتونين...................... 46
(3-20-2) اهميت ملاتونين........................................................... 48
(4-20-2) فارماكوكينتيك ملاتونين.............................................. 52
(5-20-2) اثرات جانبي ملاتونين.................................................. 54
(6-20-2) موارد منع مصرف ملاتونين.......................................... 55
(7-20-2) آنتاگونيست ملاتونين................................................... 55
(8-20-2) تغييرات در ملاتونين با سن......................................... 56
(9-20-2) مكانيزيم عمل ضد راديكال آزادي ملاتونين و اثر آن
بر روي NO................................................................................... 57
(10-20-2) طرز تشكيل راديكال‌هاي آزاد اسيد چرب و مكانيسم عمل
ملاتونين در مقابل آنها.................................................................... 59
(11-20-2) راديكال‌هاي آزاد در مغز و عمل ملاتونين در
مقابل آن.......................................................................................... 60
(12-20-2) مكانيزم‌هاي ضد راديكال‌ آزادي مغز........................... 61
(13-20-2) نقش ملاتونين............................................................ 61
(14-20-2) اثر پيش‌گيري ملاتونين از توليد راديكال آزاد به وسيلة مصرف
مزمن اتانول در مغز، ريه، قلب، كبد و بيضه‌ها ............................... 62
فصل سوم: روش كار......................................................................................... 64
(1-3) جامعة آماري.............................................................................. 65
(2-3) فرد آماري.................................................................................. 66
(3-3) نوع نمونه‌برداري و نوع مطالعه.................................................. 67
(4-3) محدوديت‌ها و مشكلات............................................................ 67
(5-3) ملاحظات اخلاقي...................................................................... 68
فصل چهارم:...................................................................................................... 69
(1-4) تجزيه و تحليل اطلاعات............................................................ 70
(2-4) روش‌هاي آناليز آماري............................................................... 70
(3-4) ارائة جدول................................................................................. 71
(4-4) نمودار و انجام آزمون آماري...................................................... 72
فصل پنجم:........................................................................................................ 75
(1-5) بحث و نتيجه‌گيري.................................................................... 76
خلاصة انگليسي................................................................................................ 78
منابع.................................................................................................................. 79
زخم هاي پيتيك:
زخمهاي پيتيك عبارت از ضايعاتي هستند كه در مخاط معده يا دواز دهه قرار داشته و توسط عمل هضمي اسيد و پسين معده آسيب پذير مي باشند. اين لايه ها مناطقي هستند كه عاري از مخاط بوده و به عمل هضم، حساسيت نشان مي دهند، زخم ها اغلب درمحل اتصال بين تنه معده و آنتر قرار دارند.
حداكثر وفور زخم هاي معدي در حدود ششمين دهه زندگي به وقوع مي پيوندد. تقريباً نيمي از زخمهاي معدي در مردان اتفاق مي افتد، زخم هاي معدي معمولاً عميق بوده و به نواحي زير مخاط نفوذ مي كنند. زخم هاي خوش خيم معدي تقريباً هميشه با ورم ناحيه آنتر معدي همراه بوده و بيشتر با آتروفي مخاط با درجات مختلف توأم مي باشند. %20 -10 بيماران با زخم هاي معدي خوش خيم به زخم دوازدهه نيز دچارند.(1)
اشكال غير معمول اولسرپيتيك:
الف- سندروم زولينجر- اليسون: نوع شديدي از اولسرپتيك است كه در آن زخمهاي صعب العلاج به هيپراسيديتي شديد معدي و حداقل با يك گاسترينوما (تومورسلولي non-beta islet در پانكراس يا جاهاي ديگر) همراه است.
ب- زخمهاي استومال: به معني تلاقي دو قسمت مختلف از روده كوچك است و معمولاً به زخمهاي مارژينال معروف هستند و بيشتر در بيماراني رخ مي دهد كه متحمل جراحي اولسر شده اند يا پس از يك دوره بهبودي مجدداً مبتلا شده اند.
اپيدميولوژي:
اولسرپپتيك شايع ترين ناراحتي قسمت فوقاني دستگاه گوارش است.
الف- 4 تا 10% از جمعيت آمريكا مبتلا به زخمهاي دواز دهه هستند و 05/0- 03/0 درصد مبتلا به زخمهاي معدي هستند.
ب- تقريباً 80 درصد از اولسر پپتيك از نوع اولسر دواز دهه و بقيه از نوع اولسر معدي است.
ج- اكثر زخمهاي دوازدهه در سنين بين 20 تا 50 سال اتفاق مي افتد. وخامت زخمهاي معدي در سنين بين 45 تا 55 سال مشاهده مي شود.
د- احتمال وقوع زخمهاي دوازدهه در مردها دو برابر زنها است ولي احتمال وقوع زخم معده در زن و مرد مساوي است.
هـ - 10 تا 20 درصد از افراد مبتلا به زخم معدي دچار زخم دوازدهه نيز هستند.
اتيولوژي:
علت واضحي براي تشكيل اولسرپيتيك شناخته نشده است، ولي فاكتورهاي افزاينده احتمال وقوع بيماري عبارتند از:
1- فاكتورهاي ژنتيكي
الف- احتمال وقوع اولسر در افرادي كه داراي سابقه خانوادگي براي ابتلا به بيماري هستند دو برابر ساير افراد است.
ب- افراد با گروه خوني o تمايل بيشتري براي ابتلا به زخم دوازدهه و افراد با گروه خوني A تمايل بيشتري براي ابتلا به زخم معده دارند.
2- سيگار:
ريسك ايجاد بيماري اولسر پپتيك در افراد سيگاري بالاست به علاوه احتمال بهبود اولسر در افراد سيگاري كمتر و احتمال بازگشت اولسر در اين افراد بيشتر است. نيكوتين موجب كاهش ترشح بيكربنات صفراوي و لوزالمعده مي شود. همچنين سيگار كشيدن تخليه شدن اسيد معدي را به دوازدهه تسريع مي كند.
3- داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي:
مصرف طولاني مدت داروهايي مثل آسپرين، ايندومتاسين و ساير NSAIDs تشكيل زخم پپتيك را تسريع مي كنند.
الف- اين داروها توسط انتشار معكوس يون هيدروژن به داخل مخاط باعث صدمه به مخاط معدي مي شوند.
ب- اين داروها با مهار سنتژ پروستا گلاندين ها كه در محافظت از سلول مخاط نقش مهمي را به عهده دارند باعث صدمه به مخاط مي شوند.
4- الكل:
با مصرف مقادير زياد الكل تحريكات مخاطي در معده ايجاد مي شود.
5- قهوه:
قهوه معمولي و حتي قهوة دكافئينه، حاوي پپتيدهايي هستند كه قادر به تحريك ترشح گاسترين مي باشند. گاسترين هورموني است كه باعث تحريك جريان اسيد معدي مي گردد. در هر حال ارتباط مستقيمي بين مصرف قهوه و ايجاد اولسر پپتيك شناخته نشده است.
6- كورتيكو استروئيدها:
طي مطالعات اخير كورتيكو استروئيدها ريسك بروز زخم را دو برابر مي كنند. ( 8/1 در برابر 8/0). اين داروها نشانه هاي ايجاد زخم را مخفي نموده و احتمال ايجاد زخم خونريزي و سوراخ شدگي را افزايش مي دهند.
7- بيماريهاي همراه:
اولسر پپتيك در بيماران آمفيزمي، هيپر پاراتيروئيديسم، آرتريت روماتوئيد و سيروز الكلي شايع تر است.
8- بالارفتن سن:
تخريب پيلور باعث برگشت صفرا به معده مي شود و محيطي مناسب جهت توليد زخم ايجاد مي كند. زيرا اسيدهاي صفراوي يكي از فاكتورهاي مهم در ايجاد اولسر معده هستند كه باعث شكستن سد مخاطي و تغيير در حالت غشاء مخاطي مي شوند.
9- هيكوباكتر پيلوري:
اين باتري با بيشتر زخمهاي دوازدهه و التهابات معدي همراه است.
الف- اين باكتري در سنين زير 20 سال كمتر يافت مي شود. اما در اكثر بيماران بالاي 50 سال يافت مي شود.
ب- در بعضي مطالعات مشاهده شده است كه تقريباً تمام بيماران اولسر پپتيك كه NSAIDs مصرف نكرده اند و افزايش ترشح اسيد نيز ندارند، علت بيماري وجود اين باكتري است.
ج- مطالعات نشان مي دهد كه آنتي بيوتيكها و داروهاي ضد اولسر احتمال عود بيماري را كاهش مي دهند.
د- بيماران توسط بيسموت يا مترونيدازول همراه آموكسي سيلين يا تتراسايكلين درمان مي شوند.
10- فاكتورهاي فيزيولوژيك:
در پاتوژنز بيماري اولسر پپتيك نقش استرس و حالات رواني شخص بسيار مهم است. خونريزيهاي خطرناك به علت اولسر هاي ناشي از استرس ممكن است بعد از جراحي هاي بزرگ، ضربه هاي روحي و در بيماريهاي حاد با شيوع 2تا 5 درصد اتفاق افتد. برخي علل اولسر ناشي از استرس شامل ايسكمي غشاء مخاطي، برگشت صفرا و ترشح بيش از حد اسيد مي باشد.(2)
11- لكوترين ها( LTC4):
غشاء مخاطي معده توانايي سنتز محصولات گوناگون حاصل از متابوليسم آراشيدو نات به واسطه آنزيمهاي سيكلواكسيژناز و ليپو اكسيژناز، مثل پروستا گلاندين ها و لكوترين ها را دارا هستند. بر خلاف اثرات ضد ترشحي و محافظتي پروستا گلندين ها بر روي معده لكوترين ها در ايجاد آسيب حاد معده نقش مهمي دارند.
مطالعات اخير نشان مي دهد كه محصولات اكسيژناز، خصوصاً LTC4 در تشديد آسيبهاي حاد مخاط معده موجب محافظت غشاء مخاطي معده در برابر اولسروژن هاي گوناگون مي شوند. برخي داروهاي ضد اولسر مانند كربنوكسولون مانع آزاد شدن LTC4 از مخاط معدة رت مي شوند. (4و3)
پاتوژنز زخم معده و عوامل مهاجم:
به همراه زخم هاي معدي، ورم معدي غيز اختصاصي مزمن بدون ضايعات سطحي مخاط و همچنين كاهش ترشح اسيد ديده مي شود.
1- اسيد و پپسين:
اسيد و پپسين دو ماده مهم در ايجاد زخم هستند. به همين جهت كاهش ترشح اسيد با هر وسيله ممكن باعث تسريع التيام زخم مي شود.
بيماراني كه مبتلا به زخم هاي دوازدهه يا پرپيلوريك هستند علي الاصول نسبت به افراد طبيعي تمايل بيشتري به ترشح اسيد وپپسين و جواب به تحريكات دارند، البته برخي از بيماران با زخم دوازدهه ممكن است داراي ترشح اسيد طبيعي باشند.
2- معيوب شدن سد مخاطي:
شواهد زيادي در دست است كه تأييد مي كند اشكال در مقاومت مخاط معدي يا ضايعه مستقيم مخاطي يكي از عوامل مهم در پاتوژنز زخم معده مي باشد. در زخم معده، تخليه معده نيز به تأخير مي افتد و پيشنهاد شده است كه برگشت محتويات دوازدهه به داخل معده به خصوص مواد صفراوي ممكن است باعث آسيب مخاط معده شده و درتعقيب آن زخم ايجاد شود. ايجاد زخم به علت از بين رفتن سد محافظ مخاطي معده بوده كه در نتيجه ديفوزيون برگشتي يونهاي هيدروژن ترشح شده است.
به علاوه عوامل ديگري را در رابطه با افزايش ترشح اسيد دخيل مي دانند مانند افزايش توده سلولهاي جداري معده، افزايش تحريك ترشح اسيد، افزايش حساسيت سلولهاي جداري معده با تحريك طبيعي و بالاخره كاهش مهار ترشح اسيد و آزاد شدن گاسترين. افزايش گاسترين پايه نيز مي تواند در پاتوژنز زخم معده نقشي بر عهده داشته باشد.(5)
اخيراً در پاتوژنز و درمان اولسر پپتيك تحولاتي ايجاد شده است. بيشترين موضوعي كه توجه محققين را به خود جلب كرده است عفوني بودن بيماري است كه عموماً سه علت مهم در ايجاد آن دخيل مي دانند:
1) اورگانيسم هليكوباكتر پيلوري (H.P)
2) داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي (NSAIDs)
3) مراحل افزايش ترشح مرضي معدي مثل سندروم زولينجر- اليسون به طور خلاصه مي توان گفت اولسر پپتيك در نتيجه به هم خوردن تعادل بين عوامل دفاعي و مهاجم ايجاد مي شود.(6)

برخي از عوامل دفاعي در مقابل زخم هاي معدي:
دفاع مخاطي اشاره به تركيب عواملي دارد كه اجازه مي دهد مخاط در برابر عوامل گوناگون كه در دامنة وسيعي از دما، PH و اسمولارتيه قرار دارند و حتي مواردي كه خاصيت ضد عفوني كننده دارند( صفرا) و باكتريهايي كه قادر به ايجاد واكنش هاي التهابي موضعي و سيستميك هستند،‌مقاومت كند.(7)
دفاع مخاطي به ويژه در معده مشاهده مي شود. جايي كه محافظت در برابر اسيد معده صورت مي‌گيرد.
-ترشح موكوس و بي كربنات:
·موكوس يك لايه نازك غير قابل حل در آب و ژلاتين و قابل ارتجاع است كه با اتصال به سطح سلولهاي اپيتليال به عنوان يك سد محافظ عمل مي كند.
گليكوپروتئين هاي با وزن ملكولي بالا( در حدود 106*2) خاصيت ژله اي آن را به وجود مي‌آورند و ترشح قليا يا بي كربنات، PH را در سطح اين سلولها در حد خنثي حفظ مي‌كند.(10و9و8) منبع بي كربنات ترشح شده از مخاط، بي كربنات موجود در خون شرياني است كه به سلولهاي اپتيليال مي رسد. چرا كه تزريق وريدي بي كربنات در حيوانات باعث افزايش قدرت دفاعي مخاط و كاهش آسيب پذيري آن مي شود. هر چه PH مجاور مخاط پائين تر رود، ميزان بي كربنات مترشحه شديدتراست.(10)
·عمل ضد راديكال آزادي موكوس:
اخيراً گزارش شده كه موكوس دستگاه گوارش، متابوليت هاي واكنشگر سمي اكسيژن را جمع آوري نموده و علاوه بر آن يك لاية محافظتي ضخيم و قابل انعطاف روي سطح دستگاه گوارش تشكيل مي دهد.(12و11)
اين حقيقت كه قندهاي ويژه اي مانند گلوكز يا مانيتول جمع آوري كننده هاي قوي راديكالهاي آزاد هستند و موكوس حاوي غلظت هاي بالايي از اين قندهاي مشابه است، (N- استيل گلوكز آمين، گالاكتوز، فروكتوز) نتيجه گيري فوق را مورد تأييد قرار مي دهد. (همانطور كه بعداً آورده خواهد شد، ملاتونين نيز به عنوان يك آنتي اكسيدان بر ضد راديكالهاي آزاد عمل كرده و در پيشگيري از زخم معده نقش خواهد داشت.)
- جريان خون موضعي:
جريان خون مخاط، عمدتاً توسط دستگاه عصبي كنترل مي گردد. انتشار اسيد يا توكسينها به مخاط، باعث تحريك سلولهاي عصبي حسي آوران شده و به دنبال آن فرمان عصبي براي افزايش جريان خون مخاط جهت محدود كردن آسيب و تسهيل ترميم صادر مي شود. بنابراين حفظ جريان خون مخاط، شاخص مهمي در حفظ يكپارچگي آن است. خون با رقيق كردن و خنثي كردن اسيد و توكسين، نمي گذارد كه اين مواد در سطح مخاط به حد غلظت هاي بالا و مضر برسد.(6)
سه گروه از واسطه هاي شيميايي با منشأ بيوشيميايي مختلف با افزايش جريان خون موضعي در تنظيم يكپارچگي مخاط اثر دارند:
نوروپپتيدهاي حسي، پروستانوئيدها ( پروستاسيكلين) و نيتريك اكسايد.
- پروستا گلاندين هاي داخلي:
پروستا گلندين ها، اسيدهاي چرب 20 كربني هستند كه از اسيد آرا شيدونيك پس از آزاد شدن از غشاء فسفوليپدها و تحت تأثير آنزيم سيكلواكسيژناز توليد مي شوند. مانند ساير ايكوزانوئيدها ( از قبيل لكوترين ها و ترومبوكسان) عموماً عمر كوتاهي دارند. ( چند ثانيه تا چند دقيقه)(6)
در مخاط معده پروستاگلندين هاي I,F,E ديده مي شوند. به عنوان عامل محافظتي مخاط،پروستاگلندين ها نقش مهمي در جلوگيري از تشكيل زخم دارند.(14)
بسياري از پروستاگلندين هاي طبيعي (بخصوص از سريE) ترشح اسيد معده را مهار مي كنند. همچنين علاوه بر خاصيت ضد ترشحي اين داروها داراي خاصيت Cytoprotective (محافظت كننده سلولها) نيز مي باشند.(15) آنالوگهاي نيز باعث افزايش ترشح بي كربنات و توليد موكوس مي شوند.(16)

References:

1) Guigan J.E Peptic Ulcer and gastritis, Harrison’s principles of Internal Medicine Vol 2.PP. 1229-1234. 1991.

2) Kumashiro R,Antiplatelet aggregators inhibit development of stress ulcer in sprague – Dawley rats. Eur surg Res 1985; 17: 44-72.

3) Kontured, S.Y. Brozozowski, T., Drozdowicz, D. and Beak , G.: Role of leukotrienes in acute gastric lesions induced by ethanol , taurocholate, aspirin, Platelet-activating factor and stress in rats. Dig. Dis.Sci, 33; 805-813 (1988).

4) Bentto Z.: some new aspects of gastric mucosal protection and damage. Acta. Physiological – Hungarica 73 (2-3); 179-183 (1989).

5) Sall A.H. Pathogenesis of peptic ulcer and implications for therapy. N. Engl. J. Med. 322: 909, 1990.

6) Wallac J.L., Grange D.N. The cellular and molecular basis of gastric mucosal defense. FASBE J. 10: 731-740, 1996.

7)Wallac J.L. ,Grange D.N. The cellular and molecular basis of gastric mucosal defense. FASEB J.10:731-740,1996

8) Allen A., Garner A. Mucus and bicarbonate secretion in the stomach and their possible role in mucosal protection. Gut. 21: 249-262, 1980.

9) Allen A. structure and Function of gastric mucus. In physiology of the Gastrointestinal et al PP. 617-639, 1981.

10) Flemstrom G,. Turnberg L. A. Gastroduodenal defense mechanisms Clin. Gastroenterol. 13(2)327-357, 1987.

11) Grisham M.B., Ritter C., smith B.F,. lamont J. T., Granger D.N. Intrantior between oxygen radicals and gastric mucin. Am. J. physiol. 253. 93-96, 1987.

12) Hiraishi H., Terano A., Mutoh H., sugimoto T., Harada T. Role of mucosglycoprotein in protecting cultured rat gastric mucosal cells against toxic oxygen metabolites. J. Lab. Clin. Med 121: 570-8, 1993.

13) Whittle B. J. R,. Lopez Belmonte J., Moncada S. Regulation of gastric mucosal integrity by endogenouse nitric oxide, interactions with prostanoids and sensory neuropeptides in the rat. Bar. J. pharamacol. 99: 607-611, 1990.

14) Fujii A,. Kaboyama N. Kobuashi S. Namiki Y. Timcourse study of gastric damage in rats by antiinflammatory drugs using a gastroscope and its quantification. JPN. J. pharmacol. 48:317-322, 1988.

15) Wait R.P. Prostaglandins and pepticulcer therapy. Scand. J. Gastroentrol. 25: 29-36. 1990.

16) Johansson C,. Aly A., Nilsson E., Flemstrom G. Stimulation of gastric bicarbonate secretion by E2 PG5 in man (samulsson et al ) P12, 395-401, 1983.

17) Lipper I.T. Holzer P. Percipitation of endothelium derived nitric oxide but not prostacyclin in the gastric mucosal hyper anemia due to acid back-deffusion. Br. J. Pharmacol. 105: 708-14, 1992.

18) Kubes P., Suzuki M, Granger D. N. Nitric oxide, an endogenous modulator of leukocyte adhesion. Proc. NAH. Accd. Sci. usa 88: 4651-4555, 1991.

19) Alarconde lastra C, Martin M.J., Nieto A., barranco M.D, Cabeza J., Herrerias J.M. Protective effect of melatonin on indomethacin – induced gastric injury in rats. J pineal Res. 26: 101-7, 1999.

20) Wisanaga Y., Got H., Tachi k., Hayakawa T. and Sugigama S. Implication of nitric oxide synthase activity in the genesis of water immersion stress – induced gastric lesions in rats, the protective effects of FK 506. Aliment Pharmacol ther. 10: 933-940, 1996.

21) WADA K.Y., Kamisaki M. K., Nakamoto K. Protective effect of cystathion on acute gastric mucosal injury induced by ischemia – reperfusion in rats. Eur. J. Pharmacol. 294: 377-382, 1995.

22 ) Kontured S.J., Brzozowski T., Majka J., Dembiski A., Slomian Y. Transforming growth factor alpha and epidermal growth factor in protection and healing of gastric mucosal injury. Scanol. J. Gastroenterol. 27: 649-655, 1992.

23) Brozo zowski T., Kontured P., Konturek S.J., et all. Gastric adaptation to injury by repeated doses of aspirin strengthens mucosal defense against sub sequent exposure to various strong irritant in rats,. Gut 37: 759-757, 1995.

24) Debnath P.K., Chabide A.K.D.E. Role of mucosubstances in the genesis of stress ulceration produced by electroshock and exhanstive swimming in albino rats. Ind.J.Pharmac., 12(2). P: 93-100,1980.

25) Morley. J. E., Levine , A. S,. Silvis, E. S. Endogenous opioids and stress ulceration. Life sci. 31: 693-699, 1982.

26) Baneryee R. K.. Effect of stress on the antioxidant enzymes and gastric ulceration. Mol. Cell. Biochem. 125: 1115-1125, 1993.

27) Konturek P. Physiological, immunohistochemical and molecular aspect of gastric adaptation to stress, asprin and H. pylori derived gastrotoxins. J. Physiol. Pharmacol 48: 3-42, 1991.

28) Harrison T.R. (1999). Disease of the gallbladder and bile ducts. In: Principles of internal medicine. pp: 1358-1369. 12th Ed. Mc Gaw Hill

29) Ichiyanagu C. lozano R. peptic ulcer in patients with cirrhosis. Rev Gastroenterol peru 1995, 15 (1): 15-19.

30) Reiter, R.J. Oxidative processes and Antioxidative Defense Mechanisms, The FASEB jornal, 9.526-533, 1995.

31) Bertram G. Ratzung MD. Basic and clinical pharmacology. 4: 630-633, 1989.

32) Samin M. pharmacology 2:10-11 (2000)

33) Reiter R.J, et al. Melatonin in the context of the free radical theory of aging, Ann. N.Y. Acad. Sci, 786: 362-378, 1996.

34) Reiter R. J. Oxygen detoxification processes during aging, the Functional Importance of Melationin, Aging clin. Exp. Res, 7: 340-351, 1995.

35) Reter R. J. functional aspects of the pineal hormone Melatonin in combating cell and tissue Damage Induced by free Radicals, European Journal of Endo crinology, 143: 421-430, 1996.

36) Reiter R.J. Functional diversity of the Pineal Hormon Melatonin, It’s role as an Antioxidant, Experimental and clinical Endo crinology & Diabet, 104:10-16, 1996.

37) Billici D, Suleyman H, Banoglu ZN, Kizil tunce A. Avci B, Ciftcioglu A, Bilici S. Melatonin prevents ethanol induced gastric mucosal damage possibly due to its antioxidant effect. Dig Dis sci, 47 (4): 856-61, Apr 2002.

38) bandyopadhyay D, Bis wask, Bhattacharyya M, Reiter RJ, Banerjee RK. Gastric toxicity and mucosal ulceration induced by oxygen – derived reactive species: protection by melatonin. Curr Mol Med, 1 (4): 501-13, sep 2001.

39) Takeuch. K, ueshima k, Hironaka Y, Fujioka Y, Mastsumoto J, okabe S. Oxygen Free radicals and peroxidation in the pathogensis of gastric mucosal lesions induced by indomethacin in rats. Digestion 49: 175-184, 1991.

40) Yoshikawa T., Naito Y., Kishi A., Kaneko T., Kondo M. Role of active Oxygen Iipid peroxidation and antioxidant in the pathogenesis of gastric mucosal injury induced by indomethacin in rats. Cut 34: 732-737, 1993.

41) gamal H. Reiter R.J., dun-Xian T., Seok J.k. and Javier C.: Inhibitory effect of melatonin on products of lipid peroxidation Resulting from chronic ethanol adminstration. J Alcohol and Alcoholism Vol. 34, No 6, PP: 842-850, 1999.

42) guerri C., and Grisolia S. changes in glutation in acute and chronic alcohol intoxication pharmacology, Biochem., 13: 53-61, 1980.

43) Diluzio N., Rand Hartman A.D. role of lipid peroxidation in the pathogenesis of ethanol – induced fatty liver. Federation Proceed. 26, 1436-1442, 1967.

44) Rosen blum E. R., Gavaler J., Sandvanthel D. H. Vitamin A at pharmacologic doses amelio rates the membrane lipid peroxidation injury and testicular atrophy that occurs with chronic alcohol feeding in rats. Alcohol and Alcoholism 22, 241-249, 17.

45) Edes I., Csanady A., and Bozoky B. Myocardial lipid peroxidation in rats after chronic alocohol ingestion and the effects of different antioxidants, cardivas. Res., 20, 542-548, 1989.

46) Moriya N., Nihira M. sato S. and watanabe T. Ultra structural changes of liver, heart, lung and kidney of mice in a large dose of ethanol injection. Alcohol studies and Drug Dependence 27, 182-200, 1992.

47) Nadiger H. A., Marcus S. R. and Chandra kala, M. V. Lipid peroxidation and ethanol toxicity in rat brain, effect of vitamin E deficiency and supplementation. IR Medic science Res. 16. 1273-1247, 1988.

48) Samin M. Pharmacology 3, 10-11, 2000.

49) ArendT.J. And Aldhous M. Annu. Rev. chronopharmacol, 5, 53-55, 1988.

50) Dawson D. and N Encel, J.Pineal Res, 15(1), 1-2, 1993.

51) Lieberm H.R. et al., Brain Res, 323,201-207, 1994.

52) Maes trone G.J.M. and A. contio Melatonin and the pineal gland from basic science to clinical application, pp. 295-302,1993.

53) Dahlitz M. etal., the lancet, 337, 1121-1124, 1999.

54) Wald hauser F., steger H. and p.vorkapic, Advances in pineal research: 2,PP 207-221, 1987.

55) Reiter , R.J. Antioxidont action of melatonin Advances in pharmacology 38. 103-117, 1997.

56) Department of thyroidology, Institute of Endocrinology Medical university of lodz, poland. Potential anticarciogenic action of melatonin and other anti oxidants mediated by antioxidative mechanisms Neuroendocrinol. 31 suppll. 39-44, Apr 2002.

57) Melchiorri D., Reiter R.J. Sew erynek E., chen L.D. and Nistico G. Melatonin reduces kainate – induced lipid peroxidation in homogenates of different brain regions. FASEB. 1205-1210, 1995.

58) Pieri, c. Moroni, F., Marra, M., Marches elli, F. and Rech ioni, R. Melatonin as an efficient antioxidant Archives of Gerontology and Coeriatrics 20, 159-165, 1995.

59) Matuszak, z., Reszka and chignell, C.F. Reaction of melatonin and related indoles with hydroxyl radicals: EPR and spin trapping investigations. Free Radical Biology and Medicine 23, 367-372, 1997.

60) Arendt, J clin Endo crinology 27. 432- 444, 1994.

61) Dollin s, AB Proc Natl Acad Sci, 91: 18 24-1828, 1994.

62) Hirata F. Et al , J. Biol. Chem., 249, 1311-1313, 1994.

63) Zhdanova I.V. et al., Clin. Pharmacology therapeutics, 57(5), 552-558, 1995.

64) wald hauser F., saletu B. and I. Trinchard lugah, psychopharmacology, 100,222-226,1999.

65) ivona Brzozow ska, peter c.konturek, tomsz Brzoziwski, Stanislaw J: role of Prostaglandins , nitric oxid, sensory nerves and gastrin in acceleration of ulcer healing by melatonin and its preccursor L-tryptophan. Pin. Res. 32 Issue3 page 149-151, April 2002.

66) Reiter, R.J. Functional diversity of the pineal hormone melatonin antioxidant protection and neuroendocrine regulation Frontiers in Neuroendocrinolgy 16.389-415, 1995.

67) Reiter, R.J. oxygen radical detoxefication processes during aging the functional importance of melatonin. Aging clinical and Experimental Research 7, 340-351, 1995.

68) Banyopadhyay D, Biswask, Bhattacharyya , Reiter R.J., banerfee Rk: Gastric toxicity and mucosal ulceration induced by oxygen-derived reactive species. Protection by melatonin: currMol Med, 1(4): 501-513, sep 2001.

69) Pieri, C.Marra, M., Moroi, f., Rechioni, R. and Marchesell, F Melatonin: a peroxyl radical scavenger more effective than vitamin E. life sciences, 55, pl 271-pl276, 1994.

70) stetionva V., Smetano V., Grosmann V., anseubacher P. Invitro and invivo assessment of the autioxidant activety of melatonin and related indole derivatives . Gen physiol Biophy s, 21 (2) : 153-62 jun 2002.

71) Reiter, R.J. Melchiorri., sewrynek, E., Poeggeler, B., Barlow – walden , L.R., chuang, J.I., Ortiz, G.G. and castroviejo, D. A review of the evidence supporting melatonin role as an antioxidant . J. Pin. Res. 18, 1-11, 1995.

72) Raghavendra V., Agrewala J.N., kul karni S.K. Role of centrally adminstered melatonin and inhibitors of COX and NOS in LPS – induced hyperthermia a and adipsia. Prostaglandins leukot Essent Fatty Acids, 60(4): 249-53, Apr 1999.

73) Manev H., kharlamov A. and JOO J.Y. Increased brain damage after stroke or excit toxic seizures in melatonin deficient rats. FASEB Journal 10, 1546-1551, 1996.

74) whittle, B.J.R, LopezBelmonte, J., Moncada, s. Regulation of gastric mucosal integrity by endojenous nitric oxid, interaction, with prostanoids and sensory neuropeptides in the rat. Br. J. Pharmacol. 99:607-611, 1990.

 

 

تعداد صفحات:85
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت برای دانلود آن لحظه ای شک نکنید زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی در 8 فایل زیپ شده قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ...

دانلود رایگان فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود رایگان فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری هلو

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری هلو

تعداد اسلاید ها : 63 نوع فایل : Powerpoint این نرم افزار کلیه عملیات مرتبط با حسابداری ، خرید و فروش ، انبارداری ، گردش چک و بانک را ساده نموده است. همچنین به کاربران کمک میکند تا کلیه عملیات مالی و کنترل فروشگاه خود را با سرعت و امنیت بالا در دست داشته باشد. قابلیت اتصال به تمامی ...

دانلودآموزش حرکت دادن اجسام با نیروی ذهن( تله

دانلودآموزش حرکت دادن اجسام با نیروی ذهن( تله

مشخصات کتاب نام کتاب : آموزش تله کینزی زبان کتاب : کاملا فارسی فرمت : PDF تعداد صفحات :70 حجم: 6.5 MB تله کینزی توانایی حرکت دادن اجسام توسط انرژی روانی می باشد.تئوری که در ارتباط با تله کینزی وجود دارد که آن به وسیله میدانهای انرژی یا امواج انرژی روانی به میزان کافی متراکم ...

نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی

نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache اگر با زبان آلمانی سرو کار دارید و تحقیق کرده باشید، حتما اسم موسسه Langenscheidt را شنیده اید. این دیکشنری که تقریبا تمام دبیران زبان آلمانی به بی نظیر بودن این دیکشنری هم عقیده هستند، دارای یکی از گسترده ترین دایره لغاط همراه با تلفظ می ...

خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت + 700تست

خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت + 700تست

خلاصه کتاب دانش خانواده و جمعیت براساس کتاب جمعی از نویسندگان از انتشارات معارف، به انضمام تست های تالیفی جامع و بانک نمونه سوالات دانشگاه پیام نور از این مبحث با پاسخنامه، مناسب برای تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور با کد رشته 1233043 . محتویات محصول :نکات مهم و کلیدی فصول ...

نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a

نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a

نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a این فایل شامل یک سری نمونه سوال فاینال تاپ ناچ فاندامنتال a می باشد. ...

رایانه کار حسابدار مالی

رایانه کار حسابدار مالی

شامل 3 سری سوالات رسمی و اساسی رایانه کار مالی همراه با جواب و همچنین شامل 2 سری سوالات پراکنده و عمومی مطرح درباره موضوع درس ******** مدت خرید با تخفیف محدود می باشد. ...

دانلود کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه

دانلود کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی فصول 1 الی13 نوع فایل :pdf تعدادصفحه:80 زبان:فارسی حجم فایل: 1.048kb ...

دانلود کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء(مجموعه

دانلود کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء(مجموعه

عنوان کتاب:کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء نام نویسنده:شیخ بهاء الدین محمد نقشبندی تهیه و تنظیم و گردآوری:حسین نمینی نوع فایل:pdf تعدادصفحات:314 فهرست مطالب: چند نمونه از دعا های آمده در این کتاب: دعا برای رفع سختی و گشودن گرفتگی کارها دعا برای جلب محبت دعا برای رفع ...

لکچر آماده زبان انگلیسی

لکچر آماده زبان انگلیسی

لکچر بسیار زیبا و فوق حرفه ایی بصورت پاورپوینت نرم افزاری با موضوع کهکشان مثلثی ( سه تکه) طراحی شده آماده برای اجرا در کلاس زبان. موضوعی جذاب و حیرت آور در باره کهکشانی شگف انگیز ! طراحی حرفه ایی و زیبا و آماده بصورت نرم افزاری ( بصورتی که شما با کلیک بر متن و تصاویر ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

آموزش تصویری صفر تا صد موتور سواری

آموزش تصویری صفر تا صد موتور سواری

با اسقبال بی نظیر شما از این پکیج و درخواست مکرر شما برای کاهش قیمت ما بر آن شدیم تا تخفیف30%برای شما عزیزان اعمال کنیم آموزش موتور سواری به صورت کامل به زبان فارسی آموزش اصولی موتور سواری آموزش تصویری انجام انواع حرکات مارپیچی با موتور آموزش تصویری دور زدن با موتور و ...

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری پارمیس

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری پارمیس

تعداد اسلایدها : 47 نوع فایل :Powerpoint عنوان ها: معرفی نرم افزار پارمیس گام اول: پشتیبان گیری گام دوم:کنترل مانده حساب مشتریان گام سوم:کنترل مانده حساب بانک ها گام چهارم:کنترل مانده صندوق ها گام پنجم:کنترل اسناد دریافتی گام ششم:کنترل اسناد پرداختی گام هفتم:کنترل موجودی ...

نرم افزار ویندوز دیکشنری آلمانی به آلمانی

نرم افزار ویندوز دیکشنری آلمانی به آلمانی

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (پیشنهاد ویژه برای کسانی که دارنده موبایل های آیفون هستند و نمی توانند از نرم افزار اندروید لانگنشایت بهره ببرند) ( این نرم افزار، نرم افزاریست که در موسسه گوته در تهران به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گیرد ) اگر با زبان آلمانی سرو ...

دانلود کتاب سر المستتر pdf

دانلود کتاب سر المستتر pdf

دانلود کتاب سر المستتر pdf این کتاب در باب علوم غریبه و جفر و خوابنامه از شیخ بهایی می باشد. نوشته های روی جلد کتاب به خواص اسماء الله و دانستن بعضی مطالب مجهوله اشاره دارد. در زیر نمونه ای از صفحات کتاب و فهرست مطالب آن را می توانید مشاهده کنید. ...

خرید دانلود بهترین پکیج مجموعه کامل فیلم آموزش

خرید دانلود بهترین پکیج مجموعه کامل فیلم آموزش

آموزش تست زنی در کنکور-ارشد-سراسری بدون معلومات کسب رتبه بالا در هر آزمونی اعم از دانشگاهی یا استخدامی و... شما هم می توانید رتبه های بالا کسب کنید فقط کافیست با آموزشهای ما آشنا شوید مجموعه کامل آموزش اصول تست زنی بصورت کاملا تصویری قابل اجرا در کامپیوتر و هم گوشی ...

خلاصه و نکات مهم مدنی 1تا 8 کاتوزیان

خلاصه و نکات مهم مدنی 1 تا 8 , جزوه مدنی 1تا 8 کاتوزیان , تمام نکات مهم حقوق مدنی , در این بخش خلاصه و نکات مهم حقوق مدنی 1 تا 8 دکتر کاتوزیان رابرای دانلود و استفاده شما عزیزان قرار دادیم با تخفیف ویژه ...

بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق

بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران در این تحقیق به بررسی مال مشاع و انتقال و تقسیم مال مشاع و مالکیت مفروز و یا بصورت اشاعه و مفهوم اشاعه و آثار حقوقی و کیفری آن به منظور بررسی و شناخت مال ، اشاعه، تقسیم مال مشاع و انتقال آن با رویکردی به قانون مدنی ...

دانلود کتاب آفرینش ژنتیکی

دانلود کتاب آفرینش ژنتیکی

کتاب آفرینش ژنتیکی زبان : فارسی تعداد صفحات : 220 نویسنده : ماکسیمیلیان دی لافیت در مورد شخصیت ماکسیمیلیان دی لافایت ناگفته ها و ناشناخته های فراوانی وجود دارد . شخصیتی اسرار آمیز که در طول 30 سال 2100 کتاب در زمینه های مختلف از جمله هنر ، تاریخ ، جادو و تاریخ باستان و ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد

آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد در این بخش آیین دادرسی دکتر شمس را یه صورت نموداری و شامل نکات مهم و خلاصه نکات کلیدی بصورت نموداری از تمام نکات کتاب برای راحتی داوطلبان حقوق قرار دادیم ...

پرسشنامه مقیاس شخصیتی مرزی (STB)

پرسشنامه مقیاس شخصیتی مرزی (STB)

پرسشنامه اختلال شخصیت مرزی شامل 22 سوال بطور کامل در قالب فایل word ارائه شده و شامل پرسشنامه-روش نمره گذاری و تفسیر-روایی و پایایی و منبع می باشد.پرسشنامه اختلال شخصیت مرزی شامل 22 سوال بطور کامل در قالب فایل word ارائه شده و شامل پرسشنامه-روش نمره گذاری و تفسیر-روایی و پایایی و ...

آموزش کامل کتاب زبان 504 در یک هفته به روش تصویر

آموزش کامل کتاب زبان 504 در یک هفته به روش تصویر

آموزش کامل زبان 504 در یک هفته به روش تصویر سازی ذهنی یادگیری عجیب لغات 504 واژه ضروری زبان در هفت روز جدیدترین و بهترین روش یادگیری لغات مشکل زبان انگلیسی، روش تصویرسازی ذهنی است.در این روش شما یک لغت انگلیسی را با یک لغت فارسی(که تلفظ یا املای مشابهی با آن دارد) به هم مربوط می ...

دانلود کتاب گنج العرش

دانلود کتاب گنج العرش

کتاب گنج العرش تعداد صفحات : 310 صفحه زبان : فارسـی فرمت فایل : PDF کیفیت عالی این کتاب ارزشمند برای اولین بار بصورت کامل با تخفیف ویژه از سایت کهن کتاب عرضه میگردد ، ...

دانلود کتاب دعا مستجاب pdf

دانلود کتاب دعا مستجاب pdf

دانلود کتاب دعا مستجاب pdf مشخصات کتاب: نام کتاب:کتاب دعای مستجاب تعداد صفحات:198 مولف:ملا محمد مهدی دامغانی(معروف به ملا جن گیر دامغانی) حجم کتاب:24 مگا بایت نوع فایل: pdf توضیحات : این کتاب در زمینه تسخیرات و دعوات,استخراجات مواکلین علوی سفلی و پریان و احضار ختومات ...

مجموعه آموزشی حسابداری میانه 1 شامل

مجموعه فایل های آموزشی حسابداری میانه 1 شامل نمونه سوال سال 92-93 جزوه حسابداری میانه دکتر قاسمی حل مسائل میانه 1 جمشید اسکندری جزوه POWE POINT مهدی مشکی ...

مجموعه محبوب مستند های Deutschland von Oben با زبان و

مجموعه محبوب مستند های Deutschland von Oben با زبان و

Deutschland von Oben مجموعه ای که در این پست خدمت زبان آموزان عزیز عرضه می گردد، مجموعه مستندی Deutschland von Oben یا آلمان از بالا ( با زبان و زیرنویس آلمانی) می باشد. در این مجموعه ها که در 2 فصل 3 قسمتی ( مجموعا 6 قسمت ) تولید شده است، به معرفی دیدنی ها و جذابیت های آلمان پرداخته شده است. از ...

خلاصه اصول فقه به صورت نموداری برای آزمون وکالت

خلاصه اصول فقه به صورت نموداری برای آزمون وکالت یا سایر آزمونهای حقوقی شامل موضوعات اصول فقه مثل انواع مفهوم شرط غایت حصر عدد وصف لقب خاص و مخصص شبه انواع شبه اجمال نسخ تعارض بین عام و خاص فرق عام مطلق اقسام مبین و اقسام اطلاق و سایر نکات اصول فقه بصورت نموداری و ...

مرجع دانلود پایان نامه و مقالات دانشگاهی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما