پایان نامه 20

پایان نامه 20

مرجع دانلود پایان نامه و مقالات دانشگاهی

محل لوگو

دانلود پایان نامه دکترا دندانپزشکی بررسي اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي


دانلود پایان نامه دکترا دندانپزشکی بررسي اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي

دانلود پایان نامه دکترا دندانپزشکی بررسي اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1- دلايل انتخاب موضوع
1-2- بيان مسأله
1-3- تعريف واژه هاي عملياتي
فصل دوم: بررسي پيشينه پژوهش
2-1- تاريخچه
2-2- مروري بر مقالات
فصل سوم: اهداف و فرضيات
3-1- هدف كلي
3-2- اهداف اختصاصي
3-3- فرضيات
فصل چهارم: مواد و روشها
4-1- متغيرهاي تحقيق و مقياس سنجش متغيرها
4-2- جامعه مورد بررسي، تعداد نمونه
4-3- طرح جمع آوري اطلاعات
4-4-طرح تجزيه و تحليل آماري
4-5- مسائل اخلاقي و انساني طرح
4-6- روش اجراي تحقيق
فصل پنجم: يافته ها
فصل ششم: بحث و نتيجه گيري
6-1- بحث
6-2- نتيجه گيري
6-3- مشکلات و پيشنهادات
منابع
ضميمه
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1- ساختمان شيميايي فيلر شيشه
جدول 5-1- مقادير fracture toughness، استحکام خمشي و مدول خمشي نمونه هاي مختلف
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 4-1- قالب استفاده شده براي آزمون Fracture toughness
شکل 4-2- قالب استفاده شده براي آزمون استحکام خمشي
شکل 4-3- روش اندازه گيري خواص به روش 3-point bending
شکل 4-4- فيلر شيشه
شکل 4-5- مخلوط رزينهاي Bis-GMA/TEGDMA/UDMA
شکل 4-6- مراحل تهيه کامپوزيت
شکل 5-1- چغرمگي شکست نمونه هاي شامل مقادير مختلف IP-UDMA
شکل 5-2- استحکام خمشي نمونه هاي شامل مقادير مختلف IP-UDMA
شکل 5-3- مدول خمشي نمونه هاي شامل مقادير مختلف IP-UDMA
شکل 5-4- ارزيابي SEM سطح شکست با بزرگنمايي 8000
شکل 5-5- ارزيابي SEM سطح شکست با بزرگنمايي 100
شکل 5-6- ارزيابي سطح شکست توسط استريوميکروسکوپ
شکل 5-7- ارزيابي سطح شکست توسط استريوميکروسکوپ
شکل 5-8- منحني نيرو به جابجايي براي آزمون چغرمگي شکست
شکل 5-9- منحني نيرو به جابجايي براي آزمون استحکام خمشي
فصل اول
مقدمه
1-1 دلايل انتخاب موضوع:
1- با انجام اين تحقيق به اين سوال پاسخ داده مي شود كه آيا مونومر UDMA جديد مي تواند خواص مكانيكي كامپوزيت ساخته شده از مونومرهاي متداول (Bis-GMA / TEGDMA ) را بهبود بخشد.
2- توانايي انجام اين تحقيق، در پژوهشگاه پليمرو پتروشيمي ايران از نظر تخصصي و پرسنلي كاملاً وجود داشت.
3- با توجه به اين كه دوام ترميمهاي كامپوزيتي با خواص مكانيكي
كامپوزيت­ها ارتباط مستقيم دارند، پيدايش يك تركيب جديد كامپوزيت دنداني كه بتواند اين خواص را بالا ببرد، از جمله نيازها و اولويتها مي باشد. امروزه پيدايش كامپوزيتي با مونومري متفاوت كه خواص مكانيكي برتري نسبت به مونومرهاي موجود داشته باشد به عنوان يك چالش در مواد دنداني در نظر گرفته مي شود.
4- ساخت اين كامپوزيت آزمايشي بر اساس يك مونومر متفاوت و بررسي خواص مكانيكي آن در زمان محدود ( حدود 3 ماه ) انجام پذير بود.
5- با توجه به اينكه در اين طرح يك نوع مونومر كاملاً جديد مورد استفاده قرار گرفت که احتمالا مي توانست تأثيرات مثبتي روي خواص كامپوزيت داشته باشد، ميزان هزينه منظور شده براي طرح در مقابل نوآوري آن بسيار ناچيز بود.
6- با توجه به تجربيات ارزشمندي كه در زمينه ساخت و بررسي خواص كامپوزيت و همچنين سنتز مونومرهاي مختلف در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران وجود داشت و همچنين با توجه به اينكه مونومر فوق در آزمونهاي اوليه خواص خوبي را ارائه داده بود، به كار بستن تجربيات عملي قبلي همراه با استفاده از علوم روز مي­توانست منجر به انجام پژوهشي مطابق با استانداردهاي جهاني و مرزهاي دانش گردد.
بديهي است گام نهادن در وادي علوم مواد دنداني نياز به انجام پژوهشهايي از اين نوع دارد كه مي تواند باعث ارتقاء دانش و سربلندي ايران شود.
1-2- بيان مسأله:
پيدايش مونومر Bis-GMA و كامپوزيتهاي دنداني توسط Bowen و معرفي آنها به دندانپزشكي ترميمي بسيار موفقيت آميز بود، بطوريكه به زودي اين مواد به عنوان مواد پر كننده زيبا مورد قبول واقع شدند. امروزه هدف نهايي تحقيقات كامپوزيتهاي دنداني پيشرفته اين است كه موادي توليد كنند كه بتوانند در تمامي موارد جايگزين آمالگام گردند]1[.
تاكنون مواد گوناگوني از جمله آلياژهاي گاليوم، كامپوزيتهاي بهبود يافته، گلاس آينومرهاي تقويت شده و انواع مختلف سراميكها مورد مطالعه قرار گرفته اند.
ملاحظات كليدي براي مقبول بودن يك ماده مناسب شامل: قيمت پائين تر، ملاحظات محيطي، مقاومت سايشي و مقاومت در برابر شكستگي، و راحتي كاربرد كلينيكي مي باشد. تا كنون هيچ ماده اي كه تمامي اين خواص را دارا باشد تهيه نشده است ولي با توجه به پيچيدگي و قيمت بالاي سراميكهاي دنداني و آلياژهاي فلزي، كامپوزيتهاي دنداني بهترين امكان براي ايجاد يك ماده جايگزين واقعي براي آمالگام در آينده نزديك هستند]2[.
گرچه كامپوزيتهاي دنداني امروزي كاربرد كلينيكي آساني دارند، زيبا هستند و قيمت نسبتاً پائيني دارند ولي همواره سه مشكل عمده در ارتباط با دوام كلينيكي آنها مطرح مي باشد: انقباض حين پخت شدن، مقاومت پائين به شكستگي، علاوه بر اينها كامپوزيتها سايش بيشتري نسبت به سراميكها دارند]4[. با وجود اينکه خواص مکانيکي کامپوزيت بيشتر تحت تأثير فيلر است ولي ماتريکس ارگانيک نيز در استحکام، سفتي (stiffness) و مقاومت در برابر سايش نقش قابل توجهي دارد. تغييراتي که تا کنون در کامپوزيتهاي تجاري ايجاد شده بيشتر روي تکنولوژي فيلر بوده است در حاليکه مونومر رزيني تقريبا بدون تغيير باقي مانده است]3[.
مقاومت در برابر شكست پائين كامپوزيتهاي دنداني امروزي خصوصيتي است كه كاربرد آنها را بسيار محدود مي سازد]4[.
تا كنون توجه بسياري براي سنتز مونومرهاي جديد شده است تا جايگزيني براي فائق آمدن بر اين مشكلات فراهم شود]5[.
انتظار مي رود كه با استفاده از مونومرهايي با خواص مطلوبتر بتوان دوام كلينيكي ترميمهاي كامپوزيت را بيشتر كرده و موارد كاربرد آنها را گسترش داد]3[.
پليمريزاسيون نوري دي متاکريلات توسط نور مرئي در حضور يك آغاز گر نوري مناسب منجر به تشكيل ساختار شبکه اي (Cross-Linked) مي شود كه در مواد دنداني كاربرد دارد. رزينهاي با پايه آکريلات بعلت واكنش پذيري بالاي مونومرهاي آکريلات بيشترين استفاده را در سيستم هاي نورپخت (light – cure) دارند. امروزه دي متاکريلاتهاي جديد بسياري به عنوان جايگزين براي مواد ماتريکس کامپوزيتهاي دنداني بکار رفته است تا خواص بهتري براي کامپوزيتهاي دنداني حاصل شود]11[.
در پژوهشي که در پژوهشگاه پليمرو پتروشيمي ايران انجام شد، يک نوع مونومر رزيني يورتان دي متاکريلات (UDMA) جديد با وزن مولکولي بالاتر، با واکنش دو اکي والان ايزوفورون دي ايزوسيانات (IPDI) و يک اکي والان پلي اتيلن گليکول 400 (PEG400) سنتز شده است. نتايج موجود اين UDMA جديد نشان دادند که اين مونومر درجه تبديل (degree of conversion) بالاتري در مقايسه با مونومر Bis-GMA اي که بطور معمول استفاده مي شود، دارد. همچنين refracfive index آن خيلي نزديك به refractive index فيلرهاي شيشه اي مي باشد كه در كامپوزيتهاي دنداني بكار مي روند.]11[ مطالعه حاضر، يك تحقيق اوليه براي كاربرد اين UDMA به عنوان مونومر کامپوزيتهاي دنداني مي باشد. در اين مطالعه برخي خواص مکانيکي کامپوزيت سنتز شده با درصدهاي مختلف اين UDMA اندازه گيري شد و با خواص كامپوزيتي كه تنها بر پايه Bis-GMA/TEGDMA بود، مقايسه گرديد.
از آنجائيكه كامپوزيتهاي امروزي براي ترميم دندانهاي خلفي نيز بكار مي روند، احتمالاً شکست (Fracture) ترميم مي تواند دليل قابل توجهي براي Failure آن باشد.
ممكن است نتايج مطرح شده در اين تحقيق بتوانند شاخص مفيدي از مقاومت به چنين شكستهايي باشند. همچنین مي توان با تحقيقات بيشتر روي خواص ديگر كامپوزيت ساخته شده با اين مونومر جديد، آن را به كارخانه هاي سازنده به عنوان كامپوزيتي با خواص مكانيكي بالا ارائه نمود.
1-3- تعريف واژه هاي عملي
چغرمگي شکست (Fracture toughness): يک خصوصيت ذاتي است که توانايي ماده براي مقاومت در برابر انتشار ترک (crack) از درزهاي (flaw) موجود را نشان ميدهد ]14[.
KIC: شدت استرس بحراني در نوک درز (flaw) را شرح ميدهد که باعث انتشار ترک (crack) تحت شرايط (Mode I , tensile) Plane-Strain مي شود ]14[.
Plane strain: حالتی از توزیع کرنش (strain) در ماده است که در آن مولفه­های کرنش در یکی از جهتهای (مثلا جهت z) صفر است. یعنی و فقط مولفه های کرنش در یک صفحه صفر نیستند. با توجه به اینکه معادلات استفاده شده برای اندازه گیری Fracture toughness برای شرایط plane strain (کرنش صفحه ای) بدست آورده شده است، درنمونه سازی برای آزمون ضخامت نمونه به اندازه­ای انتخاب می­شود که این شرایط برقرار باشد. نمونه­های انتخاب شده برای آزمون Fracture toughness در کار حاضر مطابق استاندارد E399 انتخاب شدند که در آنها نمونه­ها به اندازه کافی ضخیم هستند (معادل mm5/2) تا شرایط plane strain برقرار باشد (http://www.cmmp.ucl.ac.uk/~ahh/teaching/elastic/node10.html)
شکل مولکولي UDMA جديد (IP-UDMA)
اينUDAM جديد وزن مولکولي بالاتر و انعطاف پذيري بيشتري در مقايسه با UDAMهاي تجاری دارد. ساختار منعطف پلی اتیلن گلیکول در این مولکول می­تواند به کامپوزیت نهایی انعطاف­پذیری بیشتری ببخشد.
فصل دوم
بررسی پيشينه پژوهش
2-1- تاريخچه:
با بررسي سير پيدايش رزينهاي کامپوزيتي به سيمانهاي سيليکات و سيستمهاي آکريلي خواهيم رسيد. با گذشت زمان و افزودن ذرات شيشه به عنوان فيلر و نيز با پيدايش مونومر Bis–GMA كامپوزيتهاي دنداني به دنياي دندانپزشكي معرفي شدند. كامپوزيتها بدليل خواص مكانيكي بالاتر، انقباض كمتر در هنگام پليمريزاسيون، مقاومت بيشتر در برابر سايش و نهايتاً نتايج كلينيكي بهتر جايگاه ويژه اي در دندانپزشكي يافتند و با پيدايش سيستمهاي باندينگ و پيشرفت در اين زمينه به عنوان ماده اي بسيار با ارزش در دندانپزشكي ترميمي در نظر گرفته شدند]4و6[.
2-1-1- ساختمان و تركيب كامپوزيتهاي دنداني
كامپوزيتهاي دنداني كه در دندانپزشكي بكار مي روند به طور کلي شامل چهار قسمت مي باشند]4و8[:
1- رزين ماتريس آلي
2- فيلرهاي معدني
3- عامل اتصال دهنده ( Coupling Agent )
4- سيستم فعال كننده و آغاز كننده
بطور كلي رزين ماتريس، زمينه ماده كامپوزيتي را تشكيل مي دهد و از طريق عامل اتصال ( Coupling Agent ) ذرات فيلر را بهم مرتبط مي سازد و در كنار هم نگاه مي دارد]8[.
2-1-2- ماتريس رزيني
بطور كلي در ابتدا مونومرها بصورت مايع مي باشند كه طي واكنش پليمر شدن به يک سيستم پليمر سخت تبديل مي گردند. اين خاصيت ماده يعني در واقع تبديل از يك فرم پلاستيك به جامد سخت، اجازه ميدهد تا اين ماده بتواند به عنوان يك ماده ترميمي در دندانپزشكي در نظر گرفته شود. مونومرهاي رايج كه در سيستم كامپوزيتهاي دنداني بكار مي روند عبارتند از:
الف) Bis-GMA :
كه حاصل واكنش بيس فنل. آ( Bisphenol-A ) و گليسيديل متاكريلات
(Glycidyl Methacrylate) مي باشد و به عنوان رزين Bowen هم شناخته مي شود كه در واقع نام مخترع رزين مذكور است. اين رزين در مقايسه با متيل متاكريلات داراي وزن مولكولي بالاتر بوده و اين خصوصيت سبب كاهش انقباض ( Shrinkage ) ناشي از پليمريزه شدن آن مي گردد]8[.
ب) رزين يا مونومر UDMA ( Urethane dimethacrylate‌):
در مولكول يورتان دی­متاکريلات، بيس فنل – آ با ايزوسيانات خطي جايگزين شده است و همين امر باعث شده تا ويسكوزيتي اين مولكول نسبت به Bis-GMA كمتر باشد.
هر دوي اين مونومرهاي رزيني (Bis-GMA و UDMA) داراي وزن مولكولي بالا و لذا بسيار ويسكوز هستند ]4و6و8[ و با اضافه نمودن مقدار كمي از فيلر، كامپوزيتي با قوام بسيار بالا توليد مي گردد كه قابل استفاده در كلينيك نمي باشد]8[. به منظور حل اين مشكل مونومرهاي رزيني كه به عنوان كنترل كننده ويسكوزيتي معروفند به سيستم اضافه مي شوند.
ج) مونومرهاي رقيق كننده:
از مونومرها با وزن مولكولي پائين كه به عنوان كنترل كننده ويسكوزيتي در ساختمان كامپوزيتهاي دنداني بكار مي روند مي توان متيل متاكريلات (MMA)، اتيلن گيلكول دي متاكريلات EGDMA و تري اتيلن گليکول دي متاکريلات (TEGDMA) را نام برد. آخرين مونومر نام برده شده (TEGDMA) رايج ترين مونومر در اين گروه است.
كاهش در غلظت Bis-GMA توسط TEGDMA، بسيار چشمگير است. مخلوط 75% وزني Bis-GMA و 25% وزني TEGDMA، ويسکوزيته اي معادل cp4300 (centi poise‌) دارد. در حاليكه مخلوط 50/50 آن CP200 غلظت دارد.
متأسفانه اضافه کردن مونومرهاي با وزن مولکولي پائين، انقباض ناشي از پخت را بالا مي برد و همين عاملي است تا ميزان افزودن TEGDMA را محدود کند. مونومرهاي دي متاکريلات علاوه بررقيق کردن جزء رزيني اجازه پيوندهاي شبکه اي (cross-linking) وسيعي را ميدهد که سبب مي شود ماتريکس رزيني نسبت به حلالها مقاومتر شود. مونومرهاي Bis-GMA، UDMA و TEGDMA داراي باند دوگانه کربن – کربن در دو انتهاي زنجيره هستند. و وارد واکنش پخت افزايشي مي شوند. در برخي از محصولات از هردو اليگومرBis-GMA و UDMA استفاده مي شود.
لازم به ذكراست كه براي جلوگيري از پليمريزاسيون ناخواسته رزينها يك بازدارنده مانند هيدروكينون Hydroquinone به ميزان بسيار كم حدود 1/0 درصد و يا كمتر به آنها افزوده مي شود]8[.
بطور كلي اگر چه بيش از 40 سال از فرمول رزين Bowen مي گذرد اما پايه رزيني كامپوزيتهاي دنداني هنوز تغييرات اساسي نداشته كه بعلت خواص بسيار خوب اين رزين مي باشد همچنین بدليل عدم جايگزيني اين رزين خواص مكانيكي رزينهاي كامپوزيتي نيز بطور محدود قابل تغيير بوده و خيلي بهبود نيافته است]9[.
بر اساس مطالعات اخيري كه در جهت ارزيابي رابطه مونومر با خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيتها صورت گرفته، نقش مهم مونومر در تعيين خواص كامپوزيتهاي دنداني روشن شده است.
2-2- مروري بر مقالات
خواص مکانيکي کامپوزيتهاي دنداني بستگي به فاکتورهاي زيادي از جمله ماتريکس پليمري، ذرات فيلر و اتصال بين فيلر و ماتريکس دارد. تاکنون مطالعات زيادي براي بهبود خواص کامپوزيتها شده است. بسياري از بررسي ها عدم استحکام کافي کامپوزيتها در تحمل نيروهاي بالا و مقاومت کم آنها در برابر شکست را ناشي از ضعف و کمي مقاومت فيلرهاي شيشه داخل کامپوزيت مي دانند و لذا راههاي مختلفي همچون استفاده از فايبرها و ويسکرها در ساختمان کامپوزيتها را برگزيده و آنها را آزمايش کرده اند ]40، 41، 42، 56 و 57[ شکل و ميزان فيلرها روي استحکام خمشي، مدول الاستيک در خمش، سختي (hardness) و Fracture toughness تاثير دارد. بر اساس مطالعه اي که Kim و همکارانش در سال 2002 انجام دادند نشان داده شد که با افزايش ميزان فيلر، استحکام خمشي، مدول الاستيک در خمش و سختي (hardness) حداکثر بود. Fracture toughness نيز با افزايش حجم فيلرافزايش يافت. ولي حداکثر toughness زماني بود که حجم فيلر تقريبا حدود %55 حجمي بود ]67[. اخيراً از ويسکرهاي سراميکي فيوز شده با سيليکا براي تقويت کامپوزيتها استفاده مي شود ]55[. فيوژن ذرات شيشه اي سيليکا روي سطح ويسکرها باعث تسهيل سايلنيزه کردن آنها شده و با ايجاد سطوح خشن تر در ويسکرها، گير آنها را در ماتريکس بهبود مي بخشد و در نتيجه باعث بهبود قابل ملاحظه اي در خواص مکانيکي کامپوزيت ها مي­شود ]59[.
Ferracane تاثير treatment سطحي نانوفيلرها را روي خواص کامپوزيت هيبريد آزمايشي بررسي کرد. نتايج اين مطالعه نشان داد که کامپوزيتهايي که فيلر treat نشده داشتند خواص پايين تري نشان دادند. گرچه treatment سطحي فيلرها تاثير کمي روي خواص مکانيکي اين کامپوزيت ها داشت ]60[.
در سال 1988، Kawaguchi و همکارانش مطالعه اي در مورد اثر ساختار مونومر روي خواص مکانيکي رزين هاي Unfilled نور پخت انجام دادند. آنها 9 نوع دي متاکريلات آروماتيک را بررسي کردند بطوريکه آناليز اطلاعات اين مطالعه نشان داد که خواص مکانيکي اين رزين هاي پخت شده به ميزان زيادي به ساختار مونومر بستگي دارد ]7[.
اولين نوع رزين يورتان دي متاکريلات از هيدروکسي آلکيل متاکريلات­ها و دي ايزوسياناتها سنتز شد. اين مونومرها وزن مولکولي تقريبا برابر با Bis-GMA دارند اما ويسکوزيتي آنها کمتر است. بيشترين مونومر از اين نوع 1، 6 بيس (متاکريلوکسي - 2 – اتوکسي کربونيل آمينو) – 2 و 4 و 4 – تري متيل هگزا (UDMA-UEDMA) است که محصول واکنش 2- هيدروکسي اتيل متاکريلات و 2 و 4 و 4 تري متيل هگزامتيلن دي ايزوسيانات مي باشد. اين مونومر يا به تنهايي و يا با ترکيب ديگر مونومرها مثل Bis-GMA و TEGDMA بکار مي رود.
يورتان ها از واکنش گروه هاي هيدروکسيل ثانويه Bis-GMA با ايزوسيانات ها نيز سنتز مي شوند تا سيستم هاي مونومري با آب دوستي کمتر ايجاد کنند. در نوعي از رزين کامپوزيت ها گروه دي (يورتانوفنيل) متان سخت با يک گروه هگزامتيلن دي يورتان جانشين شده که به علت کاهش ممانعت ها در برابر چرخش آزاد اطراف پيوندها منعطف تر است. افزايش انعطاف پذيري باعث درجه تبديل بالاتر اين گروه در مقايسه با کامپوزيتهاي ديگر شده است.

 

تعداد صفحات:88
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


مبلغ قابل پرداخت 5,400 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

مقاله پرسش مهر 98-97رئیس جمهور

مقاله پرسش مهر 98-97رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 98-97 رئیس جمهور بهترین نمونه پرسش مهر نوزدهم سالتحصیلی 98-1397 دانلود مقاله پرسش مهر 98-97 رئیس جمهور بهترین نمونه پرسش مهر نوزدهم سالتحصیلی 98-1397 با فرمت ورد و قابل ویرایش در 25 صفحه.این مقاله پرسش مهر بسیار کامل و آماده می باشد و محتواتش فهرست وار در زیر ...

پاسخ به پرسش مهر 97رئیس جمهور

پاسخ به پرسش مهر 97رئیس جمهور

دانلود مقاله پاسخ به پرسش مهر 97 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 21 صفحه به صورت کامل و دقیق در رابطه با پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور 98-1397 مقاله پاسخ به پرسش مهر 97 رئیس جمهور بسیار کامل و دقیق و قابل ویرایش و قابل ارائه به صورت مقاله در جشنواره ها و مسابقات آموزش و پرورش ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 22صفحه با موضوع در این بخش می توانید دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع را به صورت دقیق و کامل انجام داده و از این فروشگاه خرید کنید. برای دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع می توانید ...

درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 تالیف منوچهر طباطبایی موتمنی منبع رشته حقوق پیام نور ورودی های 95 به بعد شامل 287 صفحه در قالب فایل pdf طبق لیست حذفیات باب 2 و 3 و 5 مطالعه شود. ...

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست حقوق محیط زیست بین الملل جلد اول منبع ورودی های 95 رشته حقوق پیام نور نوشته حسن مرادی شامل 148 صفحه با فرمت pdf طبق لیست حذفیات فصل های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 مطالعه شود. ...

خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر جان

خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر جان

نمونه سوالات دانشگاه پیام نور به همراه پاسخ نامه تستی : نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی (2 سری) نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی (2 سری) نیمسال اول 94-93 با پاسخ نامه کلیدی (2 سری) نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی (2 سری) بروزرسانی:96-95با پاسخنامه کلیدی(2سری) بروزرسانی:5/12/96 افزوده ...

آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل شرح 30

آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل شرح 30

مجموعه آزمایشات و روش تحقیق (گزارشات) روانشناسی تجربی کاملترین مجموعه آزمایشات روانشناسی در اینترنت (30 عدد گزاش کار آزمایش) شامل 30 آزمایش روانشناسی تجربی به صورت فایل ورد (doc و pdf)صفحه آرایی شده و قابل ویرایش به همراه مقدمه،شرح آزمایش، مواد و وسایل مورد نیاز، تحلیل ...

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

شما با خرید این محصول سه فایل دانلود میکنید: فایل اول: خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری یکی از دروس عمومی دانشگاهی تعداد صفحات : 40 ص جزوه تهیه شده در هفت فصل و به صورت نموداری و توضیحی و با کیفیت عالی تهیه شده است. تا دانشجویان عزیز در کوتاه ترین مدت ...

مقاله پاسخ به پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور پرسش مهر

مقاله پاسخ به پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور پرسش مهر

مقاله پاسخ به پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور پرسش مهر 98-1397 به صورت کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 27 صفحه برای دانلود مقاله پاسخ به پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور پرسش مهر 98-1397 به صورت کامل ابتدای محتویات و فهرست مطالب این مقاله را مشاهده نمایید. فهرست مطالب چکیده7 مقدمه. ...

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانش خانواده و جمعیت - جمعی از نویسندگان - عمومی

«دانش خانواده و جمعیت» دانشگاه پیام نور کامل به همراه تست های رسمی این درس از سال تحصیلی 92 تا سال 96 بازدید کننده گرامی توجه فرمایید قیمت این محصول در اکثر فروشگاه ها با تعداد صفحه های کمتر در حدود 10 هزار تومان است که در وب سایت جزوه سرا با تخفیف تابستانی ...

نمونه سوال پایه چهارم تمای دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه چهارم تمای دروس به صورت هفتگی و

بروز ترین و محبوب ترین نمونه سوالات ابتدایی پایه چهارم سال تحصیلی 97-96نمونه سوالات هفتگی برای تمامی دروسنمونه سوالات ماهانه برای تمایی دروسنمونه سوالات سالانه برای تمامی دروسبا دانلود این پکیج 300 صفحه نمونه سوال برای پایه چهارم دریافت کنید. برای دانلود از درگاه ...

راهنمای کامل و حل المسائل اصول حسابداری 1 - بر

راهنمای کامل و حل المسائل اصول حسابداری 1 - بر

راهنمای کامل و حل المسائل اصول حسابداری 1 بر اساس کتاب مقدم و شفیع زاده منبع رشته حسابداری پیام نور شامل نکات مهم و چکیده هر فصل نمونه سوالات امتحانی با جواب حل کامل تمرینات هر فصل به صورت تشریحی 251 صفحه با فرمت pdf ...

حقوق بین الملل عمومی 1 - ضیایی بیگدلی - حقوق پیام

حقوق بین الملل عمومی 1 - ضیایی بیگدلی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق بین الملل عمومی 1 تالیف محمدرضا ضیایی بیگدلی منبع رشته حقوق پیام نور فصل های 1 تا 6 277 صفحه با فرمت pdf ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

مرجع دانلود کتب مختلف و همچنین پایان نامه و مقالات دانشگاهی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما