پایان نامه 20

پایان نامه 20

مرجع دانلود پایان نامه و مقالات دانشگاهی

محل لوگو

دانلود پایان نامه دکترا دندانپزشکی بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان


دانلود پایان نامه دکترا دندانپزشکی بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان

دانلود پایان نامه  دکترا دندانپزشکی بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله

 

 

معرفي كاربرد شاخص هاي مال اكلوژن

شاخص هاي ارتودنسي سال ها براي سنجش شدت مال اكلوژن بيماران و نياز آن ها به درمان به كار رفـتـه انـد. دوشـاخـص IOTN(Index of Orthodontic Treatment Need)وPAR Assessment Rating index)(Peer در حدود 20 سال قبل معرفي شدند.كاربرد شاخص ها در آينده فراگيرتر خواهد شد تا سنجش نياز به درمان و موفقيت درمان از همگوني بيشتري برخوردار شود.

درمان هاي ارتودنسي از ابتداي بنيانگذاري (National Health Service) NHS در سال 1948 در دسترس بوده اند. دسترسي به اين درمان ها از آن زمان در سطح وسيع‌تري ممكن شده و درمان در مطب‌ها نيز پيچيده تر گشته است، ضمناَ تمايل به درمان هاي ثابت و فانكشنال نيز بيش تر به چشم مي خورد. در سالهاي اخير ، نگراني هايي درباره استانداردNHS براي درمان ارتودنسي ، به خصوص درباره خدمات دندانپزشكان عمومي به وجود آمده است. Elderton و Clark دريافتند اكلوژن تنها در ميان يك سوم بيماران بهبود مي‌يابد.در مطالعه اي اخيراَ از1200موردمعرفيشده بهDental Practice Board ، در درصد قابل توجهي از آنان ، نياز به درمان كاهش يافته و دندان ها رديف شده بودند. از موارد گزارش شده، 20 درصد نياز متوسطي به درمان داشتند و اين نشان مي داد بيماران اين گروه به خوبي درمان شده بودند.براي چندين سال ارزيابي كيفيت نتايج درماني ارتدنسي يكي از مشكلات بوده است . براي بيماران و دندانپزشكان عمومي ومتخصصين ديدگاههاي متفاوتي درباره يك اكلوژن خوب وجود داشت.Andrews دريافت كه حتي در 1150 موردي كه استاندارد درماني آنها بالا در نظر گرفته شده بود گوناگوني قابل ملاحظه اي از نظر ، يك نتيجه خوب ، وجود داشت.

بيماران اغلب از اينكه چرا براي درمان فرا خوانده شدند آگاهي نداشتند . به‌نظر مي رسد كه بسياري از درمان‌هاي ارتودنسي كه در گذشته انجام مي شد در اثر القاي دندانپزشك بود، بنابراين به روش‌هايي براي تعريف نيازها و استانداردهاي درماني نياز داريم.

معمولاَ در سيستم هاي بهداشتي عمومي منابع موجود براي برآورد نيازها كفايت نمي كنند. بر اين اساس مجبور به تقسيم منابع و اولويت بندي هستيم. به دليل كمبود منابع و نگراني درباره استانداردهاي درمان ارتودنسي در كشورهايي كه بيمه درماني قدرتمندي دارند، به طور كلي سيستمي منطقي براي اولويت بندي مال اكلوژن مطلوب خواهد بود. در سوئد و نروژ ارتودنتيست ها مال اكلوژن را در چند گروه بندي كرده اند كه ميزان برداشت از منابع بهداشت عمومي را براي درمان مشخص مي كند؛ بيماران مبتلا به شكاف لب و كام ، اورجت بيش از 10 ميلي متر، دندان هاي نهفته و چندين دندان غايب در گروه فوري ترين درمان ها قرار مي گيرند و بيماراني كه دندان‌ها‌يشان كمي نامرتب است از اولويت كمتري برخوردارند.اين طبقه بندي را مي توان يك شاخص براي نياز درماني دانست. جهت ارزيابي درمان تعيين اسنانداردهاي درماني و ارزيابي نتايج كار توسط خود درمانگر، ايجاد شاخصي كه كيفيت نتيجه درمان را به عدد تبديل كند لازم است.

چرا بايد از شاخص ها استفاده كنيم ؟

شاخص‌ها جهت طبقه‌بندي ناهنجاري‌هاي پزشكي و دنداني به وجود آمده اند تا در اپيدميولوژي ، تحقيقات و طبقه‌بندي بيماران بر اساس نياز ما را ياري دهند. شاخص DMF در دندانپزشكي ترميمي وشاخص هايي در پريودنتولوژي و ساير زمينه هاي دندانپزشكي سال هاست كه مورد استفاده قرار مي گيرد. مال اكلوژن پديده اي بي همتا است از آنجا كه الگوهاي بي ارتباطي را نمايش مي دهد كه بيما ر نسبت به آنها واكنش متفاوتي دارد.

شاخص هاي بسياري در گذشته براي سنجش مال اكلوژن به وجود آمد، اما تنها دو شاخص اولويت درماني Grainger ( TPI ) وشاخص اكلوزال Summer ( OI) كاربرد وسيع يافته بودند،با اين حال ،سنجش اين شاخص ها زمان زيادي صرف مي كند و استفاده از آنها مشكل و مستلزم تكميل فرم طولاني و پيچيده اي است و همين اشكالات امكان تحقيقات و ارزيابي نتايج را محدود مي كند.

برخي مطالعات نتايج به دست آمده از كاربرد شاخص هاي متفاوت مال اكلوژن رامقايسه كردهاند. Hermanson ، Greve تفاوت قابل توجهي را در امتياز بندي پنج شاخص مختلف، كه نمونه هاي مشابهي را سنجيده بودند، يافتند، در حالي كه Gereve، Hagan همراهي بالايي را بين معالجه كنندگان در كاربرد 3 شاخص مختلف يافته بودند.

استفاده ازشاخص ها بايد در تفسير خصوصيت ها همگوني ايجاد كند.در حاليکه شاخص‌هاي مورد استفاده تا سال هاي اخير الگوهاي مشابهي را از خصوصيات مختلف يك مال اكلوژن نشان نمي دادند. وبه همين دليل با وجود آن كه شاخص ها ي متعددي به وجود آمده اند (همانطور كه قبلاَ اشاره كرديم) هيچ يك در سطح بين المللي مقبوليت نيافتند. بنا براين شاخص هاي ساده تر بايد ايجاد گردند. در چند سال اخير ، دو بخش دانشگاهي ( در متچستر و بريستول ) و چهار مجمع ارتودنسي از طريق گروه الحاقي استانداردهاي خود- دو شاخص براي مال اكلوژن را ايجاد كرده اندکه عبارتند از:

الف) شاخص نيازبه درمانهاي ارتودنسي(IOTN) ب) شاخص درجه بندي سنجش همتايي يا PAR

(Peer Assessment Rating) . شاخص نيازبه درمانهاي ارتودنسي(IOTN) ازدو جزء مستقلسلامت دنداني (Dental Health Component = DHC) و جزء زيبايي (AestheticComponent) تشكيل شده است. شاخص درجه بندي سنجش همتايي(PAR) مقادير عددي را به الگوهاي مختلفي نسبت مي دهد كه در نهايت مال اكلوژن را به وجود مي آورند و مجموع اين ها ميزان انحراف از اكلوژن ايده آل را نشان مي دهد( كه اكلوژن عالي مقدار عددي صفر را مي پذيرد).

اين شاخص ها توسط 74 دندانپزشك شامل 22 ارتودنتيست مشاور، 22 متخصص رشته هاي ديگر، 11 مسئول دندانپزشكي در جامعه، 15 دندانپزشك عمومي و 4 صاحب نظر ديگر( مشاور بورد دندانپزشكي و كاركنان بخش ارتودنسي بيمارستان) ارزيابي شد تا مطمئن شويم مجموعه صاحب نظران نمايانگر جامعه دندانپزشكي هستند.(1)

تاريخچه ابداع IOTN

ايجاد شاخصي براي سنجش اولويت درماني(2)

هدف اين مطالعه ايجاد شاخصي معتبر و تكرار پذير براي ارجحيت درمان ارتودنسي بود.پس از مرور متون در دسترس ، چنين نتيجه گيري شد كه اين هدف با ايجاد دو جزء جداگانه براي ثبت:1- سلامت دنداني و عملكردي براي درمان،2-عدم تناسب زيبايي به وجود آمده توسط مال اكلوژنايـجـاد شــدهاسـت. با تـغـيـيـري درشــاخـص بکار رفته ‌تـوســــط(Swedish Dental Health Board ) براي سنجش نياز درماني بر اساس عملكرد در سلامت دنداني ، اين شاخص به صورت 5 رتبه با مر زهاي مشخص تغيير يافت. براي سنجش نياز درماني از ديدگاه زيبايي نيز شاخصي با 10 طبقه، به طور مستقل تعريف شد . اين شاخص با استفاده از عكس هايي از افراد 12 ساله كه در يك تحقيق بزرگ چند تيمي جمع آوري شده بود ارزيابي شد. 6 قضاوت كننده غير دندانپزشك اين عكس ها را بر اساس يك ميزان آنالوگ بصري و به فواصل مساوي در محدوده ارزيابي تنظيم كردند و عكس هايي كه نماينده هر دسته بودند انتخاب شدند. براي سنجش اين شاخص در عمل ، دو نمونه از جمعيت ، گروهي از بيماران ارجاعي براي درمان و نمونه اضافي از كودكان 12-11 ساله مدرسه اي ، انتخاب شدند. هر دو گروه با ستفاده از شاخص ارزيابي شدند و نتايج رضايت بخشي از يافته هاي هر مشاهده گرو مقايسه مشاهده گر هاي مختلف ، به دست آمد.

نقد:

در اين شاخص به خوبي به دو جزء مستقل نياز درماني ارتودنــــسي ( جزء زيبايي و جزء سلامت دنداني ) به طور جداگانه بها داده شده است، لذا خصوصيات شاخص اكلوزالي ايده ال ( از جمله اعتبار) در اين شاخص بيش از ساير شاخص ها نمود مي يابد. در كارهاي بعدي نشان داده شد اين دو جزء همپوشاني بالايي دارند و مي توان شاخص DHCرا به صورت مستقل نيز در كارهاي جامعه نگر به كار برد.

نياز به درمان ارتودنسي در كودكان انگلستان(3)

مديريت موثر يك سيستم تامين كننده سلامت دنداني عمومي به اطلاعات دقيقي ازنياز جامعهاحتياج دارد. در بررسي هاي پيشين ميزان نياز به درمان ها ي ارتودنسي در جوامع كه توسط اپيدمولوژيست ها و ارتودنتيستها ارزيابي شده ، بسيار گوناگون بوده است. اين مقاله يافته هاي دو پژوهش مستقل از نياز درماني ارتودنسي در انگلستان را با استفاده از شاخص نياز به درمان هاي ارتودنسي(2) نشان مي دهد. نتايج نشان مي دهند كه تقريباَ يك سوم جمعيت 11 تا 12 ساله انگلستان به درمان ارتودنسي نياز دارند . اساس انتخاب گروه هاي نيازمند به درمان در هر دو مطالعه مشابه و بر اساس شديد ترين الگوهاي ناهنجاري اكلوزالي بود.

مواد و روش ها:

جمعيت هاي مورد مطالعه به صورت تمام دانش آموزان سال اول مقطع دوم تعريف شدند (يعني 12-11 ساله ) كه در مدارس دولتي منچستر و شفيلد حضور داشتند. با استفاده از تكنيك نمونه گيري تصادفي طبقه اي در دو مر حله ، 9 دبيرستان از 18 دبيرستان مركز بهداشت ناحيه سالفورد ،3 در منچستر و 22 مدرسه از 89 مدرسه موجود در شفيلد، انتخاب شدند كه نماينده مقطعي از وضعيت اجتماعي – اقتصادي جامعه بودند.

معاينه :

معاينه در هر مدرسه با استفاده از لامپ angle poise با حباب 60 واتي و در شرايط استاندارد انجام شد. هيچ اطلاعات راديوگرافيكي استفاده نشد و معاينه كننده ها به مدارك دندانپزشكي بيمار دسترسي نداشتند. هر كودكي كه در روز معاينه در مدرسه حضور داشت به نوبت از نظر مال اكلوژن بررسي شد . در منچستر معاينه توسط محقق اول و در شفيلد توسط محقق دوم انجام گرديد. هر دو معاينه كننده قبلاَ براي استقاده از IOTN آموزش ديده بودند و مهارت لازم را كسب كرده بودند.

نقد مقاله :

سن انتخاب شده در اين مطالعه 11 تا12 سالگي بوده است، در اين سنين احتمال عدم رويش مولرهاي دوم و حتي پره مولرهاي دو م نيز وجود دارد كه نياز درماني رابيش ازحد واقعي جلوه مي دهد و رويش فكين نيز هنوز به حداكثر خود نرسيده و فرصتي براي جبران شلوغي هاي دنداني در ناحيه قدامي وجود دارد.

در مطالعه مااستفاده از IOTN در سنين 16-14سالگي بود كه حتي با ا حتساب تاخير رويش كه در محدوده 2 سال كاملاَ طبيعي اســـت. احتمال تخمين غير واقعي نياز درماني به حداقل مي رسد زيرا در اين سنين دندان هاي دايمي كاملاَ رويش يافته اند.

گوناگوني نظر دندانپزشكان در تعيين نياز به درمان ارتودنسي(4):

خصوصياتي كه دندانپزشكان براي قضاوت درباره نياز به درمان ارتودنسي استفاده مي كنند چندان مشخص نيست. اين مطالعه درباره گوناگوني برداشت دندانپزشكان از نياز به درمان ارتودنسي تحقيق مي كند. هفتاد و چهار دندانپزشك 320 كست دنداني را در ارتباط با نياز به درمان ارتودنسي از نظر زيبايي و سلامت دنداني ارزيابي كردند.اين بررسي‌ها نشان داد نظرات اين افراد درباره نياز به درمان تفاوت ‌هاي قابل ملاحظه‌اي دارد.پيشنهاد مي شود يكي از روش هاي دستيابي به ارزيابي هماهنگ نياز به درمان هاي ارتودنسي ، استفاده از يك شاخص اكلوزالي است. تا زماني كه يك شاخص اكلوزالي توسط جامعه ارتودنسي پذيرفته نشده، اختلاف بين نياز و در خواست درمان ارتودنسي بين دندانپزشكان و ديدگاه هاي ناهمگون آنها ادامه خواهد يافت.

تعيين نياز به درمان هاي ارتودنسي بدون حضور بيمار از سوي دندانپزشك با مشكلات فراوان مواجه است ناتواني در بررسي اكلوژن ديناميك بيمار و بررسي عوارض باليني ما ل اكلوژن از جمله اين عوارض است.به هر حال، اين مقاله در نمايش عدم توافق ميان دندانپزشكان بسيار موفق عمل كرده است و اين همان نكته ا ي است كه باعث محبوبيت اخير شاخص هاي اكلوزال درميان دندانپزشكان شده است.

مقايسه و مقابله دو شاخص ارتودنسي شاخص نياز به درمان هاي ارتودنسي و شاخص زيبايي دنداني (5)

اين مقاله دو شاخص ارتودنسي شاخص نياز به درمان هاي ارتودنسي (IOTN) و شاخص زيبايي دندانDAI) ( را با يكديگر مقايسه مي كند. هر دو شامل خصوصيات باليني و زيبايي هستند. هر دو اين پيش فرض را قبول دارند كه يكي از فوايد عمده درمان هاي ارتودنسي بهبود زيبايي و نتيجه منطقي آن سلامت رواني و اجتماعي فرد به وجود آمده‌اند. هر دو شاخص به منظور شناسايي كودكان در وخيم ترين الگوهاي اكلوزالي براي بهره گيري از منابع عمومي بکار رفته اند. نحوه ايجاد ارزش و اعتبار IOTN وDAIبه ترتيب دراولين ودومين قسمت مقاله توصيف شده اند. قسمت سوم مقاله اين دو شاخص را با هم مقايسه مي كند.. در IOTN جزء زيبايي ابزاري جداگانه و مستقل از جزءسلامت دنداني است .جنبه بي همتايي DAI ارتباط دادن نظريات مردم از زيبايي به اندازه گيري هاي الگوي آناتوميك در اين خصوص است ، در حالي كه درIOTN دو جزء قابل تركيب نيستند. هر دو جزء (IOTN) داراي سه طبقه بي نياز از درمان ، نياز به درمان جزئي و نياز به درمان قطعي هستند و از يك محدوده پيوسته برخوردار نيست ، در حالي كه DAI از يك محدوده وسيع تر برخورداراست. و نتيجه قابليت مقايسه دقيق تري خواهد داشت.

هر چند نويسندگان مقاله كه هر دو مبدعان DAI ‌ بوده اند، اشكالاتي به شاخص (IOTN) وارد داشته اند، ولي همانطور كه درمتن مقاله ديده مي شود DAI نيزخالي از اشكال نيست. و علاوه بر اين ايجاد يك محدوده با دامنه وسيعتر در DAI مي تواند خطاي اندازه گيري را افزايش دهد و بروز آن را نمايان كند .از اشكالات عمدهDAI آن است كه در تحقيقات حساسيت آن به دندان هاي از دست رفته ، اثبات شده و اوربايت هايي كه بافت نرم را صدمه مي زنند تفاوتي با اوربايت‌هاي غير تروماتيك ندارند.

به طور كلي هيچ كدام از شاخص‌هاي موجود بدون اشكال نيستند؛ ولي در كاربردهاي اپيدميولوژيك شاخصIOTN خصوصيات مهم يک شاخص معتبر شامل : اعتبار، تكرار پذيري ، سادگي در كاربرد، مقبوليت حرفه اي و مردمي و نيز زمان سنجش كوتاه تر را داراست.

مطالعه اعتبارسه شاخص نيازبه درمان ارتودنسي درايالات متحده.(6)

هدف اين مطالعه بررسي نياز درماني از ديدگاه 18 ارتودنتيست بود. 160 كست مطالعه از تمام اقسام مال اكلوژن استفاده شدند. كست ها با توجه به شاخص هاي IOTN و HLD و Modified HMAR ارزيابي شدند. نتايج نشان داد هر سه شاخص اطلاعات معتبري براي تعيين نياز به درمان‌هاي ارتودنسي فراهم مي كنند.

با توجه به استاندارد طلايي اين مطالعه كه شامل گروهي از 18 ارتودنتيست بود، اعتبار اين مقاله دو چندن مي شود. در ساير مطالعات معمولاَ دو يا چند شاخص با يكديگر مقايسه مي شوند كه اعتبار هر شاخص را به وضوح مشخص نمي كند. كاربرد IOTN به تاييد اين مقاله نيز مطابق با تشخيص ارتودنتيست ها در سطح نمونه هاي بزرگ( بيش از200 کست ) است.

مطالعات اپيدميولوژيك مال اكلوژن (7)

شيوع مال اکلوژن ونياز درمان ارتودنسي درايالات متحده ،آمار ارائه شده از(NHANES III)

نياز و تقاضاي درمان:

اطلاعات به دست آمده از سومين بررسي سنجش تغذيه و سلامت ملي (NHANES III) تصويري شفاف از مال اكلوژن در جمعيت ايالات متحده در دهه 1990 در اختيار ما قرار مي دهد. بي نظمي قابل تو جه انسيزورها در غالب گروه هاي نژادي و مذهبي رخ مي دهد و تنها 35% بالغين انسيزورهاي تحتاني مرتبي دارند.بي نظمي در 15% منجر به عوارض ظاهري و عملكردي مي شود و نياز به درمان به كمك توسعه قوس فكي يا كشيدن چند دندان دارند. حدود 20% جمعيت انحرافاتي از بايت ايده آل دارند و 2% اين انحرافات با عث مال اكلوژن مي شوند و نياز به درمان ارتودنسي دارند. در مقايسه با بقيه ، جمعيت نژاد Hispanic بي نظمي بيشتري در انسيزورهاي خود دارند و روابط كلاس اا، ااا بيشتر در بين آنها ديده مي شود ولي بايت عميق و باز بين آنها شيوع كمتري دارد.

ملاحظات فانكشنال و رواني – اجتماعي در تعريف نياز به درمان ارتودنسي تاثير دارند.به همين دليل تعيين نيازهاي درماني تنها با بررسي كست هاي دنداني و تصاوير راديوگرافي مشكل است.Shaw و همكارانش سيستمي براي امتياز بندي مال اكلوژن طراحي كرده اند

(شا خص نياز به درمان هاي ارتـودنـسـي (IOTN) ) كه بيماران را در 5 رتبه از “ بي نياز از درمان ‍“ تا “ نياز شديد درمان“ طبقه بندي كرده اند.اين شاخص دو جزء دارد: جزء سلامت دنداني ( برپايه انحرافات از اكلوژن ايده ال ) و جزء زيبايي ( بر پايه امتيازي كه بيماران بر اساس يك سري عكس از مال اكلوژن به خود مي دهند). همانطوري كه انتظا ر مي رود ارتباط بالايي بين امتيازات دو جزء شاخص وجود دارد ، كه بر اين اساس ميتوان تنها جزء سلامت دنداني را به عنوان نشانه نياز به درمان به كار برد(20) . گروهي از ارتودنتيست‌ها ميزان جلب توجه ناهنجاري‌هاي اكلوزالي را بررسي مي‌كردند و براين اساس IOTN بهتر از شاخص هاي قبلي با نظر گروه ارتودنتيست ها مطابق بود. كاربرد IOTN در بررسي اطلاعات نشان مي دهد 57 تا 59% تمـــام گروه هاي نژادي و مذ هبي درجاتي از نياز به درمان ارتودنسي را دارند. بيش از 30% جوانان سفيدپوست 11% نژاد Hispanic و8% سياهان تحت درمان قرار گرفته اند. مال اكلوژن شديد در بين سياه‌پوستان بيشتر گزارش مي شود كه احتمالاَ به دليل درمان كمتر در اين گروه نژادي است. درمان در گروه هايي با در آمد بالا شايع تر است ، 5 تا 8 در صد پايين ترين سطح جامعه و 10 تا 15 در صد گروه‌هايي با درآمد متوسط تحت درمان قرار گرفته اند. با وجود آن كه امروز تمام ايالت ها در امريكا به درمان ارتودنسي تحت حمايت Medicaidنياز دارند كه خود شاهدي از اهميت غلبه بر مشكلات ارتودنسي است. كمتر از 1% بيماران ارتودنسي در برنامه هاي اجتماعي تحت درمان قرار مي گيرند . عليرغم اين موضوع ، حدود 10% نوجوانان در پايين ترين سطح جامعه و 15% گروه متوسط تحت درمان ارتودنسي هستند. حتي خانواده هايي با منابع اقتصادي متوسط ارتودنسي را در اولويت بالايي قرار مي دهند؛ زيرا نقشي بزرگ در مقبوليت فرد در اجتماع و شانس‌هاي زندگي افراد دارد.

سنجش مال اكلوژن و عامل زمان(8)

سنجش وضعيت اكلوزال براي اهداف ارتودنسي را مي توان براساس برداشت هاي شخصي و يا شاخص هاي ارتودنسي انجام داد. روش سنجش بايد قابل تكرار باشد نتايج مورد نظر را در تمام موارد به ما بدهد. اين مطـالعه عامـل تـغـيير دهـنـده ديـگـري را بررسي مي كند.

( معاينه در طول زمان). عكس ها و كست هاي دنداني 45 نمونه در 12 سالگي با وضعيت آنها در 16 سالگي مقايسه شد. سنجش شدت بر اساس اظهار نظر شخصي و امتيازات AC از IOTN در مدارك اوليه و ثانويه ثبت و توسط چهار ارتودنتيست اندازه گيري شدند. امتيازاتDHC از IOTN و DAIنيز توسط يكي از نويسندگان مقاله ثبت شد . كاهش قابل توجهي در برداشت شخص، نياز به درمان و امتياز DAI در طول زمان مشاهده شد. جزء AC از IOTN كاهش غير محسوسي داشت ولي درگروه بندي ،دندانهاي مختلط اين كاهش معني دار بود.DHC در طول زمان از ثبات بيشتري بر خوددار بود. نقد مقاله: دراين مطالعه احتمال خطاي مشاهده گرنسبتاَ زياد است و با توجه به تعداد محدود نمونه ها ميتوانست از اين خطا جلوگيري شود.

با توجه به نتيجه مطالعه استفاده از DHC در مطالعات بعدي و مقايسه با مطالعه فعلي از ارزش و اعتبار برخوردار است در صورتي كه AC وشاخص DAI از اين خصوصيت برخوردار نيستند.

عوامل موثر بر تصميم گيري در مورد نياز به درمان ارتودنسي در مطالعه اي طولاني مدت در جمعيت 11و 15 ساله و والدين ايشان.(9)

هدف اين مطالعه ارزيابي نگرش نسبت به درمان ارتودنسي در بين افراد 11 ساله (T1) و 15 ساله(T2) و والدين آنها ، براي نشان دادن پراكندگي ميزان ارجاع و قبول درمان توسط يك شاخص نياز به درمان كه در (T1) سنجيده شد و نيز توضيح عوامل موثر در تصميم گيري درباره نياز به درمان ارتودنسي در دوره اي از (T1)تا (T2) بوده است . گروهي از 359 كودك و والدين آنها به پرسشنامه هاي جداگانه اي درT1پاسخ دادند و 293 خانواده در پيگيري 4 سال بعد مجدداَ پاسخ دادند. 224 كودك پس از حذف افرادي كه تحت درمان فعال بودند در معاينات با ليني شركت نمودند. كست هاي مطالعه دنداني با IOTN سنجيده شدند . متوسط ارجاع 56 درصد و بين 40 تا 71 درصد در كلينيك هاي مختلف متفاوت بوده حدود 44% كودكان درمان قبلي يا فعلي در T2 داشتند. هيچ تفاوتي بين دو جنس در گروه ارجاعي و درمان شده مشاهده نشد. انگيزه هاي زيبايي شايع ترين دليل براي تقاضاي خدمات ارتودنسي بود و گروه درمان شده پس از طي دوره هاي مذكور تمايل كمتري به درمان داشتند. نگراني افراد 11ساله كمتر از گروه 15 ساله‌ها بود. كودكان گروه درمان نشده با وجود تصميم دير هنگام براي درمان، ازT1 به T2 تغيير مطلوبي نشان دادند. نتايج نشان مي‌دهند دندانپزشكان نقشي كليدي در تعيين ميزان نياز به درمان ارتودنسي دارند. ميزان ارجاع بالا ، عدم درمان برخي بيماران را منتفي مي‌كندو همه در صورت تمايل امكان درمان دارند.نگرش و تمايل گوناگون به درمان در بين كودكان حتي در گروهي كه به شدت نيازمند درمان هستند نيز موثر است.

از ساير كاربردهاي IOTN مقايسه نتيجه درمان و بررسي نگرش و تغيير آن در بيماران است . در اين مطالعه دو دوره دنداني ( انتهاي دوره دنداني مختلط در11سالگي و ابتداي دوره دنداني دايمي در 15 سالگي) با يكديگر مقايسه شده اندكه نتايج همگني به ما نمي دهد و مقايسه اين نتايج جاي اشكال دارد. رشد فكين در اين سنين از ميزان نياز به درمان مي كاهد كه در انتخاب نمونه ها بايد در نظر گرفته شود.

ارزش شاخص نياز به درمان ارتودنسي در طول زمان(10)

هدف اين مطالعه اثبات اعتبار شاخص نياز به درمان هاي ارتودنسي(IOTN) بين سنين 11 تا 19 سالگي بود. در اين مطالعه نمونه اي طولي از 314 بيمار از 11 تا 15 سالگي و 142 نفر از آنها در 19 سالگي بررسي شدندكه سابقه درمان ارتودنسي نداشتند و دنداني نيز نكشيده بودند. تغييرات جزء زيبايي (AC) و جزء سلامت دنداني (DHC)اين شاخص بين 11و 19 سالگي بررسي شد . نتايج نشان جزء زيبايي در طول زمان دچار بهبود اندكي مي شود.شاخص نياز به درمان هاي ارتودنسي در طول زمان با در نظر گرفتن تغييرات اكلوزالي كه بين 11 و 19 سالگي رخ مي دهد قابل اعتماد است. مطالعه نشان مي دهد تغييرات IOTN از 11 سالگي تا 19 سالگي قابل چشم پوشي است؛ در اين مقاله علاوه بر اين نشان داده شده DHC از 11 سالگي تا 19 سالگي ثبات بالايي دارد.

روش اين مقاله در بررسي كست‌ها و بيماران مي تواند باعث خطاي مشاهده گر شود. در حالي كه ما در تحقيق خود تمام مشاهدات را در يك زمان و بر روي بيماران انجام مي دهيم. يافته‌هاي اين مقاله بار ديگر سن نمونه گيري ها (16-14 ) را تاييد مي كند . همانطور كه قبلاَ گفتيم IOTN براي دندان هاي دايمي پاسخ هايي تكرارپذيروقابل‌اعتمادتر مي‌دهد كه با توجه به دسترسي ما به نمونه هاي 16-14 ساله در دبيرستان ها نمونه گيري مطمئن تري خواهيم داشت .

نياز به درمان و احساس رضايت از ظاهر دندان ها در با لغين فنلاندي با و بدون سابقه درمان.(11)

هدف اين تحقيق ارزيابي نياز به درمان ارتودنسي و رضايت بيمار در با لغين جوان ساكن منطقه‌ اي بود كه در آنجا درمان ارتودنسي بدون هزينه ارايه مي شود. 281 نمونه 18 تا 19 ساله به طور تصادفي از جمعيت در شهر Vantau در مطالعه شركت كردند، 30 نفر از مطالعه خارج شدند. نياز به درمان با معاينه و با توجه به شاخص نياز به درمان هاي ارتودنسي (IOTN) شامل DHC و AC بررسي شد.اطلاعات مربوط به درمان ارتودنسي با استفاده از پرسشنامه بررسي شد.ميزان درمان ارتودنسي بين بيماران 46% بود ( 54% از زنان و 37% از مردان) 4% از درمان منصرف شده بودند. نياز قطعي درمان (DHC 4تا 5 وAC 8 تا 10 ) در 15% نمونه ها مشاهده شد و نياز مرزي / متوسط (DHC 3 و AC5تا 7 ) در 36% يافت شد . تفاوتي در IOTN گروه درمان نشده يافت نشد. در زنان به طو ر معني داري ، بي نيازي از درمان ( DHC 1تا 2 و AC 1تا 4 ) بيشتر از مردان بود (P<0/05). اكثر نمونه ها (89% ) گزارش دادندكه كاملاَ از ظاهر دندان هاي خود راضي بودند. Odds ratio در گروه درمان شده بسيار بالا بود(OR=0.14, P<0.01) . جنس يا DHC بر ميزان رضايت در بيماران تاثيري نداشت . نتايج نشان مي دهد اكثر بالغين جوان اين مطالعه بدون در نظر گرفتن نياز درماني از ظاهر دنداني خود راضي بودند. ميزان بالاي درمان و بي توجهي به نياز درماني نشان دهنده نياز به ارزيابي مجدد اولويت ها در انتخاب بيمار مي باشد. نقد مقاله: IOTN انتخاب بيمار به عنوان يك مرجع استفاده مي شود و از آن براي بررسي صحت ملاك انتخاب بيمار نيز مي توان در مطالعات بهره جست. دراين مطالعه ميزان رضايت بعد از سن معمول درمان بررسي شده است . در كشوري مثل فنلاند با خدمات دندانپزشكي تحت حمايت بيمه، رضايت اكثريت بيماران كاملاَ طبيعي است ولي در كشور ما چنين نخواهد بود، زيرا ملاحظات مالي نيز در انتخاب بيمار نقش دارند.تاثير رابطه DHC با ميزان رضايت نيز در اين سنين قابل اندازه گيري نمي باشد يا حداقل ارزش اندازه گيري چنداني ندارد؛ زيرا درمان تحت پوشش دولت انجام شده و اولويتها پوشش داده شده‌اند.

اعتبار و تكرارپذيريIOTN

ارتباط بين نياز حقيقي به درمان ارتودنسي و مقادير حاصل از ارزيابي نگرش بيمار(12)

هدف اول بررسي ارتباط بين نياز معمول ( اندازه گيري شده توسط كلينيسين) و شاخص به دست آمده از نگرش مصرف كننده ( نياز كودك بر اساس نگرش وي از زيبايي خود،خود باوري كودك، درجه بندي تاثير زيبايي دهاني بر اساس نگرش بيمار و IOTN ) است. هدف دوم بررسي وجود ارتباط بين خودباوري كودك ونيازكودك به درمان براساس ديدخودكودك ودرجه بندي تاثيرزيبايي دهان براساس نگرش بيمار(OASIS) است.

 

منابع:

1- McGuiness NJ, Stephens CD. An introduction to occlusal indices. Dent Update 1994; 21: 140-144.

2- Brook PH, Shaw WC. The development of an index of orthodontic treatment priority. Eur J Orthod 1989; 11: 309-320.

3- Burden DJ, Holmes A. The need for orthodontic treatment in the child population of the United Kingdom. Eur J Orthod 1994; 16: 395-399

4- Richmond S, O’Brien KD, Roberts CT et al. Dentists’ variation in the determination of orthodontic treatment need. Br Dent J 1994; 21: 65-68.

5- Jenny J, Cons NC. Comparing and contrasting two orthodontic indices, the index of orthodontic treatment need and dental aesthetic index. Am J Orthod Dentofac Orthop 1996; 110: 410-416.

6- Younis JW. A validation study of three indexes of orthodontic treatment need in the United States.Community Dent Oral Epidemiol 1998; 25: 31-34.

7- Proffit WR, Fields HW, Moray LJ. Prevalence of malocclusion and orthodontic treatment need in the United States:estimates from the NHANES Ш survey. Int J Adult Orthod Orthognath Surg 1998; 13: 97-106.

8-Tarvit DJ, Freer T. Assessing malocclusion – the time factor. Br J Orthod 1998; 25: 31-34.

9- Birkeland K, Bergen O. Factors influencing the decision about orthodontic treatment. A longitudinal study among 11- and 15-year-olds and their parents. J Orofac Orthop 1999; 60: 292-307.

10- Cooper S, Mandall NA, Dibiase D et al. The reliability of the index of orthodontic treatment need over time. J orthod 2000; 27: 47-53.

11- Kerosou H, Kerosou E, Niemi M et al. The need for orthodontic treatment and satisfaction with dental appearance among young Finnish adults with and without a history of orthodontic treatment. J Orofac Orthop 2000; 61: 330-340.

12- Mandall NA. The relationship between normative orthodontic treatment and measures of consumer perception. Community Dent Health 2000; 18: 3-8.

13- -Hamdan AM. Orthodontic treatment need in Jordanian school children. Community Dent Health 2001; 18: 242-248.

14- Abdullah MS, Rock WP. Assessment of orthodontic treatment need in 5112 Malaysian children using the IOTN and DAI. Community Dent Health 2001; 18: 242-248.

15- Tickle M, O’Brien KD. Socio-economic status and orthodontic treatment need. Community Dent Oral Epidemiol 1999; 27: 413-418.

16- Järvinen S. Indexes for orthodontic treatment need. Am J Orthod Dentofac Orthop 2001; 120: 237-239.

17- Shaw WC, Richmond S, O’Brien KD et al. Quality control in orthodontics: Indices of treatment need and treatment standards. Br Dent J 1991; 9: 107-112.

18- Burden DJ, Mitropoulos CM. Effectiveness of a personalized referral letter following orthodontic screening. Community Dent Oral Epidemiol 1994; 22: 323-326.

19- Waring D, Jones JW. Does the GDP need to know about IOTN? Dent Update 2003; 30: 123-130.

20- Graber TM, Vanarsdall RL: Orthodontics current principles and techniques.3rd Ed. St. Louis, Mosby Inc 2000;Chap 1:28-30.

21- Burden DJ, Mitropoulos CM, Shaw WC. Residual orthodontic treatment need in a sample of 15- an 16-year-olds. Br Dent J 1994; 176: 220-224.

22- Üçüncü N, Ertugay E. The use of the index of orthodontic treatment need (IOTN) in a school population and referred population. J Orthod 2001; 28: 45-52.

23- Birkland RC, Bøe OE, Wisth PJ. Orthodontic concern among 11-year-old children and their parents compared with orthodontic treatment need assessed by Index of orthodontic treatment need. Am J Orthod Dentofac Orthop 1996; 110: 197-205.

24- Burgersdijk RC, Truin GJ, Frankenmolen FW et al. Malocclusion and orthodontic treatment need of 15-74-year-old Dutch adults. Community Dent Oral Epidemiol 1991; 19: 64-67.

25- Burden DJ. Need for orthodontic treatment in Northern Ireland. Community Dent Oral Epidemiol 1995; 23: 62-63.

26- Shaw WC, Richmond S, O’Brien KD. The use of occlusal indices: A European perspective. Am J Orthod Dentofac Orthop 1995; 107: 1-10.

27- Holmes A, Willmot DR. The consultant orthodontic group 1994 survey of the use of the index of orthodontic treatment need (IOTN). Br J Orthod 1996; 23: 57-59.

28- Otuyemi OD, Ugboko VI, Adekoya-Sofowora CA et al. Unmet orthodontic treatment need in rural Nigerian adolescents. Community Dent Oral Epidemiol 1997; 25: 363-366.

29- Richmond S, Shaw WC, O’Brien KD et al. The relationship between the index of orthodontic treatment need and consensus opinion of a panel of 74 dentists. Br Dent J 1995; 178: 370-374.

30- So LL, Tang EL. A comparative study using the occlusal index and the index of orthodontic treatment need. Angle Orthod 1993; 63: 57-64.

-31 نظري ر، بي‌ريا م: ارزيابي نياز‌هاي درماني ارتودنسي دانش‌آموزان 13-12 ساله شهرستان گرگان با استفاده از ايندكس IOTNدر سال تحصيلي 82-81، پايان نامه دكتري عمومي،2271،دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي، سال 1382.31

- 32 جمالپور م، اسلاميان ل: بررسي نياز‌هاي درماني ارتودنسي دانش‌آموزان 11ساله شهرستان بندرانزلي در سال 77، پايان نامه دكتري عمومي، 1878،دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي، سال 1378.

 

تعداد صفحات:70

تعداد اسلاید پاورپوینت:21

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


مبلغ قابل پرداخت 4,700 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

مقاله پرسش مهر 98-97رئیس جمهور

مقاله پرسش مهر 98-97رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 98-97 رئیس جمهور بهترین نمونه پرسش مهر نوزدهم سالتحصیلی 98-1397 دانلود مقاله پرسش مهر 98-97 رئیس جمهور بهترین نمونه پرسش مهر نوزدهم سالتحصیلی 98-1397 با فرمت ورد و قابل ویرایش در 25 صفحه.این مقاله پرسش مهر بسیار کامل و آماده می باشد و محتواتش فهرست وار در زیر ...

پاسخ به پرسش مهر 97رئیس جمهور

پاسخ به پرسش مهر 97رئیس جمهور

دانلود مقاله پاسخ به پرسش مهر 97 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 21 صفحه به صورت کامل و دقیق در رابطه با پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور 98-1397 مقاله پاسخ به پرسش مهر 97 رئیس جمهور بسیار کامل و دقیق و قابل ویرایش و قابل ارائه به صورت مقاله در جشنواره ها و مسابقات آموزش و پرورش ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 22صفحه با موضوع در این بخش می توانید دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع را به صورت دقیق و کامل انجام داده و از این فروشگاه خرید کنید. برای دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع می توانید ...

درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 تالیف منوچهر طباطبایی موتمنی منبع رشته حقوق پیام نور ورودی های 95 به بعد شامل 287 صفحه در قالب فایل pdf طبق لیست حذفیات باب 2 و 3 و 5 مطالعه شود. ...

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست حقوق محیط زیست بین الملل جلد اول منبع ورودی های 95 رشته حقوق پیام نور نوشته حسن مرادی شامل 148 صفحه با فرمت pdf طبق لیست حذفیات فصل های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 مطالعه شود. ...

خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر جان

خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر جان

نمونه سوالات دانشگاه پیام نور به همراه پاسخ نامه تستی : نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی (2 سری) نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی (2 سری) نیمسال اول 94-93 با پاسخ نامه کلیدی (2 سری) نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی (2 سری) بروزرسانی:96-95با پاسخنامه کلیدی(2سری) بروزرسانی:5/12/96 افزوده ...

آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل شرح 30

آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل شرح 30

مجموعه آزمایشات و روش تحقیق (گزارشات) روانشناسی تجربی کاملترین مجموعه آزمایشات روانشناسی در اینترنت (30 عدد گزاش کار آزمایش) شامل 30 آزمایش روانشناسی تجربی به صورت فایل ورد (doc و pdf)صفحه آرایی شده و قابل ویرایش به همراه مقدمه،شرح آزمایش، مواد و وسایل مورد نیاز، تحلیل ...

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

شما با خرید این محصول سه فایل دانلود میکنید: فایل اول: خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری یکی از دروس عمومی دانشگاهی تعداد صفحات : 40 ص جزوه تهیه شده در هفت فصل و به صورت نموداری و توضیحی و با کیفیت عالی تهیه شده است. تا دانشجویان عزیز در کوتاه ترین مدت ...

مقاله پاسخ به پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور پرسش مهر

مقاله پاسخ به پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور پرسش مهر

مقاله پاسخ به پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور پرسش مهر 98-1397 به صورت کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 27 صفحه برای دانلود مقاله پاسخ به پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور پرسش مهر 98-1397 به صورت کامل ابتدای محتویات و فهرست مطالب این مقاله را مشاهده نمایید. فهرست مطالب چکیده7 مقدمه. ...

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانش خانواده و جمعیت - جمعی از نویسندگان - عمومی

«دانش خانواده و جمعیت» دانشگاه پیام نور کامل به همراه تست های رسمی این درس از سال تحصیلی 92 تا سال 96 بازدید کننده گرامی توجه فرمایید قیمت این محصول در اکثر فروشگاه ها با تعداد صفحه های کمتر در حدود 10 هزار تومان است که در وب سایت جزوه سرا با تخفیف تابستانی ...

نمونه سوال پایه چهارم تمای دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه چهارم تمای دروس به صورت هفتگی و

بروز ترین و محبوب ترین نمونه سوالات ابتدایی پایه چهارم سال تحصیلی 97-96نمونه سوالات هفتگی برای تمامی دروسنمونه سوالات ماهانه برای تمایی دروسنمونه سوالات سالانه برای تمامی دروسبا دانلود این پکیج 300 صفحه نمونه سوال برای پایه چهارم دریافت کنید. برای دانلود از درگاه ...

راهنمای کامل و حل المسائل اصول حسابداری 1 - بر

راهنمای کامل و حل المسائل اصول حسابداری 1 - بر

راهنمای کامل و حل المسائل اصول حسابداری 1 بر اساس کتاب مقدم و شفیع زاده منبع رشته حسابداری پیام نور شامل نکات مهم و چکیده هر فصل نمونه سوالات امتحانی با جواب حل کامل تمرینات هر فصل به صورت تشریحی 251 صفحه با فرمت pdf ...

حقوق بین الملل عمومی 1 - ضیایی بیگدلی - حقوق پیام

حقوق بین الملل عمومی 1 - ضیایی بیگدلی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق بین الملل عمومی 1 تالیف محمدرضا ضیایی بیگدلی منبع رشته حقوق پیام نور فصل های 1 تا 6 277 صفحه با فرمت pdf ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

مرجع دانلود کتب مختلف و همچنین پایان نامه و مقالات دانشگاهی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما