پایان نامه 20

پایان نامه 20

مرجع دانلود پایان نامه و مقالات دانشگاهی

محل لوگو

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 18
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 70233

دانلود پایان نامه دکترا بررسي اثر ملاتونين در زخم معد ه ناشي از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك


دانلود پایان نامه دکترا بررسي اثر ملاتونين در زخم معد ه ناشي  از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك

دانلود پایان نامه دکترا بررسي اثر ملاتونين در زخم معد ه ناشي از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك
 
فهرست
عنوان صفحه
خلاصه.............................................................................................................. 1
فصل اول:.......................................................................................................... 2
(1-1) اهميت مسأله............................................................................ 3
(2-1) بيان مسأله................................................................................. 4
(3-1) اهميت مسأله............................................................................ 5
فصل دوم: بررسي متون و مطالعات ديگران در اين زمينه................................... 7
(1-2) زخمهاي پپتيك.......................................................................... 8
(2-2) اشكال غير معمول اولسر پپتيك................................................. 8
(3-2) اپيدميولوژي............................................................................... 9
(4-2) اتيولوژي..................................................................................... 9
(5-2) پاتوژنززخم معده و عوامل مهاجم.............................................. 13
(1-5-2) اسيد و پپسين.............................................................. 13
(2-5-2) معيوب شدن سد مخاطي............................................. 13
(6-2) برخي از عوامل دفاعي در مقابل زخم‌هاي معدي......................... 15
(1-6-2) ترشح موكوس و بي‌كربنات.......................................... 15
(2-6-2) جريان خون موضعي..................................................... 16
(3-6-2) پروستاگلندين‌هاي داخلي.............................................. 17
(4-6-2) نيتريك اكسايد.............................................................. 18
(7-2) روشهاي ايجاد زخم معده تجربي................................................... 19
(1-7-2) زخم دارويي يا روش شيميايي....................................... 19
(2-7-2) روش فيزيكي................................................................. 19
(8-2) روش‌هاي اندازه‌گيري زخم معده................................................... 23
(1-8-2) J.Score......................................................................... 23
(2-8-2) محاسبة Ulcer index..................................................... 23
(3-8-2) تغييرات در گردش خون معده....................................... 24
(9-2) كلستازيس..................................................................................... 25
(10-2) سندروم كلستاز............................................................................ 25
(11-2) تظاهرات باليني............................................................................ 25
(12-2) تغييرات بيوشيميايي..................................................................... 26
(13-2) ارتباط يرقان انسدادي با اولسر پپتيك.......................................... 28
(1-13-2) تعريف بيماري اولسر پپتيك....................................... 28
(2-13-2) انواع اولسر پپتيك....................................................... 28
(3-13-2) تعريف يرقان.............................................................. 28
(4-13-2) بررسي شيوع اولسر پپتيك در بيماران يرقاني............. 28
(5-13-2) سيروز......................................................................... 29
(6-13-2) تعريف واريس مري................................................... 29
(7-13-2) ظهور ليژن‌هاي موكوسي معدي ـ روده‌اي در
سيروز كبدي................................................................................ 30
(8-13-2) سيروز صفراوي.......................................................... 30
(9-13-2) سيروز صفراوي اوليه.................................................. 31
(14-2) راديكال‌هاي آزاد......................................................................... 32
(15-2) راديكال‌هاي آزاد حاصل از متابوليسم o2..................................... 33
(16-2) الكل اتيليك................................................................................ 36
(17-2) فارماكولوژي پايه‌اي اتانول.......................................................... 36
(1-17-2) مسير الكل دهيدروژناز............................................. 37
(2-17-2) سيستم ميكروزومي اكسيد كنندة اتانول (MEOS)........ 37
(3-17-2) متابوليسم استالدئيد...................................................... 38
(18-2) اثر اتانول در GIT.......................................................................... 38
(19-2) الكل و راديكال‌هاي آزادي كه توليد مي‌كند................................... 40
(20-2) ملاتونين....................................................................................... 45
(1-20-2) منشأ ملاتونين در بدن................................................... 45
(2-20-2) ساختمان شيميايي و كريستالي ملاتونين...................... 46
(3-20-2) اهميت ملاتونين........................................................... 48
(4-20-2) فارماكوكينتيك ملاتونين.............................................. 52
(5-20-2) اثرات جانبي ملاتونين.................................................. 54
(6-20-2) موارد منع مصرف ملاتونين.......................................... 55
(7-20-2) آنتاگونيست ملاتونين................................................... 55
(8-20-2) تغييرات در ملاتونين با سن......................................... 56
(9-20-2) مكانيزيم عمل ضد راديكال آزادي ملاتونين و اثر آن
بر روي NO................................................................................... 57
(10-20-2) طرز تشكيل راديكال‌هاي آزاد اسيد چرب و مكانيسم عمل
ملاتونين در مقابل آنها.................................................................... 59
(11-20-2) راديكال‌هاي آزاد در مغز و عمل ملاتونين در
مقابل آن.......................................................................................... 60
(12-20-2) مكانيزم‌هاي ضد راديكال‌ آزادي مغز........................... 61
(13-20-2) نقش ملاتونين............................................................ 61
(14-20-2) اثر پيش‌گيري ملاتونين از توليد راديكال آزاد به وسيلة مصرف
مزمن اتانول در مغز، ريه، قلب، كبد و بيضه‌ها ............................... 62
فصل سوم: روش كار......................................................................................... 64
(1-3) جامعة آماري.............................................................................. 65
(2-3) فرد آماري.................................................................................. 66
(3-3) نوع نمونه‌برداري و نوع مطالعه.................................................. 67
(4-3) محدوديت‌ها و مشكلات............................................................ 67
(5-3) ملاحظات اخلاقي...................................................................... 68
فصل چهارم:...................................................................................................... 69
(1-4) تجزيه و تحليل اطلاعات............................................................ 70
(2-4) روش‌هاي آناليز آماري............................................................... 70
(3-4) ارائة جدول................................................................................. 71
(4-4) نمودار و انجام آزمون آماري...................................................... 72
فصل پنجم:........................................................................................................ 75
(1-5) بحث و نتيجه‌گيري.................................................................... 76
خلاصة انگليسي................................................................................................ 78
منابع.................................................................................................................. 79
زخم هاي پيتيك:
زخمهاي پيتيك عبارت از ضايعاتي هستند كه در مخاط معده يا دواز دهه قرار داشته و توسط عمل هضمي اسيد و پسين معده آسيب پذير مي باشند. اين لايه ها مناطقي هستند كه عاري از مخاط بوده و به عمل هضم، حساسيت نشان مي دهند، زخم ها اغلب درمحل اتصال بين تنه معده و آنتر قرار دارند.
حداكثر وفور زخم هاي معدي در حدود ششمين دهه زندگي به وقوع مي پيوندد. تقريباً نيمي از زخمهاي معدي در مردان اتفاق مي افتد، زخم هاي معدي معمولاً عميق بوده و به نواحي زير مخاط نفوذ مي كنند. زخم هاي خوش خيم معدي تقريباً هميشه با ورم ناحيه آنتر معدي همراه بوده و بيشتر با آتروفي مخاط با درجات مختلف توأم مي باشند. %20 -10 بيماران با زخم هاي معدي خوش خيم به زخم دوازدهه نيز دچارند.(1)
اشكال غير معمول اولسرپيتيك:
الف- سندروم زولينجر- اليسون: نوع شديدي از اولسرپتيك است كه در آن زخمهاي صعب العلاج به هيپراسيديتي شديد معدي و حداقل با يك گاسترينوما (تومورسلولي non-beta islet در پانكراس يا جاهاي ديگر) همراه است.
ب- زخمهاي استومال: به معني تلاقي دو قسمت مختلف از روده كوچك است و معمولاً به زخمهاي مارژينال معروف هستند و بيشتر در بيماراني رخ مي دهد كه متحمل جراحي اولسر شده اند يا پس از يك دوره بهبودي مجدداً مبتلا شده اند.
اپيدميولوژي:
اولسرپپتيك شايع ترين ناراحتي قسمت فوقاني دستگاه گوارش است.
الف- 4 تا 10% از جمعيت آمريكا مبتلا به زخمهاي دواز دهه هستند و 05/0- 03/0 درصد مبتلا به زخمهاي معدي هستند.
ب- تقريباً 80 درصد از اولسر پپتيك از نوع اولسر دواز دهه و بقيه از نوع اولسر معدي است.
ج- اكثر زخمهاي دوازدهه در سنين بين 20 تا 50 سال اتفاق مي افتد. وخامت زخمهاي معدي در سنين بين 45 تا 55 سال مشاهده مي شود.
د- احتمال وقوع زخمهاي دوازدهه در مردها دو برابر زنها است ولي احتمال وقوع زخم معده در زن و مرد مساوي است.
هـ - 10 تا 20 درصد از افراد مبتلا به زخم معدي دچار زخم دوازدهه نيز هستند.
اتيولوژي:
علت واضحي براي تشكيل اولسرپيتيك شناخته نشده است، ولي فاكتورهاي افزاينده احتمال وقوع بيماري عبارتند از:
1- فاكتورهاي ژنتيكي
الف- احتمال وقوع اولسر در افرادي كه داراي سابقه خانوادگي براي ابتلا به بيماري هستند دو برابر ساير افراد است.
ب- افراد با گروه خوني o تمايل بيشتري براي ابتلا به زخم دوازدهه و افراد با گروه خوني A تمايل بيشتري براي ابتلا به زخم معده دارند.
2- سيگار:
ريسك ايجاد بيماري اولسر پپتيك در افراد سيگاري بالاست به علاوه احتمال بهبود اولسر در افراد سيگاري كمتر و احتمال بازگشت اولسر در اين افراد بيشتر است. نيكوتين موجب كاهش ترشح بيكربنات صفراوي و لوزالمعده مي شود. همچنين سيگار كشيدن تخليه شدن اسيد معدي را به دوازدهه تسريع مي كند.
3- داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي:
مصرف طولاني مدت داروهايي مثل آسپرين، ايندومتاسين و ساير NSAIDs تشكيل زخم پپتيك را تسريع مي كنند.
الف- اين داروها توسط انتشار معكوس يون هيدروژن به داخل مخاط باعث صدمه به مخاط معدي مي شوند.
ب- اين داروها با مهار سنتژ پروستا گلاندين ها كه در محافظت از سلول مخاط نقش مهمي را به عهده دارند باعث صدمه به مخاط مي شوند.
4- الكل:
با مصرف مقادير زياد الكل تحريكات مخاطي در معده ايجاد مي شود.
5- قهوه:
قهوه معمولي و حتي قهوة دكافئينه، حاوي پپتيدهايي هستند كه قادر به تحريك ترشح گاسترين مي باشند. گاسترين هورموني است كه باعث تحريك جريان اسيد معدي مي گردد. در هر حال ارتباط مستقيمي بين مصرف قهوه و ايجاد اولسر پپتيك شناخته نشده است.
6- كورتيكو استروئيدها:
طي مطالعات اخير كورتيكو استروئيدها ريسك بروز زخم را دو برابر مي كنند. ( 8/1 در برابر 8/0). اين داروها نشانه هاي ايجاد زخم را مخفي نموده و احتمال ايجاد زخم خونريزي و سوراخ شدگي را افزايش مي دهند.
7- بيماريهاي همراه:
اولسر پپتيك در بيماران آمفيزمي، هيپر پاراتيروئيديسم، آرتريت روماتوئيد و سيروز الكلي شايع تر است.
8- بالارفتن سن:
تخريب پيلور باعث برگشت صفرا به معده مي شود و محيطي مناسب جهت توليد زخم ايجاد مي كند. زيرا اسيدهاي صفراوي يكي از فاكتورهاي مهم در ايجاد اولسر معده هستند كه باعث شكستن سد مخاطي و تغيير در حالت غشاء مخاطي مي شوند.
9- هيكوباكتر پيلوري:
اين باتري با بيشتر زخمهاي دوازدهه و التهابات معدي همراه است.
الف- اين باكتري در سنين زير 20 سال كمتر يافت مي شود. اما در اكثر بيماران بالاي 50 سال يافت مي شود.
ب- در بعضي مطالعات مشاهده شده است كه تقريباً تمام بيماران اولسر پپتيك كه NSAIDs مصرف نكرده اند و افزايش ترشح اسيد نيز ندارند، علت بيماري وجود اين باكتري است.
ج- مطالعات نشان مي دهد كه آنتي بيوتيكها و داروهاي ضد اولسر احتمال عود بيماري را كاهش مي دهند.
د- بيماران توسط بيسموت يا مترونيدازول همراه آموكسي سيلين يا تتراسايكلين درمان مي شوند.
10- فاكتورهاي فيزيولوژيك:
در پاتوژنز بيماري اولسر پپتيك نقش استرس و حالات رواني شخص بسيار مهم است. خونريزيهاي خطرناك به علت اولسر هاي ناشي از استرس ممكن است بعد از جراحي هاي بزرگ، ضربه هاي روحي و در بيماريهاي حاد با شيوع 2تا 5 درصد اتفاق افتد. برخي علل اولسر ناشي از استرس شامل ايسكمي غشاء مخاطي، برگشت صفرا و ترشح بيش از حد اسيد مي باشد.(2)
11- لكوترين ها( LTC4):
غشاء مخاطي معده توانايي سنتز محصولات گوناگون حاصل از متابوليسم آراشيدو نات به واسطه آنزيمهاي سيكلواكسيژناز و ليپو اكسيژناز، مثل پروستا گلاندين ها و لكوترين ها را دارا هستند. بر خلاف اثرات ضد ترشحي و محافظتي پروستا گلندين ها بر روي معده لكوترين ها در ايجاد آسيب حاد معده نقش مهمي دارند.
مطالعات اخير نشان مي دهد كه محصولات اكسيژناز، خصوصاً LTC4 در تشديد آسيبهاي حاد مخاط معده موجب محافظت غشاء مخاطي معده در برابر اولسروژن هاي گوناگون مي شوند. برخي داروهاي ضد اولسر مانند كربنوكسولون مانع آزاد شدن LTC4 از مخاط معدة رت مي شوند. (4و3)
پاتوژنز زخم معده و عوامل مهاجم:
به همراه زخم هاي معدي، ورم معدي غيز اختصاصي مزمن بدون ضايعات سطحي مخاط و همچنين كاهش ترشح اسيد ديده مي شود.
1- اسيد و پپسين:
اسيد و پپسين دو ماده مهم در ايجاد زخم هستند. به همين جهت كاهش ترشح اسيد با هر وسيله ممكن باعث تسريع التيام زخم مي شود.
بيماراني كه مبتلا به زخم هاي دوازدهه يا پرپيلوريك هستند علي الاصول نسبت به افراد طبيعي تمايل بيشتري به ترشح اسيد وپپسين و جواب به تحريكات دارند، البته برخي از بيماران با زخم دوازدهه ممكن است داراي ترشح اسيد طبيعي باشند.
2- معيوب شدن سد مخاطي:
شواهد زيادي در دست است كه تأييد مي كند اشكال در مقاومت مخاط معدي يا ضايعه مستقيم مخاطي يكي از عوامل مهم در پاتوژنز زخم معده مي باشد. در زخم معده، تخليه معده نيز به تأخير مي افتد و پيشنهاد شده است كه برگشت محتويات دوازدهه به داخل معده به خصوص مواد صفراوي ممكن است باعث آسيب مخاط معده شده و درتعقيب آن زخم ايجاد شود. ايجاد زخم به علت از بين رفتن سد محافظ مخاطي معده بوده كه در نتيجه ديفوزيون برگشتي يونهاي هيدروژن ترشح شده است.
به علاوه عوامل ديگري را در رابطه با افزايش ترشح اسيد دخيل مي دانند مانند افزايش توده سلولهاي جداري معده، افزايش تحريك ترشح اسيد، افزايش حساسيت سلولهاي جداري معده با تحريك طبيعي و بالاخره كاهش مهار ترشح اسيد و آزاد شدن گاسترين. افزايش گاسترين پايه نيز مي تواند در پاتوژنز زخم معده نقشي بر عهده داشته باشد.(5)
اخيراً در پاتوژنز و درمان اولسر پپتيك تحولاتي ايجاد شده است. بيشترين موضوعي كه توجه محققين را به خود جلب كرده است عفوني بودن بيماري است كه عموماً سه علت مهم در ايجاد آن دخيل مي دانند:
1) اورگانيسم هليكوباكتر پيلوري (H.P)
2) داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي (NSAIDs)
3) مراحل افزايش ترشح مرضي معدي مثل سندروم زولينجر- اليسون به طور خلاصه مي توان گفت اولسر پپتيك در نتيجه به هم خوردن تعادل بين عوامل دفاعي و مهاجم ايجاد مي شود.(6)

برخي از عوامل دفاعي در مقابل زخم هاي معدي:
دفاع مخاطي اشاره به تركيب عواملي دارد كه اجازه مي دهد مخاط در برابر عوامل گوناگون كه در دامنة وسيعي از دما، PH و اسمولارتيه قرار دارند و حتي مواردي كه خاصيت ضد عفوني كننده دارند( صفرا) و باكتريهايي كه قادر به ايجاد واكنش هاي التهابي موضعي و سيستميك هستند،‌مقاومت كند.(7)
دفاع مخاطي به ويژه در معده مشاهده مي شود. جايي كه محافظت در برابر اسيد معده صورت مي‌گيرد.
-ترشح موكوس و بي كربنات:
·موكوس يك لايه نازك غير قابل حل در آب و ژلاتين و قابل ارتجاع است كه با اتصال به سطح سلولهاي اپيتليال به عنوان يك سد محافظ عمل مي كند.
گليكوپروتئين هاي با وزن ملكولي بالا( در حدود 106*2) خاصيت ژله اي آن را به وجود مي‌آورند و ترشح قليا يا بي كربنات، PH را در سطح اين سلولها در حد خنثي حفظ مي‌كند.(10و9و8) منبع بي كربنات ترشح شده از مخاط، بي كربنات موجود در خون شرياني است كه به سلولهاي اپتيليال مي رسد. چرا كه تزريق وريدي بي كربنات در حيوانات باعث افزايش قدرت دفاعي مخاط و كاهش آسيب پذيري آن مي شود. هر چه PH مجاور مخاط پائين تر رود، ميزان بي كربنات مترشحه شديدتراست.(10)
·عمل ضد راديكال آزادي موكوس:
اخيراً گزارش شده كه موكوس دستگاه گوارش، متابوليت هاي واكنشگر سمي اكسيژن را جمع آوري نموده و علاوه بر آن يك لاية محافظتي ضخيم و قابل انعطاف روي سطح دستگاه گوارش تشكيل مي دهد.(12و11)
اين حقيقت كه قندهاي ويژه اي مانند گلوكز يا مانيتول جمع آوري كننده هاي قوي راديكالهاي آزاد هستند و موكوس حاوي غلظت هاي بالايي از اين قندهاي مشابه است، (N- استيل گلوكز آمين، گالاكتوز، فروكتوز) نتيجه گيري فوق را مورد تأييد قرار مي دهد. (همانطور كه بعداً آورده خواهد شد، ملاتونين نيز به عنوان يك آنتي اكسيدان بر ضد راديكالهاي آزاد عمل كرده و در پيشگيري از زخم معده نقش خواهد داشت.)
- جريان خون موضعي:
جريان خون مخاط، عمدتاً توسط دستگاه عصبي كنترل مي گردد. انتشار اسيد يا توكسينها به مخاط، باعث تحريك سلولهاي عصبي حسي آوران شده و به دنبال آن فرمان عصبي براي افزايش جريان خون مخاط جهت محدود كردن آسيب و تسهيل ترميم صادر مي شود. بنابراين حفظ جريان خون مخاط، شاخص مهمي در حفظ يكپارچگي آن است. خون با رقيق كردن و خنثي كردن اسيد و توكسين، نمي گذارد كه اين مواد در سطح مخاط به حد غلظت هاي بالا و مضر برسد.(6)
سه گروه از واسطه هاي شيميايي با منشأ بيوشيميايي مختلف با افزايش جريان خون موضعي در تنظيم يكپارچگي مخاط اثر دارند:
نوروپپتيدهاي حسي، پروستانوئيدها ( پروستاسيكلين) و نيتريك اكسايد.
- پروستا گلاندين هاي داخلي:
پروستا گلندين ها، اسيدهاي چرب 20 كربني هستند كه از اسيد آرا شيدونيك پس از آزاد شدن از غشاء فسفوليپدها و تحت تأثير آنزيم سيكلواكسيژناز توليد مي شوند. مانند ساير ايكوزانوئيدها ( از قبيل لكوترين ها و ترومبوكسان) عموماً عمر كوتاهي دارند. ( چند ثانيه تا چند دقيقه)(6)
در مخاط معده پروستاگلندين هاي I,F,E ديده مي شوند. به عنوان عامل محافظتي مخاط،پروستاگلندين ها نقش مهمي در جلوگيري از تشكيل زخم دارند.(14)
بسياري از پروستاگلندين هاي طبيعي (بخصوص از سريE) ترشح اسيد معده را مهار مي كنند. همچنين علاوه بر خاصيت ضد ترشحي اين داروها داراي خاصيت Cytoprotective (محافظت كننده سلولها) نيز مي باشند.(15) آنالوگهاي نيز باعث افزايش ترشح بي كربنات و توليد موكوس مي شوند.(16)

 

تعداد صفحات:85
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

بینهایت ممبر واقعی برای کانال تلگرام

بینهایت ممبر واقعی برای کانال تلگرام

۱۰۰% رایگان، افزایش بینهایت اعضای کانال تلگرام، ۱۰۰% واقعی افزایش ممبر تلگرام. ما در مجله اینترنتی نودوهشتیها روش های مختلفی رو واسه افزایش ممبر اعضای کانال تلگرام براتون به صورت خیلی ساده و مفید آموزش میدیم روش های مختلف افزایش ممبر کانال تلگرام هر روش یک سری خوبی ها و ...

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

امروز برای شما که دنبال موفقیت هستید آموزش جامع و کامل تعمیر موتور سیکلت هوندا را قرار داده ایم،که در ادامه می توانید دانلود کنید این مجموعه کتاب به همه دارندگان موتورسیکلت به منظور تعمیر، ایمنی و آشنایی با عملکرد بخش های مختلف این وسیله نقلیه توصیه می شود. محتوای این پکیج: ...

دانلود نمونه سوالات دوره ضمن خدمت راهبری هوشمند

دانلود نمونه سوالات دوره ضمن خدمت راهبری هوشمند

دوره آموزشی راهبری هوشمند سازی مدارس - مرحله مقدماتی (۹۲۰۰۲۵۶۶) نوع برگزاری : آزمون بصورت الکترونیکی می باشد که نمونه سوالات و جزوات این ازمون با دانلود این مجموعه ارزان و ارزشمند قطعا قبولی شما تضمین میگردد این مجموعه نمونه سئوالات و سئوالات دوره قبلی بی نظیر شامل حدود 700 ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت(ویراست دوم) +

خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت(ویراست دوم) +

خلاصه کتاب دانش خانواده و جمعیت براساس کتاب جمعی از نویسندگان از انتشارات معارف، به انضمام تست های تالیفی جامع و بانک نمونه سوالات دانشگاه پیام نور از این مبحث با پاسخنامه، مناسب برای تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور با کد رشته 1233043 . محتویات محصول : بروز رسانی فایل: افزوده ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

جذابیت در 21 روز

جذابیت در 21 روز

آیا دوست دارید به فردی جذاب تر و دوست داشتنی تر تبدیل شوید؟ آیا دوست دارید به فردی اجتماعی تر تبدیل شوید، به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنید و دیگران سرگرم کنید تا از بودن در کنار شما احساس خوشایندی داشته باشند؟ یا دوست دارید کاریزمایی خارق العاده ...

دریافت فایل : جذابیت در 21 روز
دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

تقویت هوش جنین!!!!!!!!!!!! امروز برای شما همراهان همیشکی نسیم بوک کتابی در رابطه با اجرای تکنیکهای موفق دنیا در مورد تضمین سلامت روان،تقویت هوش جنین و زیبایی چهره آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید دانلود کنید.... مطابق با آخرین یافته های دانشمندان بزرگ دنیااز جمله پروفسور ...

دانلود کتاب کامل متون حقوقی به زبان انگلیسی A Level

دانلود کتاب کامل متون حقوقی به زبان انگلیسی A Level

دانلود کتاب A Level and AS Level Law دانلود متن انگلیسی کتاب حقوقی A Level and AS Level Law بطور کامل مارتین هانت فرمت فایل : pdf 303 صفحه ...

دانلود خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن اثر رولف

دانلود خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن اثر رولف

دانلود خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن اثر رولف دوبلی ترجمه عادل فردوسی پور به صورت pdf تعداد صفحات: ۱۰۸صفحه معرفی اجمالی محصول کتاب هنر شفاف انديشيدن اثر رولف دوبلي ترجمه عادل فردوسی پور «آیا تا به حال... زمان صرف چیزی کرده‌ای که در آینده احساس کنی ارزشش را ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...

آپلود بالا 2 دقیقه اینستاگرام برای اولین بار در

آپلود بالا 2 دقیقه اینستاگرام برای اولین بار در

بلاخره توسط تیم ما این مشکل حل شد آپلود فایل و ویدیو نامحدود فیلم ها- نرم افزارها-عکس های با حجم بالای خود را به راحتی آپلود کنید فیلم ها و سریال های خود را با سرعت بالا و بدون اخطار آپلود کنید. اختصاصی دیجی دانلود جدیدا که در اینستاگرام مشغول گشت و گذار باشید ، حتما با ...

کسب درآمد با اندیکاتور binary از سایت الیمپ

کسب درآمد با اندیکاتور binary از سایت الیمپ

برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

مرجع دانلود کتب مختلف و همچنین پایان نامه و مقالات دانشگاهی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما